DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140566

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

І. В. Співак

Анотація


У даній статті наводяться підходи до розуміння інституту “митний контроль“ (в тому числі форм митного контролю) на основі аналізу Митного кодексу ЄС, Митного кодексу Республіки Молдова, Митного кодексу митного союзу та Митного кодексу України.

Ключові слова


універсалізація та уніфікація законодавства; митний контроль; форми митно- го контролю; митний аудит; пост-аудит

Повний текст:

PDF

Посилання


Правовые системы России в условиях глобализации и региональной интеграции: теория и прак- тика / Отв. ред. С.В. Поленина. – М., 2006. – 286 с.

Законодавчого та методичного забезпечення митного пост-аудиту в Україні / О.М. Вакульчик // Економічні науки. – 2912. – No2. – С. 11-22. – [Електронний Вакульчик О.М. Використання досвіду ЄС у побудові системи ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov./j-pdf/vamsue_2013_2_4.pdf

Науково-практичний коментар Митного кодексу України. – К.: Алерта, 2015. – 804 с.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіото, в ред. 1999 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htth://myto.org.ua

Таможенный кодекс таможенного союза ( в ред. 2015 р.) в рамках Евразийского экономического сообщества. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.wcoomd.org

Митний кодекс Євросоюзу від 23 квітня 2008 р. // Official Jornal of the European communities. – 2008/

Таможенный кодекс Республики Молдова. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.wcoomd.org

Конституція України. – К., 2007. – 48 с.

Сучасний словник іншомовних слів / За ред. Нечволод Л.І. – Х.: ТОРКСІНГ ПЛЮС, 2008. – 768 с.

Халипов С.В. Таможенное право. – М.: Зерцало, 2004. – 384 с.

Митне право Європи: хрестоматія / Уклад. Л.М. Дорофєєва. – Ужгород: ФОП Бреза, 2014. – 528 с.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей- ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, рати- фікована Законом No 1678-VII від 16.09.2014 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon4.rada.пщм.ua/laws/show/984_011/page

Губіна, І.С. Митний пост аудит у системі митного контролю: проблеми нормативно-правового регулювання/І.С.Губіна. – Митна безпека, 2911. – No 1(2). – С. 31-36.

Розпорядження КМУ “ Про затвердження Стратегічного плану розвитку Міністерства доходів і зборів на 2013-2018 роки” від 23.10.2013р. No 869-р[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/769-2013-#D1%80

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon4.rada.gov.ua./laws/show/2755-17/page10