DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).124998

ІНВАРІАНТИ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Е. Ф. Іпатов, В. В. Павловський

Анотація


В статті аналізуються такі інваріанти стандартів соціальної роботи як цілепокладання, колективність і ментальність. Особлива увага приділяється до їх взаємозв’язку і взаємозалежності.  Механізмом акумулювання колективного досвіду є його стандартизація, за допомогою якої накопичена інформація концептуалізується в систему загальноприйнятих зразків (стереотипів), доповнюючись певними правилами їх оперування. Існування інваріантів в динамічній системі соціальної роботи забезпечує її мультистійкість і спадкоємність, що однак не заперечує, а, навпаки, логічно припускає різноманітність варіацій її характеристик. Феномен колективності складає інваріантну основу світогляду народу і присутній на всіх рівнях його життєдіяльності: в процесі творчості, споживання (зберігання) і ретрансляції результатів соціальної діяльності людей.  Розвиток варіативного процесу залежить від здатності суспільства до модернізації, а життєвість інноваційного варіанту – від ступеня його закріплення у менталітеті спільності. Це обумовлено як внутрішньою логікою розвитку соціальної роботи, так і особливостями функціонування її у соціокультурному просторі. Варіювало співвідношення форм соціокультурної регуляції у суспільстві, однак домінуючим завжди залишались інваріанти, що основані на досвіду народу.


Ключові слова


інваріанти; цілепокладання; колективність і ментальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Барвінський А.О. Соціологія: Курс лекцій/ А.О. Барвінський. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 328 с.

Герчанівська П.Е. Українська народна культура: християнський вимір: [монографія]/ Поліна Евальдівна Герчанівська. – К.: Університет «Україна», 2011. – 426 с.

Джери Д. Большой толковый социологический словарь (Collons): в 2 т. / Дэвид Джери, Джулия Джерри; [пер. с англ. Н.Н. Марчук]. – М.: Вече, АСТ, 2001 – Т. 1. – 2001. – 544 с.

Етика соціальної роботи: принципи і стандарти: http://webcache.googleusercontent.com/scarch

Земцовский И. И. Проблема варианта в свете музыкальной типологии: (Опыт этномузыковедческой постановки вопроса)/ И.И. Земцовский // Актуальные проблемы современной фольклористики. – Л., 1980. – 147 с.

Мердок Дж. Фундаментальные характеристики культуры / Джорж Питер Мердок // Хрестоматия по культурологии / [сост. А.И. Кравченко]. – М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2006. – С. 56–60.

Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура / Б.Н. Путилов. – СПб.: Наука, 1994. – 224 c.

Румянцев О.К. Открытость и инварианты культуры / О.К. Румянцев // Постижение культуры: Ежегодник / [отв. ред. О.К. Румянцев]. – М.: Рос. ин-т культурологи, 2001. Вип. 11. – С. 71 –75 .

Свод этнографических понятий и терминов / [под общ. ред. Ю.В. Бромлея и С.И. Вайнштейна]. – М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1995. – 171 с.

УСЕ Універсальний словник енциклопедія/ Гол. ред. ради М. Попович. – [4-те вид., перероб., доп.] – К.: Видавництво «Тека», 2006. – VIII + 1432 с.

Філософський енциклопедичний словник / [наук. ред. Л.В. Озадовська, Н.П. Поліщук]. – К.: Абрис, 2002. – 741 с.

Чистов К.В. Фольклор. Текст. Традиция / К.В. Чистов. – М.: ОГИ, 2005. – 272 с. – (Нация и культура: Новые исследования: Фольклор).

Чумак А.Л. Моральний кодекс як об’єкт інтересу: нарис етичної розвідки/ А.Л. Чумак// 11 Людинознавчі студії: збірник наукових праць (Філософія, педагогіка). – Дрогобич, 2006. – С.117-126.

Maslow А.H. The psychology of science; a reconnaissance / Abracham Herold Maslow; [foreword by Arthur G. Wirth]. – Chicago: H. Regnery, 1969. – 168 p.