ОСНОВНІ ПОСТУЛАТИ ТЕОРІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В СОЦІОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ

Автор(и)

  • С. С. Яремчук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140495

Ключові слова:

теорія релігійної економіки, релігійна економіка, релігійні компенсатори, дедуктивна теорія релігії, релігійний капітал, релігійні ніші

Анотація

У статті визначено концепт «релігійної економіки» та окреслена його пізнавальна функція.  Розкрито дедуктивну теорію релігії. Охарактеризовано основні постулати теорії релігійної економіки в соціології релігії, зокрема релігійних компенсаторів, релігійного капіталу, «дорогих» церков та релігійних ніш.

Біографія автора

С. С. Яремчук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Белькова А. Отношения государства и церкви в теории религиозной экономики / Анастасия Бель- кова // Государство. Религия. Церковь. – 2013. – No 3. – С. 178–198.

Бовгиря І.В. Релігійні зміни у Східній Європі наприкінці ХХ століття крізь призму теорій секуля- ризації та релігійної економіки / І.В. Бовгиря // Наукові записки НаУКМА. Том 174, Соціологічні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: ВПЦ НаУКМА, 2015. – С. 55–61.

Вовк І.А. Економіка і християнська релігія: проблеми і напрями дослідження / І.А. Вовк // Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право : зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х. : Право, 2013. – No 4 (15). – С. 98–104.

Гаврілова Н., Кисельов О. Релігійність української молоді: раціональний вибір чи спонтанний крок? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/10564-religijnist-ukrayinskoyi- molodi-racionalnij-vibir-chi-spontannij-krok.html

Зарецкий А.Д. «Религиозная экономика» в современном мире / А.Д. Зарецкий // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). – 2011. – No 1. – Том 2. – С. 5–14.

Калениченко Т. Застосування теорії раціонального вибору до аналізу подій в Україні 2013– 2016 рр. / Тетяна Калениченко // СХІД. – 2016. – No 1 (141). – С. 69–72.

Каргина И.Г. Социологические рефлексии современного религиозного плюрализма : моногра- фия / И.Г. Каргина. Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. социологии. – М. : МГИМО-Университет, 2014. – 278 с.

Опалев С.А. Критика теории секуляризации в теории рационального выбора / Степан Опалев // Религиоведческие исследования. – 2010. – No 3-4. – М.: Издатель Воробьев А.В. – С. 170-189.

Руткевич Е.Д. «Новая парадигма» в социологии религии: Pro et Contra / Елена Руткевич // Вест- ник ИС РАН. – 2012. – No 6. – С. 208-233.

Сафронов Р. Современные социологические теории религии в США и Европе / Р. Сафронов // Религиоведческие исследования. – 2009. – No 1-2. – С. 24-44.

Синелина Ю. Религия в современном мире / Юлия Синелина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://expert.ru/expert/2013/01/religiya-v-sovremennom-mire/

Тимчик О.А. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу : монографія / О.А. Тимчик. – К. : КНТ, 2014. – 410 с.

Филькина А.В. Методология изучения современных религиозных феноменов: постановка проблемы / А.В. Филькина // Вестник ТГПУ. – 2012. – No 2. – С. 111–115.

Халіков Р.Х. Дискурс про секуляризацію в постсекулярному суспільстві // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХХ міжнародної науково-практич- ної конференції. – Донецьк : ІПШІ «Наука і освіта», 2011. – С. 92-95.

Шоріна Т.Г. Теорія раціонального вибору в сучасному релігієзнавстві: приклад позитивістського та міждисциплінарного підходів / Т.Г. Шоріна // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія, Культурологія. – 2013. – No 2. – С. 76–81.

Blau P. A Macrosociological Theory of Social Structure // American Journal of Sociology, 1977. – No 83. – Pp. 26-54.

Boon C., Glenn R.C. Resource Distributions and Market Partitioning: Dutch Daily Newspapers, 1968 to 1994 // American Sociological Review, 2002. # 67. – Pp. 408-431.

Chaves M., Gorski P. Religious Pluralism and Religious Participation // Annual Review of Sociology. – 2001. – No 27. Pp. 261-268. – Режим доступу: https://www.unil.ch/files/live/sites/issr/files/shared/ Chaves_Gorski.pdf

Christiano Swatos, Kivisto Kevin, Willian Jr. Peter. Sociology of Religion: Contemporary Developments. Second Paperback Text Edition (Revised and Expanded); Lanham, Md., and New York: Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 2008. – Pp. xiv + 374.

Finke R., Scheitle C. Pluralism as Outcome: The Ecology of Religious Resources, Suppliers, and Consumers // Interdisciplinary Journal of Research on Religion. – 2009. – Volume 5. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4349449/

Finke R., Stark R. Acts of Faith. Explaining the Human Side of Religion. – Berkeley, CA: University of California Press, 2000. – 343 p.

Finke R., Stark R. The Dynamics of Religious Economies / Handbook of the Sociology Religion. Dillon M. (ed.) – Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2003. – Pp. 96-109.

Hannan M., Freeman J. The Population Ecology of Organizations // American Journal of Sociology. – 1977. – Vol. 82. – No 5. – Pp. 929-940.

Iannaccone L. Rational Choice: Framework for the Scientific Study of Religion / Rational Choice Theory and Religion. L. Young (ed.). – London: Routledge, 1996. – Pp. 25-44.

Stark R., Bainbridge W. The Future of Religion. – Berkeley, CA: University of California Press, 1985.

Stark R., Bainbridge W. The Theory of Religion. – New York: Peter Lang, 1987.

Stark R. The rise of Christianity. – Prinston, New Jersey: Prinston University Press, 1996. – Pp.163-189.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Соціологія