DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140565

НЕВИЗНАНІ ТА ЧАСТКОВО ВИЗНАНІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

В. В. Іщенко

Анотація


Статтю присвячено феномену існуючих невизнаних та частково визнаних держав в сучасному міжнародному праві. Досліджено роль та значення інституту визнання держав в сучасному міжнародному праві. Окрему увагу приділено міжнародно-правовому визнання Республіки Косово.

Ключові слова


визнання у міжнародному праві; визнання держав; невизнані держави; частково визнані держави; Республіка Косово

Повний текст:

PDF

Посилання


Признание в современном международном праве (Признание новых государств и правительств) / Д. И. Фельдман, Г. И. Курдюков, Б. И. Кофман, Л. Х. Мингазов; под общ. ред. Д. И. Фельдмана. – М. : Международные отношения, 1975. – 168 с.

Відомості Верховної Ради України, 1996 р., No 30, ст. 141.

Офіційний вісник України, 2012 р., No 4, ст. 146.

Невизнані держави // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/w/index. php?title=Невизнані_держави&oldid=19616433

Непризнанные и частично признанные государства // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Непризнанные_и_частично_признанные_государ- ства&oldid=85222134

Международно-правовой статус ДНР и ЛНР // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_ДНР_и_ЛНР&oldid=85764777

Международно-правовой статус Абхазии и Южной Осетии // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_Абхазии_и_ Южной_Осетии&oldid=85600700

Міжнародні відносини Республіки Китай // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Міжнародні_відносини_Республіки_Китай&oldid=20556794

Внешняя политика Китайской Республики // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Внешняя_политика_Китайской_Республики&oldid=85946406

Международно-правовой статус Сахарской Арабской Демократической Республики // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_Сахарской_Арабской_Демократической_Республики&oldid=83691856

Международно-правовой статус Государства Палестина // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_Государства_ Палестина&oldid=81654141

Міжнародне визнання Республіки Косово // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Міжнародне_визнання_Республіки_Косово&oldid=20577643

Международно-правовой статус Косова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https:// ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Международно-правовой_статус_Косова&oldid=85283967

Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo // International Court of Justice. Summary of the Advisory Opinion of 22 July 2010 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15987.pdf

Мережко А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / А. Мережко. – К. : Издатель- ский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 208 с.

Действующее международное право : в 3-х томах. / сост. Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. Том 1. – М. : Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – 864 с.

Міжнародне судочинство / [Вітман К.М., Мельничук О. І., Муравйов В. І. та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ Видавництво “Юридична думка”, 2009. – 260 с.

Савчук К. О. Міжнародний суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів у сучасному міжнародному праві / К. О. Савчук, О. І. Мельничук // Часопис Київського університету права. – 2013. – No4. – С. 341–347.

Организация Объединенных Наций [Официальный сайт] // О членстве // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/members/about.shtml

Convention on Rights and Duties of States (Inter-American), Montevideo, 26 December 1933 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www-rohan.sdsu.edu/dept/polsciwb/brianl/ docs/1933MontevideoConvention.pdf

Беца О. М. Політико-правові аспекти міжнародного визнання односторонньо проголошеної Палестинської держави / О. М. Беца // Правова держава : щорічник наук. праць. Випуск 12. – К., 2001. – С. 668–681.

Ель-Кафарна М. С. Х. Особливості міжнародно-правового статусу Палестинської автономії : автореф. дис.. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / М. С. Х. Ель-Кафарна; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2012. – 20 c.

Литвиненко І. Л. Визнання держав у міжнародному праві / І. Л. Литвиненко // Університетські наукові записки. – 2005. – No 1-2 (13-14). – С. 238–243.

Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії : підручник. / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній; за ред. В.Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.

Тимченко Л. О. Незалежність Косово, інститут визнання держав та майбутнє міжнародного права / Л. О. Тимченко // Держава і права : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 40. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – С. 509–515.

Гурнак Л. В. Модель визнання держав, що виникли внаслідок розпаду федерацій (на прикладі Югославії) / Л. В. Гурнак // Держава і права : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 51. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 648-654.

Рєзнєва М. Незалежність Косово та проблема визнання / М. Рєзнєва // Вісник Львівського універ- ситету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 54. – С. 153–158.

Фельдман Д. И. Современные теории международно-правового признания / Д. И. Фельдман. – Казань: Издательство Казанского университета, 1963. – 104 с.

Фельдман Д. И. Признание государств в современном международном праве / Д. И. Фельдман. – Казань : Издательство Казанского университета, 1965. – 260 с.

Фельдман Д. И. Основные тенденции развития международной правосубъектности / Д. И. Фельд- ман, Г. И. Курдюков. – Казань : Издательство Казанского университета, 1974.

Международная правосубъективность. (Некоторые вопросы теории) / отв. ред. Д. И. Фельдман. – М. : Юридическая литература, 1971.

Тарасов О. В. Суб’єкт міжнародного права: проблеми сучасної теорії : монографія / О. В. Тара- сов. – Х. : Право, 2014. – 512 с.

Тарасов О. В. Проблема суб’єкта в міжнародному публічному праві: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / О. В. Тарасов; Національний юридичний ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2015. – 40 с.

Гасымов Ф. Р. оглы. Признание государств и правительств. современная международно-право- вая теория и практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Ф. Р. оглы Гасымов; [Казан- ский госуд. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина]. – Казань, 2005. – 21 с.

Александрова Н. В. Правовой институт признания государств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Н. В. Александрова; Нижегородская академия МВД России. – Н. Новгород, 2009. – 27 с.

Дурсунов Р. М. огли. Міжнародно-правове визнання держав (проблеми теорії та практики) : авто- реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Р. М. огли Дурсунов; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х., 2014. – 19 с.

Строева А. С. Проблема международно-правового признания Косово : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / А. С. Строева; [Моск. гос. юрид. академия им. O. E. Кутафина]. – М., 2011.

Далявська Т. П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Т. П. Далявська; НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корець- кого. – К., 2016. – 19 с.

Далявська Т. П. Феномен невизнаних держав: політологічний аналіз : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Т. П. Далявська; Вищий навчальний заклад України “Університет економіки та права “КРОК”. – К., 2016. – 230 с.

Савчук К. Еволюція інституту міжнародно-правового визнання держав в сучасних умовах / К. Савчук // Юридичний журнал – 2009. – No 1. – С. 50–58.

Дівак В. В. Деякі проблеми міжнародно-правового визнання невизнаних держав // Держава і права : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 52. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С. 579-587.

Хмельова І. Є. Субінститут визнання держав міжнародними організаціями / І. Є. Хмельова // Часопис Київського університету права. – 2013. – No 1. – С. 395-398.

Хмельова І. Є. Невизнання в міжнародному праві / І. Є. Хмельова // Часопис Київського універси- тету права. – 2016. – No 2. – С. 368–371.

Хмельова І. Є. Ефективність міжнародного права (на прикладі інституту визнання в міжнарод- ному праві) / І. Є. Хмельова // Часопис Київського університету права. – 2016. – No 4. – С. 379–382.

Хмельова І. Є. Зворотна сила визнання в міжнародному праві / І. Є. Хмельова // Український часо- пис міжнародного права. – 2013. – No 3. – С.41–45.

Хмельова І. Є. Можливість скасування акту визнання: міжнародно-правова оцінка // Український часопис міжнародного права. – 2014. – Спец. вип.: Нові імена в науці міжнародного права. – С. 14–17.