ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • В. І. Полюхович НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123456

Ключові слова:

державний контроль, контроль якісних показників, фінансовий контроль, нагляд, повноваження

Анотація

В статті визначаються та досліджуються зміст та окремі складові державного контролю на фондовому ринку, характеризуються контрольні повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, сформовані пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства в цій сфері.

Біографія автора

В. І. Полюхович, НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України

к.ю.н., с.н.с. НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України

Посилання

Андрущенко І.Г. Державний контроль діяльності учасників фондового ринку України (організаційно-правовий аспект): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — 220 с. Остапович Г.М. Державний контроль на ринку цінних паперів України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 205 с.

Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень. – К.: Юрінком Інтер, 2010. - С. 41.

Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні: Навч. посіб. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 1999. - С.14. (53 с.)

Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. Проблемы надведомственного контроля. – М.: «Юридическая литература», 1974. – С. 18. (159 с.)

Андрийко О. Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции / Институт гос. и права им. В.М. Корецкого. - К.: Наукова думка, 1994. - С. 39. (115 с.)

Шестак В.С. Державний контроль у сучасній Україні (теоретико-правові питання): Монографія. – Харків: Державне спеціалізоване видавництво “Основа”, 2003. – С. 15. (208с.)

Остапович Г.М. Державний контроль на ринку цінних паперів України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. - С. 52.

Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2002. - С. 14. (29 с.)

Воронова Л.К. Фінансове право: Навч. посібник. — К.: Вентурі, 1998. – С. 45. (383 с.)

Предборський В.А. Фінансове право. Курс лекцій. – К.: Правові джерела, 1998. - С. 67. (318 с.)

Орлюк О.П. Фінансове право : Навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2003. —– С. 79. (527 с.)

Фінансове право України: Підручник / Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, І. Є. Криницький; За ред. М.П. Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2004. - С. 63. (320 с.)

Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. Проблемы надведомственного контроля. – М.: «Юридическая литература», 1974. - С. 56. (159 с.)

Шестак В. С. Державний контроль в сучасній Україні (теоретико-правові питання): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Нац. ун-т внутр. справ . — Х., 2002. — С 12.

Про затвердження Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери: рішення ДКЦПФР від 17.03.2009 No 285 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0466- 09.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-02

Номер

Розділ

Право