TERRORIST ORGANIZATIONS AND SOCIAL TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF THE HYBRID WAR

Автор(и)

  • M. N. Yenin National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.3/4(31/32).137590

Ключові слова:

structural-functional approach, hybrid war, social technologies, terrorism

Анотація

У статті запропонований структурно-функціональний підхід у вивченні терористичних організа- цій, що передбачає їх розгляд як соціальних груп, що складаються з наступних компонентів: політич- ний, фінансово-економічний, інтегративний (дисциплінарний), ідеологічний. Показано, що у більшості визначень тероризму ключовим поняттям є «насильство». В той же час, розмитість кордонів політич- ного і наукового дискурсу є однією з головних перешкод в забезпеченні ясності поняття «тероризм».  Виявлено тенденцію сучасного тероризму у використанні концептів «республіка» і «держава», які слугують ідеологічним виправданням захоплення нових територій. На думку автора, формування і підтримка сучасних терористичних організацій є однією з ефективних технологій гібридних війн у сучасному світі.

Біографія автора

M. N. Yenin, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Ph.D., Associate Professor of Department of Sociology National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Посилання

Кутуєв П. Держава, що сприяє розвитку: вступ до соціологічної проблематики / П. Кутуєв, О. Яку- бін, Д. Герчанівський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – No 4. – С. 3-19.

Кутуєв П. Модерн, модернізація та розвиток: ідеї та практики: Монографія / П. В. Кутуєв – К.: Талком, 2015. – 467 с.

Даазе К. Тероризм – поняття, теорії та стратегії протидії. Результати та проблеми соціально-нау- кових досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua/n25texts/daase.htm

Рознатовський І. В. Особистість терориста: мотиви до дії, психологічні та соціальні особливості / І. В. Рознатовський // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2011. – No 2 (213). – С. 187-193.

Рознатовський І. В. Тероризм: внутрішня загроза в Україні / І. В. Рознатовський // Вісник Луган- ського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2013. – No 11(1). – С. 134-144.

Рознатовський І. В. Роль концепції фонових практик у дослідженні тероризму / І. В. Рознатов- ський // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2014. – No10. – С. 181-188.

Ємельянов В. Терористичний акт: загальне поняття, відмежування» від суміжних злочинів та шляхи вдосконалення злочину [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/ wp-content/uploads/2015/07/4_14.pdf

Shamara O., Komashko V. Place of the Prosecutor's office of Ukraine in the national system of fighting terrorism / O. Shamara, V. Komashko // WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA NR 1(8) 2016 / EUROPEAN COOPERATION Vol. 1 (8) 2016. – P. 108-113.

Горбунов К. Г. Терроризм: социально-психологическое исследование: монография / К. Г. Горбу- нов. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. – 384 с.

Shanahan T. Provisional Irish Republican Army and the Morality of Terrorism, Edinburg University Press, 2009. – 245 p.

Швец Д. Международный терроризм: информационный аспект / Д. Швец // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – No 9. – С. 17-22.

Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с.

Moussalli A. S. Moderate and radical Islamic Fundamentalism. The Quest for Modernity, Legitimasy, and the Islamic State, University Press of Florida, 1999. – 247 p.

Кузнецов А. «Исламское государство» в контексте политических изменений на ближнем Востоке / А. Кузнецов // «Вестник МГИМО». – 2015. – No 2 (41). – С. 184-192.

Тесленко Е., Пеструилова Н. Феномен ИГИЛ / Е. Тесленко, Н. Пеструилова // «Виктимология». – 2015. – No 1 (3). – С. 34-39.

Єнін М. Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: Мате- ріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.) / Укладачі А. А. Мельни- ченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – К.: Політехніка, 2014. – C. 177-178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-05

Номер

Розділ

Соціологія