СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДИНАМІКИ: МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДО УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Автор(и)

  • М. Паращевін Інститут соціології НАН України,

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140490

Ключові слова:

теорія секуляризації, теорія “релігійної економіки”, постсекулярна ситуація, десекуляризація, релігійна ситуація, Україна

Анотація

Стаття присвячена порівняльному аналізу основних теорії та концепцій, які спрямовані на опис та пояснення стану та перспектив суспільно-релігійних взаємодій в модерних суспільствах. Відповідний аналіз здійснено з точки зору визначення можливостей застосування цих теорій та концепцій до українських реалій. Обґрунтовується, що ані теорія секуляризації, ані теорія “релігійної економіки” не може стати базисом для комплексного аналізу соціальної ролі релігії. Натомість підкреслюється, що соціологічний аналіз суспільно-релігійних взаємодій в Україні має базуватися на комбінації аналізу процесів секуляризації та десекуляризації, з акцентом саме на останній. Доводиться, що саме десе- куляризація є основним трендом у взаємодії релігії та суспільства, але цей тренд може поєднуватись зі збереженням секулярного стану, або й продовженням секуляризації в окремих сферах, є посту- повим та повільним, може мати певні межі, та не обов’язково означає відновлення стану, який мав місце до перемоги секуляризації.

Біографія автора

М. Паращевін, Інститут соціології НАН України

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України

Посилання

Агаджанян А. “Множественные современности”, российские “проклятые вопросы” и незыбле- мость секулярного Модерна // Государство, религия и церковь в России и за рубежом. – 2012. – No1. – С. 83–110.

Белькова А. Отношения государства и церкви в теории религиозной экономики // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2013. – No 3 (31). – С.178–198.

Богданова О. А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре ХХ века. – Ростов-на-Дону, 2001. – 156 с.

Богданова О. В. Рівень та специфіка релігійності європейських суспільств: чи все ще має шанси на справдження теорія секуляризації? / О. В. Богданова // Вісник Національного технічного уні- верситету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право. – 2014. – No1. – С. 31–47.

Ван Дер Звеерде Э. Осмысливая “Секулярность” // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. – No2(30) – С. 69–113.

Єленський В. Едемський сад: вигнання і повернення [Електронний ресурс] // Кри- тика. – 2004. – Грудень. – Режим доступу до ресурсу: http://kritiki.net/2004/12/22/ edemskij-sad-vignannya-ta-povernennya-chastina-1.

Єленський В. Секуляризація, десакралізація і десекуляризація в сучасному світі // Релігія – Світ – Україна. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А. Колодного і Л. Филипович. Книга ІІІ: Релігійні процеси в перспективі їх виявів // Українське релігієзнавство. – К., 2012. – No61. – с. 315–338.

Загребельний І. В. Секуляризм, десекуляризація, постсекулярність: до проблеми релігійної харак- теристики сьогодення / І. В. Загребельний // Філософські обрії. – 2013. – Вип. 30. – С. 150–157.

Карпов В. Концептуальные основы теории десекуляризации // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. – No2. – С. 114–164.

Кырлежев А. Постсекулярная эпоха [Електронний ресурс] // Континент. – 2004. – No12. – Режим доступу до ресурсу: http://magazines.russ.ru/continent/2004/120/kyr16.html.

Миронович Д. Религиозный капитал и религиозное участие в странах новой Восточной Европы / Д. В. Миронович, С. А. Сальникова, Е. Решетняк // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Соціологія. – 2013. – No1(4). – С. 16–27.

Опалев С. А. Критика теории секуляризации в теории рационального выбора / С. Опалев // Рели- гиоведческие исследования. – 2010. – No3–4. – С. 170–189.

Панков А. А. Секуляризация как социокультурная реальность современной Украины / А. А. Пан- ков // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2002. – No3. – С. 122–125.

Розати М. Постсекулярные современности: социологическое прочтение // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2014. – No1(32). – С. 272–293.

Руткевич Е. Д. “Новая парадигма” в социологии религии: Pro et Contra / Е. Руткевич // Вестник ИС РАН. – 2012. – No6. – С. 208–233.

Синелина Ю. Ю. Концепции секуляризации в социологической теории. Теоретические аспекты изучения религиозности населения в социологии религии. — М.: ИСПИ РАН, 2009. – 120 с.

Тернер Б. Религия в постсекулярном обществе // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. – No2(30). – С. 21–51.

Трейнор Б. Теоретизируя на тему постсекулярного общества // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. – No2(30). – С. 178–212.

Узланер Д. В каком смысле современный мир может быть назван постсекулярным [Електронний ресурс] / Д. А. Узланер // Континент. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://magazines.russ.ru/ continent/2008/136/u20.html.

Узланер Д. А. Картография постсекулярного [Електронний ресурс] / Д. А. Узланер // Отечественные записки. – 2013. – No1(52). – Режим доступу до ресурсу: http://magazines.russ.ru/oz/2013/1/16u.html.

Узланер Д. А. От секулярной современности к “множественным”: социальная теория о соотноше- нии религии и современности // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. – No1(30). – С. 11–58.

Узланер Д. А. Секуляризация как социологическое понятие (по исследованиям западных социо- логов) // Социологические исследования. – 2008. – No8. – С. 62–67.

Узланер Д. А. Становление неоклассической модели секуляризации в западной социологии религии второй половины XX в. // Религиоведение. – 2008. – No 2. – С. 135–148.

Хабермас Ю. Против “воинствующего атеизма”. “Постсекулярное” общество – что это такое? О новом европейском порядке [Електронний ресурс] / Ю. Хабермас // Русский журнал, 23.07.2008. – Режим доступу до ресурсу: http://www.russ.ru/pole/Protivvoinstvuyuschegoateizma.

Шишков А. Некоторые аспекты десекуляризации в постсоветской России / А. Шишков // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. – 2012. – No2(30). – С. 165–177.

Berger P. L. The desecularization of the world: a global overview // The desecularization of the world: resurgent religion and world politics (ed. P. L. Berger). – Washington, D.C.: Grand rapids, 1999. – PP. 1–18.

Bruce S. Choice and Religion: A critique of Rational Choice. – New York, Oxford Univ. Press, 2000. – 247 рр.

Chaves M. Secularization as Declining Religious Authority // Social Forces. – 1994. – Vol. 72. – No.3. – PP. 749–774.

Chaves M., Gorski Ph. Religious Pluralism and Religious Participation // Annual Review of Sociology. – 2001. – Vol.27. – PP. 261–281.

Dobbelaere K. Secularization: a multi-dimensional concept // Current sociology. – 1981. – Vol. 29. – PP. 10–24.

Finke R., Stark R. The Churching of America: Winners and Losers in Our Religious Economy. – New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1993. – 328 p.

Lechner Frank J. Rational Choice and Religious Economies [Електронний ресурс] / Frank J. Lechner // Forthcoming in the SAGE Handbook of the Sociology of Religion, 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.483.5309&rep=rep1&type=pdf.

Martin D. A general theory of secularization. – Oxford: Blackwell pub., 1978. – 353 p.

Norris P., Inglehart R. Sacred and secular. Religion and politics worldwide. 2 nd edition – N.Y.: Cambridge university press, 2011. – 375 p.

Stark R. Bainbridge W. S. The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation. – Berkeley: Univ. California press, 1985. – 600 p.

Stark R., Finke R. Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. – Berkeley: University of California Press, 2000. – 343 p.

Voas D., Chaves M. Is the United States a Counterexample to the Secularization Thesis? // American Journal of Sociology. – Vol. 121. – Number 5 (March 2016). – PP. 1517–1556.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Соціологія