ПРАВОВА КУЛЬТУРА СУБ’ЄКТІВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР

Автор(и)

  • І. В. Звоздецька Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).152614

Ключові слова:

парламентська процедура, правова норма, правова культура, правовий розвиток, право, суспільство, держава

Анотація

Стаття присвячена аналізу правової культури суб’єктів парламентських процедур. Досліджуються тлумачення терміна та юридичні властивості цього правового явища. Підсумовується, що правова культура суб’єктів парламентських процедур визначається як ступінь правового розвитку суб’єкта, характер його юридичної практики, рівень засвоєння ним правових норм і об’єктивної оцінки та прогнозування подальшого розвитку суспільства і держави, форма участі в перетворенні правової дійсності, рівень правової активності, опанування культурою правового мислення.

Біографія автора

І. В. Звоздецька, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

здобувач кафедри теорії держави і права, конституційного права і державного управління

Посилання

Піскун І.І. Правові доктрини та конституційні моделі правового статусу члена парламенту. Митна справа. 2011. No 4. С. 78.

Сіренко В. Деякі зауваження до запитання про природу влади. Влада в Україні: шляхи до ефективності / ред. рада: О.Д. Святоцький (голова) та ін. К.: Право України; Ін Юре, 2010. С. 46–53.

Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди. К.: УАІД «Рада», 2009. 560 с.

Венгеров А.Б. Теория государства и права. М.: Омега-Л, 2004. 608 с.

Соколов Н.Я. О понятии правовой культуры. LEX RUSSICA (Научные труды МГЮА). 2004. No 2. С. 389.

Сырых В.М. Теория государства и права. М.: Юстицинформ, 2004. 704 с.

Балюк Г.И. Взаимосвязь правовой культуры и социалистической демократии. К.: О-во «Знание» УССР, 1984. 48 с.

Осика І.В. Правова культура у формуванні правової, соціальної держави: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. К., 2004. 253 с.

Загальна теорія держави і права: навч. посіб. / Р.А. Калюжний, С.М. Тимченко, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. 296 с.

Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М.: Проспект, 1996. 301 с.

Якушев А.В. Теория государства и права. М.: ПРИОР, 2000. 230 с.

Поляков І.І. Роль правової культури у формуванні правової, соціальної держави. Актуальні проблеми держави і права. 2006. No 29. С. 228.

Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: НОРМА-ИНФРА М, 1999. 552 с.

Теорія держави і права: навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін.; за ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова. К.: Юрінком Інтер, 2003. 368 с.

Паращевіна О.А. Правова держава: формування нової цілісності. Держава і право. 2011. Вип. 54. С. 30.

Скуріхін С.М. Правова культура та правове життя. Актуальні проблеми держави і права. 2005. No 25. С. 89.

Смоленский М.Б. Право и правовая культура как базовая ценность гражданского общества. Журнал российского права. 2004. No 11. С. 73.

Погорілко В.Ф. Загальна декларація прав людини — одна із найважливіших загальнолюдських цінностей. Право України. 1999. No 4. С. 7.

Сербин Р.А. Правова культура – важливий фактор розбудови правової держави: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. К., 2003. 184 с.

Рязанов М.Ю. Правова культура як фактор забезпечення стабільності та правопорядку. Актуальні проблеми держави і права. 2005. No 36. С. 140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Право