DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140492

СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВЕРБАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК ВЗАЄМОДІЇ З ПСИХІЧНО ХВОРИМИ

О. Ф. Піронкова

Анотація


Наголошено, що Україна переживає період соціокультурних, політичних та економічних трансформацій. Ці процеси неминуче призводять до зміни вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії між різними категоріями населення, в тому числі і різних верств населення із психічно хворими. Відокремлено такі закономірності соціокультурних, політичних та економічних трансформацій: диспропорція в процесах трансформації модусу поведінки по відношенню до психічно хворих, а саме випередження соціокультурних детермінант щодо політичних та економічних, поява практики в вигляді необов’язковості медичної допомоги, патерналістська вербально-поведінкова практика взаємодії з психічно хворими через обмеження працездатності та наданні соціальної допомоги, необхідності прийому саме медикаментозного лікування.


Ключові слова


вербально-поведінкові практики; соціальні практики; соціокультурні трансформації; політичні трансформацій; економічні трансформації; психічно хворі; стигматизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Ручка А. Особенности системной трансформации современного украинского общества / А. Ручка // Современное общество. – 1994. – No 4. – С. 6-15.

Заславская Т.И. Трансформация социальной структуры российского общества / Т.И. Заслав- ская // Куда идет Россия. – М., 1996. – 11 с.

Танчер В. Політичні партії та рухи у світлі “ситуації постмодерну” / В. Танчер, О. Карась, О. Куче- ренко. – К.: Вища освіта, 1997. – 378 с.

Головаха Е. Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга в Украине / Е. Головаха. – К.: Инст-т социологии НАН Украины, 1996. – 143 с.

Катаев С. Консервативные и модернизационные компоненты социокультурной трансформации / С. Катаев // Cоциология: теория, методы, маркетинг, 2000. – C. 76-81.

Ramon S. Psichiatria democratica: a case study of an Italian community mental health service / S. Ramon // International Journal of Health Services. – 1983. – No 13 (2). – Р. 307-24.

Фисун А. Концепция неопатримониализма в современной политической теории: уроки для «чет- вертой волні» демократизации / А. Фисун // Ойкумена: альман. Сравнительн. Исслед. Полит. Институт., соц-екон. Сист. и цивилизац. – Вып. 5. – Х., 2007. – С. 123-137.

Сотула О.В. Перехідні і трансформаційні процеси в економіці України / О.В. Сотула // Збірник нау- ково-технічних праць Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – 2009. – С. 25.

Смит М.С. Фармацевтический маркетинг. Принципы, среда, практика / М.С. Смит, Е.М. Коласса, Г. Перкинс, Б. Сикер. – М.: Литтерра, 2005. – 392 с.

Мосолов С.Н. Биологические основы современной антипсихотической терапии / С.Н. Мосолов // Российский психиатрический журнал. – 1998. – No 6. – С. 7-12.

Мосолов С.Н. Современный этап развития психофармакотерапии // Новые достижения в тера- пии психических заболеваний / С.Н. Мосолова. – М.: Бином, 2002. – С. 21-37.

Пиронкова О.Ф. Отношение общества к психически больным на современном этапе становления психиатрической службы / О.Ф. Пиронкова // Соціологічні дослідження. – 2013. – No12. – С.185-192.

Пиронкова О.Ф. Надгосударственная категория макросоциальных детерминант формирова- ния вербально-поведенческих социальных практик взаимодействия с психически больными / О.Ф. Пиронкова // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – No 57. – С. 134-139.

Пиронкова О.Ф. Макросоциальные детерминанты отношения общества к психически больным периода новейшей истории / О.Ф. Пиронкова // Материали за 10-а международна научна прак- тична конференция «Бъдещите изследвания». Том 31. Психология и социология. – София: Бял ГРАД-БГ ООД, 2014. – С. 67-70.

Albers L. Handbook of psychiatric drugs. Year 2001–2002 edition / L.J. Albers, R.K. Hahn, Ch. Reist – California: Current Clinical Strategies Publishing, 2002. – 98 p.