DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140498

ПЕРЕПОНИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ ВИНИ В УКРАЇНІ, ЯК ЗАСОБУ БОРОТЬБИ ІЗ ПОЛІТИЧНОЮ КОРУПЦІЄЮ, В КОНТЕКСТІ ЗАГРОЗИ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІЙ БЕЗПЕЦІ

К. В. Воронежський

Анотація


У статті проаналізовано принцип «презумпції вини» як засіб боротьби із явищем корупції в цілому, та із явищем політичної корупції зокрема, на прикладах застосування такого принципу в дея- ких країнах світу. Проведено комплексний аналіз політичних, законодавчих, соціологічних факторів, що унеможливлюють законодавче закріплення та застосування вказаного принципу в нинішніх укра- їнських реаліях. Проаналізовано можливість застосування принципу «презумпції вини» в Україні в контексті боротьби із політичною корупцією, як засобу забезпечення внутрішньодержавної безпеки.


Ключові слова


принцип презумпції вини; політична корупція; зарубіжні країни; незаконне збагачення; боротьба із корупцією

Повний текст:

PDF

Посилання


Packer Herbert L. (1964). «Two Models of the Criminal Process ». University of Pennsylvania Law Review (University of Pennsylvania Law School) (113): р. 1-68.

Reichel Philip L. An American Perspective on Criminal Law // Comparative Criminal Justice Systems: A Topical Approach. – 3rd edition. – Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 2002. – 379 p.

Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А. И. Коробеева, пер. с китайского Д. В. Вичикова. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. 303 с

Смирнова Л. Н. // Об адаптации антикоррупционной системе КНР к международным вызовам / Смирнова Л. Н. // Китай в мировой региональной политике: история и современность // Феде- ральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук // No 19 / том 19 / 2014 / с. 291-305.

Несколько размышлений о правовом статусе полномочий предварительного расследования органами прокуратуры и «шуангуй» дисциплинарных комиссий // Народная прокуратура про- винции Хубэй. 25.02.2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.hbjc.gov.cn/shiwuyanjiu/ zhenchashiwu/201104Д2011042 5_534470.html

Sapio Flora. Shuanggui and Extralegal Detention in China // The Documentation and Research Centre for Modern China. Leiden University, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cin.sagepub.eom/content/22/l/7

Guo Yong. Historical Evolvement and Future Reform of the China Communist Party Discipline Inspection Commission // Paper presented at the Opening Ceremony of the Centre of Anti-Corruption Studies. Hong Kong. 02.04.2009. P. 233. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cacs.icac.hi/en/ events/ files/CACS_Eng_P233-251.pdf

Corruption perceptions index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

Брюн Жан-Пьер и др. Руководство по возврату активов для специалистов-практиков. М. Всемир- ный банк и УНП ООН, 2012, 222 с.

Шурыгин Ф. Ф., Антикоррупционная политика Республики Сингапур / Ф. Ф Шурыгин // Молодой ученый. – 2015. – No 22. – С. 681-691.

Шурыгин Ф. Ф. Антикоррупционная политика специального административного района Китай- ской Народной Республики – Сянган / Ф. Ф Шурыгин // Молодой ученый. – 2015. – No 19. – С. 537-544.

Конституція України / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – No 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (A/RES/58/4) від 31 жовтня 2003 року / Відомості Верховної Ради України. – 2007. – No 49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

Гарбазей Д. О. Незаконне збагачення: міжнародно-правовий аспект / Д. О. Гарбазей // Науко- вий вісник Міжнародного гуманітраного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013 No 6-1 том 2, с. 212-217.

Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/laws/show/995_004

Nelly Gacheri Kamunde The crime of illicit enrichment under international anti corruption legal regime/Non-Peer Reviewed Articles // KLR Journal [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. kenyalaw.org/klr/index.php?id=426

Davor Derenčinović Criminalization of Illegal Enrichment // Freedom from Fear – July 2009 – Issue 4. – С. 18-23 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.freedomfromfearmagazine.org/ index.php?option=com_content&view=article&id=144:criminalization-of-illegalenrichment&catid=47:is- sue-4&Itemid=183

Дудоров О. Незаконне збагачення: сумнівна новела антикорупційного законодавства України / О. Дудоров, Т. Тертиченко// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – No 3. – С. 28–34.

Тютюгін В. І. Новели кримінального законодавства щодо посилення кримінальної відповідаль- ності за корупційні злочини: вирішення проблеми чи проблеми для вирішення / В. І. Тютю- гін // Юридичний вісник України. – 2010. – No 6: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/?aid=5364&jid=361

On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption / Lindy Muzila, Michelle Morales, Mar- ianne Mathias, Tammar Berger //Washington, DC: WorldBank. DOI: 10.1596/978-0-8213-9454-0. – 2012. – р. 106 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/ on_the_take_criminalizing_illicit_enrichment_to_fight_corruption.pdf