ДИНАМІКА ЗМІН СИСТЕМИ ВИБОРІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Н. І. Яковлєва Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).141460

Ключові слова:

виборча система, парламент, Верховна Рада України, народний депутат, виборча кампанія

Анотація

Стаття присвячена змінам виборчої системи до Верховної Ради України протягом доби Незалежності. Окреслено використання різних типів виборчих систем для формування українського парламенту. Виокремлено переваги і недоліки кожного з типів, виходячи з впливу на політичний розвиток. Оцінено перспективу подальшої кодифікації виборчого законодавства України.

Біографія автора

Н. І. Яковлєва, Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат політичних наук, викладач кафедри соціології
факультету соціології і права Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Бевз Т. Трансформація виборчої системи в умовах української політичної дійсності. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. 2010. Вип. 6. С. 6-17.

Вибори народних депутатів 1998 року. Підсумки голосування по партіях (виборчих блоках партій). URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0

Вибори народних депутатів 2002 року. Підсумки голосування по партіях (виборчих блоках пар- тій) на чергових виборах народних депутатів 2002 року. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/ WEBPROC0V

Вибори народних депутатів 2012 року. Відомості про підрахунок голосів виборців по загаль- нодержавному багатомандатному виборчому округу. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/ wp300?PT001F01=900

Вибори народних депутатів 2014 року. Відомості про підрахунок голосів виборців по загаль- нодержавному багатомандатному виборчому округу. URL: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/ wp300?PT001F01=910

Виборча реформа очима громадськості // Аналітичний звіт за результатами проекту «Організація широкого та відкритого громадського обговорення питань удосконалення виборчого законодавства в Україні» (жовтень – листопад 2011 р.). URL: http://www.osce.org/uk/ukraine/107091?download=true

Галус О. О. Становлення і розвиток інституту виборів в Україні. Університетські наукові записки. 2013. No4 (48). С. 36-41.

Гонюкова Л. Особливості застосування змішаної виборчої системи в Україні. Вісник національ- ної академії державного управління «Політологія і Право». URL: http://visnyk.academy.gov.ua/ wp-content/uploads/2013/11/2013-2-22.pdf

Про вибори народних депутатів Закон України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17

Про місцеві вибори : Закон України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-19

Ковриженко Д. Зміни до виборчого законодавства: зміст та необхідність. Аналітична записка для Громадянської асамблеї України. URL: http://parlament.org.ua/docs/files/8/1228126490_ans.pdf

Корж І. Вибори в незалежній Україні. Вісник Центральної виборчої комісії. 2007. No1 (7). С. 93-95. URL: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2007_1/Page93.pdf

Корнієнко Н. Парламентські та президентські вибори 1990-х рр. в Україні за оцінками американ- ських експертів. URL: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/41/32.pdf

Наход М. Передумови та перспективи зміни виборчої системи для проведення виборів народних депутатів України. Політологічні читання пам’яті професора Богдана Яроша: Збірник наукових праць. Л.: Твердиня, 2012. С. 69-74.

Проект виборчого кодексу України No 3112-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=56671

Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і допов. К.: Юрінком Інтер, 2012. 544 с.

Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/n0001001-15

Чумак В. Вгору по драбині, що веде донизу... Про деградацію виборчої системи в Україні. «Дзер- кало тижня. Україна». 2011. No 20. URL: http://dt.ua/articles/82183

Яковлєв А. Розвиток виборчої системи як складова сучасного конституційного процесу в Україні. Юридична Україна. 2013. No 6. С. 24-31.

D’Anieri Р. Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics, and Institutional. Taylor and Francis, 2006. 299 p.

Herron E. S. Notes on Recent Elections. The parliamentary election in Ukraine, September 2007. Electoral Studies. 2008. Vol. 27. Issue 3. Р. 551–555.

Hesli V. L. The 2006 Parliamentary Election in Ukraine Electoral Studies. Electoral Studies. 2007. Vol. 26. Issue 2. P. 507-511.

Sartori G. Parties and Party Systems. A Framework for Analysis. ECPR Press, 2005. 368 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-12

Номер

Розділ

Політологія