ПРИРОДНІСТЬ, ФІЗИЧНІСТЬ, БІОЛОГІЧНІСТЬ – ДЕТЕРМІНАНТИ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Автор(и)

  • М. Мікуліна Національна академія СБ України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123453

Ключові слова:

особисті немайнові права, нематеріальні блага, природні права

Анотація

У статті досліджуються різні погляди на першооснову, природу особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування.

Біографія автора

М. Мікуліна, Національна академія СБ України

Кандидат юридичних наук, доцент докторант Національної академії СБ України

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Новий тлумачний словник української мови: у 3-х томах / Укладачі В.В.Яременко, О.М.Сліпушко. – К.: «Аконіт», 2008. – Т. 1. – 926 с.

Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир – эпоха Просвещения. – М.: Политиздат, 1991. – 464 с.

Рясенцев В. А. Неимущественный интерес в советском гражданском праве / В.А.Рясенцев // Учёные записки Московского юридического института НКЮ Союза ССР. – Вып. 1. – М.: Юриздат, 1939. – С. 22-49.

Рабінович П.М. Основні права людини: загально-теоретична характеристика / П.М.Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 1994. – No 2. – С.22-28.

Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан: пособ. для слушателей народных ун-тов / М.М.Малеина. – М.: Знание, 1991. – 128 с.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права / Г.Ф. Шершеневич. – М.: Фирма «СПАРК», 1995. – 457 с.

Красицька Л.В. Право громадян України на життя, здоров’я, свободу і особисту недоторканність: дис... кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Л.В.Красицька. – Харків, 1999. – 197 с.

Устименко Н.В. Тайны личной жизни человека и их гражданско-правовая охрана: дис... кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Н.В.Устименко. – Харьков, 2001. – 204 л.

Стефанчук М.О. Обмеження особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування особи / М.О.Стефанчук // Вісник ХІРУП. – 2002. - No 2. – С. 88-90.

Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: монографія / О.О.Пунда. – Хмельницький-Київ, 2005. – 436 с.

Малюга Л.В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Л.В.Малюга. – К., 2004. –20 с.

Малюга Л.В. Особисті немайнові права фізичних осіб в цивільному праві: теоретичні основи та проблеми правового забезпечення: дис... кандидата юрид. наук: 12.00.03 / Л.В.Малюга. – К., 2004. – 202 арк.

Булеца С.Б. Право фізичної особи на життя та здоров’я як об’єкт цивільно-правової регламентації: порівняльно-правовий аналіз регулювання в Україні, Угорській, Словацькій та Чеській республіках: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / С.Б.Булеца. – Одеса, 2003. – 22 с.

Давидова Н.О. Цивільно-правова охорона особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її природне існування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / Н.О.Давидова. – К., 2005. – 14 с.

Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві України: дис... доктора юрид. наук: 12.00.03 / Р.О.Стефанчук. – К. , 2007. – 541 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-02

Номер

Розділ

Право