СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

  • К. О. Кропивна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140521

Ключові слова:

судовий контроль, Кодекс адміністративного судочинства України, судовий розгляд, орган владних повноважень, адміністративний процес

Анотація

Розкрито сутність судового контролю як окремого інституту адміністративно-процесуального права. Визначено зміст судового контролю, його функції та види. Встановлено підстави здійснення судового контролю в адміністративних справах та їх відмежування. Проаналізовано законодавче регулювання судового контролю в адміністративному процесі. Розкрито основні проблемні аспекти практичного здійснення судового контролю в адміністративних справах.

Біографія автора

К. О. Кропивна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри господарського та адміністративного права
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Адміністративне право України: основні поняття : навчальний посібник. / за заг. ред. І.П. Голосні- ченка. – К.: ГАН, 2005. – 232 с

Адміністративне право України: підручник. [Колпаков В. К., Кузьменко О. В. та ін.] – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 618 с.

Битяк Ю. П. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 422 c.

Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В.Б. Авер'янова. – К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002. – 668 с

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики ; [за заг. ред. В.Б.Авер'янова]. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України від 9.01.2013 No 28/12/13-13]

Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України від 06.07.2005 No 2747-IV [Елек- тронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 704 с.

Пеший Д. А. Судовий контроль як засіб забезпечення законності в досудовому кримінальному провадженні / Д. А Пеший // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – No 10-1. – Т. 2. – С. 115-127

Ржепецька К. М. Судовий контроль як адміністративно-правовий засіб захисту прав і свобод людини / К. М. Ржепецька // Форум права. – 2009. – No 2. – С. 364–368.

Сушко Л. П. Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. П. Сушко. – К., 2009. – 181 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Право