НЕВИЗНАНІ ТА ЧАСТКОВО ВИЗНАНІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Автор(и)

  • В. В. Іщенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140565

Ключові слова:

визнання у міжнародному праві, визнання держав, невизнані держави, частково визнані держави, Республіка Косово

Анотація

Статтю присвячено феномену існуючих невизнаних та частково визнаних держав в сучасному міжнародному праві. Досліджено роль та значення інституту визнання держав в сучасному міжнародному праві. Окрему увагу приділено міжнародно-правовому визнання Республіки Косово.

Біографія автора

В. В. Іщенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

викладач кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Признание в современном международном праве (Признание новых государств и правительств) / Д. И. Фельдман, Г. И. Курдюков, Б. И. Кофман, Л. Х. Мингазов; под общ. ред. Д. И. Фельдмана. – М. : Международные отношения, 1975. – 168 с.

Відомості Верховної Ради України, 1996 р., No 30, ст. 141.

Офіційний вісник України, 2012 р., No 4, ст. 146.

Невизнані держави // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/w/index. php?title=Невизнані_держави&oldid=19616433

Непризнанные и частично признанные государства // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Непризнанные_и_частично_признанные_государ- ства&oldid=85222134

Международно-правовой статус ДНР и ЛНР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_ДНР_и_ЛНР&oldid=85764777

Международно-правовой статус Абхазии и Южной Осетии // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_Абхазии_и_ Южной_Осетии&oldid=85600700

Міжнародні відносини Республіки Китай // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Міжнародні_відносини_Республіки_Китай&oldid=20556794

Внешняя политика Китайской Республики // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Внешняя_политика_Китайской_Республики&oldid=85946406

Международно-правовой статус Сахарской Арабской Демократической Республики // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_Сахарской_Арабской_Демократической_Республики&oldid=83691856

Международно-правовой статус Государства Палестина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_Государства_ Палестина&oldid=81654141

Міжнародне визнання Республіки Косово // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Міжнародне_визнання_Республіки_Косово&oldid=20577643

Международно-правовой статус Косова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_Косова&oldid=85283967

Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo // International Court of Justice. Summary of the Advisory Opinion of 22 July 2010 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf

Мережко А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / А. Мережко. – К. : Издатель- ский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 208 с.

Действующее международное право : в 3-х томах. / сост. Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. Том 1. – М. : Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – 864 с.

Міжнародне судочинство / [Вітман К.М., Мельничук О. І., Муравйов В. І. та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ Видавництво “Юридична думка”, 2009. – 260 с.

Савчук К. О. Міжнародний суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів у сучасному міжнародному праві / К. О. Савчук, О. І. Мельничук // Часопис Київського університету права. – 2013. – No4. – С. 341–347.

Организация Объединенных Наций [Официальный сайт] // О членстве // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/members/about.shtml

Convention on Rights and Duties of States (Inter-American), Montevideo, 26 December 1933 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www-rohan.sdsu.edu/dept/polsciwb/brianl/ docs/1933MontevideoConvention.pdf

Беца О. М. Політико-правові аспекти міжнародного визнання односторонньо проголошеної Палестинської держави / О. М. Беца // Правова держава : щорічник наук. праць. Випуск 12. – К., 2001. – С. 668–681.

Ель-Кафарна М. С. Х. Особливості міжнародно-правового статусу Палестинської автономії : автореф. дис.. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / М. С. Х. Ель-Кафарна; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2012. – 20 c.

Литвиненко І. Л. Визнання держав у міжнародному праві / І. Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2005. – No 1-2 (13-14). – С. 238–243.

Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії : підручник. / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній; за ред. В.Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.

Тимченко Л. О. Незалежність Косово, інститут визнання держав та майбутнє міжнародного права / Л. О. Тимченко // Держава і права : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 509–515.

Гурнак Л. В. Модель визнання держав, що виникли внаслідок розпаду федерацій (на прикладі Югославії) / Л. В. Гурнак // Держава і права : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 51. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 648-654.

Рєзнєва М. Незалежність Косово та проблема визнання / М. Рєзнєва // Вісник Львівського універ- ситету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 54. – С. 153–158.

Фельдман Д. И. Современные теории международно-правового признания / Д. И. Фельдман. – Казань: Издательство Казанского университета, 1963. – 104 с.

Фельдман Д. И. Признание государств в современном международном праве / Д. И. Фельдман. – Казань : Издательство Казанского университета, 1965. – 260 с.

Фельдман Д. И. Основные тенденции развития международной правосубъектности / Д. И. Фельд- ман, Г. И. Курдюков. – Казань : Издательство Казанского университета, 1974.

Международная правосубъективность. (Некоторые вопросы теории) / отв. ред. Д. И. Фельдман. – М. : Юридическая литература, 1971.

Тарасов О. В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії : монографія / О. В. Тара- сов. – Х. : Право, 2014. – 512 с.

Тарасов О. В. Проблема суб’єкта в міжнародному публічному праві: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / О. В. Тарасов; Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2015. – 40 с.

Гасымов Ф. Р. оглы. Признание государств и правительств. современная международно-право- вая теория и практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Ф. Р. оглы Гасымов; [Казан- ский госуд. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина]. – Казань, 2005. – 21 с.

Александрова Н. В. Правовой институт признания государств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. В. Александрова; Нижегородская академия МВД России. – Н. Новгород, 2009. – 27 с.

Дурсунов Р. М. огли. Міжнародно-правове визнання держав (проблеми теорії та практики) : авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Р. М. огли Дурсунов; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х., 2014. – 19 с.

Строева А. С. Проблема международно-правового признания Косово : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / А. С. Строева; [Моск. гос. юрид. академия им. O. E. Кутафина]. – М., 2011.

Далявська Т. П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Т. П. Далявська; НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корець- кого. – К., 2016. – 19 с.

Далявська Т. П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Т. П. Далявська; Вищий навчальний заклад України “Університет економіки та права “КРОК”. – К., 2016. – 230 с.

Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав в сучасних умовах / К. Савчук // Юридичний журнал – 2009. – No 1. – С. 50–58.

Дівак В. В. Деякі проблеми міжнародно-правового визнання невизнаних держав // Держава і права : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 52. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 579-587.

Хмельова І. Є. Субінститут визнання держав міжнародними організаціями / І. Є. Хмельова // Часопис Київського університету права. – 2013. – No 1. – С. 395-398.

Хмельова І. Є. Невизнання в міжнародному праві / І. Є. Хмельова // Часопис Київського універси- тету права. – 2016. – No 2. – С. 368–371.

Хмельова І. Є. Ефективність міжнародного права (на прикладі інституту визнання в міжнарод- ному праві) / І. Є. Хмельова // Часопис Київського університету права. – 2016. – No 4. – С. 379–382.

Хмельова І. Є. Зворотна сила визнання в міжнародному праві / І. Є. Хмельова // Український часо- пис міжнародного права. – 2013. – No 3. – С.41–45.

Хмельова І. Є. Можливість скасування акту визнання: міжнародно-правова оцінка // Український часопис міжнародного права. – 2014. – Спец. вип.: Нові імена в науці міжнародного права. – С. 14–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Право