DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2017.1/2(33/34).141450

СТРУКТУРА ТА ТИПОЛОГІЯ СУЧАСНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Н. В. Лепська

Анотація


У статті розглядається поняття простору в геополітичному контексті. Аналізується структура геополітичного простору. Визначається еволюція геополітичного простору в аспекті його типологізації. Відзначається, що для кожної історичної епохи був властивий свій тип геополітичного простору, що відповідає певному типу суспільно-економічного укладу та організації держави. Наголошується, що ускладнення структури геополітичного простору є перманентним процесом, і його сутнісною ха- рактеристикою є ущільнення геополітичних взаємодій. Зауважується, що внаслідок цивілізаційного розвитку відбувалося і формування нових форм технологічного освоєння геополітичного простору та конкурентної боротьби між державами як провідними акторами геополітики за ресурси виживання.


Ключові слова


геополітика; територія; простір; геополітичний простір; типологія геополітичного простору; просторова організація світу; структура геополітичного простору

Повний текст:

PDF

Посилання


Бусыгина И.М., Окунев И. Ю. Пространственное распределение силы и стратегии государств, или что и как объясняет геополитика. Политические исследования. 2014. No 2. С. 106.

Замятин Д.Н. Культура и пространство: Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006. 488 с.

Комлева Н.А. Несколько замечаний относительно природы и типологии геополитических про- странств. Пространство и время. 2014. No 1(15). С. 90–101.

Косолапов Н. Пространственно-организационный подход к анализу международных реалий. URL: http://www.intertrends.ru/fifteen/005.htm.

Косолапов Н.А. От территории к пространствам: политико-исторический екскурс. Транснацио- нальные политические пространства: явление и практика. Отв. ред. М.С. Стрежнева. М.: Изда- тельство «Весь Мир», 2011. С. 15.

Окунев И. Сопряжение пространства и власти: многообразие ликов современной геополітики. Mеждународные процессы. 2013. No 3-4 (34-35). URL: www.intertrends.ru/anniversary%20issue/ Okunev.pdf.

Тынянова О. Н. Концепция организованного геополитического пространства: инфраструкутрная организация приграничных ТВД в постклассическую эпоху. Пространство и время. 2013. Том 3. Выпуск 1. URL: http://e-almanac.space-time.ru/index/tom-3.-vyipusk-1.

Цымбурский В. Земля за великим лимитрофом: от «России-Евразии» к «России в Евразии». Биз- нес и политика. 1995. No 9. URL: http://www.archipelag.ru/geopolitics/osnovi/russia/earth/.

Шарапов А.К. Идентификация свойств геополитического пространства. Вестник ЗабГУ. 2013. No 05(96). С. 65.

Внучко С.М. Політичний простір в глобальному вимірі. URL: http://papers.univ.kiev.ua/1/filosofija_ politologija/articles/vnuchko-s-political-space-in-global-dimension_19648.pdf.

Дністрянський М.С. Геополітика: Навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 436 с.

Матвієнко Р.О. Механізм формування категорії «простір». Актуальні проблеми економіки. 2013. 6(144). С. 17–20.