CОЦІАЛЬНІ УСТАНОВКИ ЯК ПОКАЗНИКИ СТИЛЮ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ

Автор(и)

  • Д. А. Матюхін Класичний приватний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).140487

Ключові слова:

стиль життя, соціальні практики, ідентифікації, соціальна установка, цінності

Анотація

У статті розглянуто змістовні і структурні особливості соціальних ціннісних установок сучасної молоді, які характеризують її життєвий стиль. Проаналізовано основні соціологічні підходи до розу- міння сутності категорії «стиль життя», що дозволило визначити стиль життя як комплексні і консис- тентні зразки поведінки і ціннісних установок, які проявляються в соціальній взаємодії соціальних суб’єктів. Визначено, що соціальні установки виступають як складові стилю життя і представляють собою стійке, фіксоване утворення особистості, яке надає стабільності й спрямованості її діяльності, поведінці, уявленням про світ і саму себе. Наведено результати емпіричного дослідження соціальних ціннісних установок сучасної молоді, які вказують на гедоністичну і діяльно-активну ціннісну спрямо- ваність життєвого стилю молоді.

Біографія автора

Д. А. Матюхін, Класичний приватний університет

аспірант кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету

Посилання

Бауман З. Индивидуаизированное общество [пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева] / З. Бау- ман. – М.: Логос, 2002. – 325 с.

Бурдье П. Структура, габитус, практика / П. Бурдье // Журнал социологии и социальной антропо- логии. – 1998. Том 1. – No2. – С. 44-59.

Вебер М. Основные понятия стратификации / М. Вебер // Социологические исследования. – 1994. – No 5. – С. 146-156.

Веблен Т. Теория праздного класса / Т. Веблен. – М.: Прогресс, 1984. – 368 с.

Дікова-Фаворська О.М. Особливості стилю життя осіб з особливими потребами / О.М. Дікова-Фа- ворська // Український соціум: науковий журнал. – К., 2008. – No 4. – С. 13–17.

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс [перев. с англ.]. – СПб. : Питер, 1997. – 688 с.

Масленцева Н.Ю. Социологические основания концепции стиля жизни / Н.Ю. Масленцева // Вестник Челябинского государственного университета. Философия. Социология. Культуроло- гия. – Челябинск, 2010. – No 31 (212). – С. 147–150.

Панина Н.В. Избранные труды по социологии: Теория, методы и результаты социологического исследования образа жизни, психологического состояния и социального самочувствия населе- ния: у 3 т. / Н.В. Панина; [сост. и ред. Е.И. Головаха]. – К.: Факт, 2008. – 312 с. – Т. 1.

Пилаєва Т.В. Стилі життя студентської молоді: типологія та детермінанти формування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук: спец. 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» / Т.В. Пилаєва; Харків. нац. ун-т. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 21 с.

Рощина Я.М. Социология потребления / Я.М. Рощина. – М.: Изд. дом «ГУ-ВШЭ», 2007. – 447 с.

Сафарян А.В. Понятие «стиль жизни» в социологии [Электронный ресурс] / А.В. Самарян // Элек- тронный журнал «Знание. Понимание. Умение», 2008. – No 3. – Режим доступа: http://zpu-journal. ru/e-zpu/2008/3/Safarian/.

Семечкин Н.И. Социальная психология : Учебное пособие Ч. 2 / Н.И. Семечкин. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного университета, 2003. – 133 с.

Социальная установка [Электронный ресурс] // Summers G.F. Attitudes Measure e t. – N.Y., 1971. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/ 1724.

Стилі життя: панорама змін / С.В. Панченко, О.С. Резнік, М.О. Шульга [та ін.]; За ред. М.О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2008. – 416 с.

Шихирев П.Н. Социальная установка / П.Н. Шихирев // Социальная психология: Хрестоматия : Учебное пособие для студентов вузов / сост. Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая. – М. : Аспект Пресс, 2003. – С. 364–376.

Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозицион- ная концепция / В.А. Ядов, А.А. Семенов, В.С. Магун, Г.И. Саганенко и др. – 2-е расш. изд. – М.: ЦСПиМ, 2013. – 376 с.

Allport G.W. Attitudes / G.W. Allport // Readings in attitude theory and measurement. Martin Fishbein (ed.) – New Yosk : John Wiley and Sons Inc, 1967. – P. 1-17.

Mueller H.P. Sozialstruktur und Lebensstile. Der neuere theoretische Diskurs ueber sozial Ungleichheit / Mueller H.P. – Frankfurt/Main.: Suhrkamp, 1997. – 435 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Соціологія