ПЕРЕПОНИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ ВИНИ В УКРАЇНІ, ЯК ЗАСОБУ БОРОТЬБИ ІЗ ПОЛІТИЧНОЮ КОРУПЦІЄЮ, В КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗИ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ

Автор(и)

  • К. В. Воронежський Національний інститут стратегічних досліджень, Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140498

Ключові слова:

принцип презумпції вини, політична корупція, зарубіжні країни, незаконне збагачення, боротьба із корупцією

Анотація

У статті проаналізовано принцип «презумпції вини» як засіб боротьби із явищем корупції в цілому, та із явищем політичної корупції зокрема, на прикладах застосування такого принципу в дея- ких країнах світу. Проведено комплексний аналіз політичних, законодавчих, соціологічних факторів, що унеможливлюють законодавче закріплення та застосування вказаного принципу в нинішніх укра- їнських реаліях. Проаналізовано можливість застосування принципу «презумпції вини» в Україні в контексті боротьби із політичною корупцією, як засобу забезпечення внутрішньодержавної безпеки.

Біографія автора

К. В. Воронежський, Національний інститут стратегічних досліджень

аспірант відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень

Посилання

Packer Herbert L. (1964). «Two Models of the Criminal Process ». University of Pennsylvania Law Review (University of Pennsylvania Law School) (113): р. 1-68.

Reichel Philip L. An American Perspective on Criminal Law // Comparative Criminal Justice Systems: A Topical Approach. – 3rd edition. – Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 2002. – 379 p.

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А. И. Коробеева, пер. с китайского Д. В. Вичикова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 303 с

Смирнова Л. Н. // Об адаптации антикоррупционной системе КНР к международным вызовам / Смирнова Л. Н. // Китай в мировой региональной политике: история и современность // Феде- ральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук // No 19 / том 19 / 2014 / с. 291-305.

Несколько размышлений о правовом статусе полномочий предварительного расследования органами прокуратуры и «шуангуй» дисциплинарных комиссий // Народная прокуратура про- винции Хубэй. 25.02.2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hbjc.gov.cn/shiwuyanjiu/ zhenchashiwu/201104Д2011042 5_534470.html

Sapio Flora. Shuanggui and Extralegal Detention in China // The Documentation and Research Centre for Modern China. Leiden University, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cin.sagepub.eom/content/22/l/7

Guo Yong. Historical Evolvement and Future Reform of the China Communist Party Discipline Inspection Commission // Paper presented at the Opening Ceremony of the Centre of Anti-Corruption Studies. Hong Kong. 02.04.2009. P. 233. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cacs.icac.hi/en/ events/ files/CACS_Eng_P233-251.pdf

Corruption perceptions index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

Брюн Жан-Пьер и др. Руководство по возврату активов для специалистов-практиков. М. Всемир- ный банк и УНП ООН, 2012, 222 с.

Шурыгин Ф. Ф., Антикоррупционная политика Республики Сингапур / Ф. Ф Шурыгин // Молодой ученый. – 2015. – No 22. – С. 681-691.

Шурыгин Ф. Ф. Антикоррупционная политика специального административного района Китай- ской Народной Республики – Сянган / Ф. Ф Шурыгин // Молодой ученый. – 2015. – No 19. – С. 537-544.

Конституція України / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – No 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (A/RES/58/4) від 31 жовтня 2003 року / Відомості Верховної Ради України. – 2007. – No 49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

Гарбазей Д. О. Незаконне збагачення: міжнародно-правовий аспект / Д. О. Гарбазей // Науко- вий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 No 6-1 том 2, с. 212-217.

Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/laws/show/995_004

Nelly Gacheri Kamunde The crime of illicit enrichment under international anti corruption legal regime/Non-Peer Reviewed Articles // KLR Journal [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. kenyalaw.org/klr/index.php?id=426

Davor Derenčinović Criminalization of Illegal Enrichment // Freedom from Fear – July 2009 – Issue 4. – С. 18-23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.freedomfromfearmagazine.org/ index.php?option=com_content&view=article&id=144:criminalization-of-illegalenrichment&catid=47:is- sue-4&Itemid=183

Дудоров О. Незаконне збагачення: сумнівна новела антикорупційного законодавства України / О. Дудоров, Т. Тертиченко// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – No 3. – С. 28–34.

Тютюгін В. І. Новели кримінального законодавства щодо посилення кримінальної відповідаль- ності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення / В. І. Тютю- гін // Юридичний вісник України. – 2010. – No 6: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/?aid=5364&jid=361

On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption / Lindy Muzila, Michelle Morales, Mar- ianne Mathias, Tammar Berger //Washington, DC: WorldBank. DOI: 10.1596/978-0-8213-9454-0. – 2012. – р. 106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/ on_the_take_criminalizing_illicit_enrichment_to_fight_corruption.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Політологія