DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2011.4(12).123546

ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ

М. Л. Ларченко

Анотація


Етнічні стереотипи являють собою спрощене, емоційне уявлення особи або групи щодо представників тієї або іншої етнічної спільноти. Вони визначають симпатії та антипатії, що виникають в процесі міжетнічної комунікації. У запропонованій статті автор аналізує особливості формування та шляхи розповсюдження негативних етнічних стереотипів, а також наслідки їх впливу на соціальну поведінку. Дослідження цього явища дозволяє також визначити рівень національної толерантності в поліетнічному суспільстві.

Ключові слова


національна ідентичність; національна толерантність; етнічний стереотип; національна меншина; засоби масової інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Гумилев Л.Н. Древняя Русь и великая степь / Л.Н. Гумилев / Тов-во Клышников, Комаров и Ко. – М., 1992. – 257 с.

Арбєніна В.Л. Етносоціологія: Навчальний посібник. – Видання друге, доп. І перероб. / В.Л. Арбєніна / ХНУ імені В.Н.Каразіна. – Х., 2007. – 316 с.

Льовочкіна А.М. Етнопсихологія: Навч.посіб. / А.М. Льовочкіна / МАУП. – К., 2002. – 144 с.

Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю. та ін. Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник /В.Б. Євтух, В.П. Трощинський / К.: Видавництво УАННП «Фенікс», 2003. – 280с.

Бердяев Н. Судьба России. Опыт по психологии войны и национальности / Н.Бердяев. – М.: Мысль, 1990. – 205 с.

Платонов Ю.П., Почебут Л.Г. Этническая социальная психология / Ю.П. Платонов, Л.Г. Почебут / Санкт-Петербург., 1993. – 348с.

Сміт Е. Національна ідентичність / Е.Сміт / Пер. з англ. П.Таращук. – К.: Основи, 1994. – 221 с.

Середа В.В. Етносоциологія: Навчальний посібник /В.В.Середа/ – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.

Котигоренко В. Бути чи не бути етнічним конфліктам в України // Політичний менеджмент. – 2008. - No 5. – с.85-104.

Мечетная Н. Взятие Европы // Корреспондент. – 2010. – 1 октября. – с.58-60.

Загородня І. Чужі // Український тиждень. – 2010. – 15-21 січня. – с.26-27.

Климович С. Чужаки: Этномафия в Украине // Вечерние вести. – 2010. – 4-10 декабря. – с.11

Онищенко О. Про науку толерантності // День. – 2009. – 21 жовтня. – с.6.14. Див., наприклад: Панина Н. Факторы национальной идентичности, толерантности, ксенофобии и антисемитизма в современной Украине //Социология: теория, методы, маркетинг.– 2005.–No4.–с.26-46; Паніотто В. Динаміка ксенофобії й антисемітизму в Україні (1994–2007) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг.–2008.–No1.–с.197-215.