DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140521

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

К. О. Кропивна

Анотація


Розкрито сутність судового контролю як окремого інституту адміністративно-процесуального права. Визначено зміст судового контролю, його функції та види. Встановлено підстави здійснення судового контролю в адміністративних справах та їх відмежування. Проаналізовано законодавче регулювання судового контролю в адміністративному процесі. Розкрито основні проблемні аспекти практичного здійснення судового контролю в адміністративних справах.

Ключові слова


судовий контроль; Кодекс адміністративного судочинства України; судовий розгляд; орган владних повноважень; адміністративний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративне право України: основні поняття : навчальний посібник. / за заг. ред. І.П. Голосні- ченка. – К.: ГАН, 2005. – 232 с

Адміністративне право України: підручник. [Колпаков В. К., Кузьменко О. В. та ін.] – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 618 с.

Битяк Ю. П. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 422 c.

Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В.Б. Авер'янова. – К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002. – 668 с

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики ; [за заг. ред. В.Б.Авер'янова]. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 9.01.2013 No 28/12/13-13]

Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 06.07.2005 No 2747-IV [Елек- тронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 704 с.

Пеший Д. А. Судовий контроль як засіб забезпечення законності в досудовому кримінальному провадженні / Д. А Пеший // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – No 10-1. – Т. 2. – С. 115-127

Ржепецька К. М. Судовий контроль як адміністративно-правовий засіб захисту прав і свобод людини / К. М. Ржепецька // Форум права. – 2009. – No 2. – С. 364–368.

Сушко Л. П. Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. П. Сушко. – К., 2009. – 181 с.