DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).137590

TERRORIST ORGANIZATIONS AND SOCIAL TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF THE HYBRID WAR

M. N. Yenin

Анотація


У статті запропонований структурно-функціональний підхід у вивченні терористичних організа- цій, що передбачає їх розгляд як соціальних груп, що складаються з наступних компонентів: політич- ний, фінансово-економічний, інтегративний (дисциплінарний), ідеологічний. Показано, що у більшості визначень тероризму ключовим поняттям є «насильство». В той же час, розмитість кордонів політич- ного і наукового дискурсу є однією з головних перешкод в забезпеченні ясності поняття «тероризм».  Виявлено тенденцію сучасного тероризму у використанні концептів «республіка» і «держава», які слугують ідеологічним виправданням захоплення нових територій. На думку автора, формування і підтримка сучасних терористичних організацій є однією з ефективних технологій гібридних війн у сучасному світі.


Ключові слова


structural-functional approach; hybrid war; social technologies; terrorism

Повний текст:

PDF

Посилання


Кутуєв П. Держава, що сприяє розвитку: вступ до соціологічної проблематики / П. Кутуєв, О. Яку- бін, Д. Герчанівський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – No 4. – С. 3-19.

Кутуєв П. Модерн, модернізація та розвиток: ідеї та практики: Монографія / П. В. Кутуєв – К.: Талком, 2015. – 467 с.

Даазе К. Тероризм – поняття, теорії та стратегії протидії. Результати та проблеми соціально-нау- кових досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n25texts/daase.htm

Рознатовський І. В. Особистість терориста: мотиви до дії, психологічні та соціальні особливості / І. В. Рознатовський // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2011. – No 2 (213). – С. 187-193.

Рознатовський І. В. Тероризм: внутрішня загроза в Україні / І. В. Рознатовський // Вісник Луган- ського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2013. – No 11(1). – С. 134-144.

Рознатовський І. В. Роль концепції фонових практик у дослідженні тероризму / І. В. Рознатов- ський // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2014. – No10. – С. 181-188.

Ємельянов В. Терористичний акт: загальне поняття, відмежування» від суміжних злочинів та шляхи вдосконалення злочину [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/ wp-content/uploads/2015/07/4_14.pdf

Shamara O., Komashko V. Place of the Prosecutor's office of Ukraine in the national system of fighting terrorism / O. Shamara, V. Komashko // WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 1(8) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 1 (8) 2016. – P. 108-113.

Горбунов К. Г. Терроризм: социально-психологическое исследование: монография / К. Г. Горбу- нов. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. – 384 с.

Shanahan T. Provisional Irish Republican Army and the Morality of Terrorism, Edinburg University Press, 2009. – 245 p.

Швец Д. Международный терроризм: информационный аспект / Д. Швец // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – No 9. – С. 17-22.

Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.

Moussalli A. S. Moderate and radical Islamic Fundamentalism. The Quest for Modernity, Legitimasy, and the Islamic State, University Press of Florida, 1999. – 247 p.

Кузнецов А. «Исламское государство» в контексте политических изменений на ближнем Востоке / А. Кузнецов // «Вестник МГИМО». – 2015. – No 2 (41). – С. 184-192.

Тесленко Е., Пеструилова Н. Феномен ИГИЛ / Е. Тесленко, Н. Пеструилова // «Виктимология». – 2015. – No 1 (3). – С. 34-39.

Єнін М. Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: Мате- ріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.) / Укладачі А. А. Мельни- ченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – К.: Політехніка, 2014. – C. 177-178.