DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123453

ПРИРОДНІСТЬ, ФІЗИЧНІСТЬ, БІОЛОГІЧНІСТЬ – ДЕТЕРМІНАНТИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

М. Мікуліна

Анотація


У статті досліджуються різні погляди на першооснову, природу особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування.

Ключові слова


особисті немайнові права; нематеріальні блага; природні права

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Новий тлумачний словник української мови: у 3-х томах / Укладачі В.В.Яременко, О.М.Сліпушко. – К.: «Аконіт», 2008. – Т. 1. – 926 с.

Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с.

Рясенцев В. А. Неимущественный интерес в советском гражданском праве / В.А.Рясенцев // Учёные записки Московского юридического института НКЮ Союза ССР. – Вып. 1. – М.: Юриздат, 1939. – С. 22-49.

Рабінович П.М. Основні права людини: загально-теоретична характеристика / П.М.Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – No 2. – С.22-28.

Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан: пособ. для слушателей народных ун-тов / М.М.Малеина. – М.: Знание, 1991. – 128 с.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Фирма «СПАРК», 1995. – 457 с.

Красицька Л.В. Право громадян України на життя, здоров’я, свободу і особисту недоторканність: дис... кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Л.В.Красицька. – Харків, 1999. – 197 с.

Устименко Н.В. Тайны личной жизни человека и их гражданско-правовая охрана: дис... кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Н.В.Устименко. – Харьков, 2001. – 204 л.

Стефанчук М.О. Обмеження особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування особи / М.О.Стефанчук // Вісник ХІРУП. – 2002. - No 2. – С. 88-90.

Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: монографія / О.О.Пунда. – Хмельницький-Київ, 2005. – 436 с.

Малюга Л.В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Л.В.Малюга. – К., 2004. –20 с.

Малюга Л.В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: дис... кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Л.В.Малюга. – К., 2004. – 202 арк.

Булеца С.Б. Право фізичної особи на життя та здоров’я як об’єкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-правовий аналіз регулювання в Україні, Угорській, Словацькій та Чеській республіках: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / С.Б.Булеца. – Одеса, 2003. – 22 с.

Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Н.О.Давидова. – К., 2005. – 14 с.

Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві України: дис... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Р.О.Стефанчук. – К. , 2007. – 541 с.