DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).123452

ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ – ЗАСІБ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

Є. Д. Лук‘янчиков, Б. Є. Лук‘янчиков

Анотація


В статті розглядаються підстави і види освідування як засобу інформаційного забезпечення розслідування.

Ключові слова


освідування; види освідування; слідча дія; слідче освідування; підстави освідування; примусове освідування

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонов И. А. Нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей / И. А. Антонов – С.-Пб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2003. – 326 с.

Бацко И. Н. Сравнительный анализ правил освидетельствования по уголовно- процессуальным кодексам Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины / И. Н. Бацко // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2003. – No 2(6). – С.181-184.

Берест Г. С. Особливості огляду трупа на місці вчинення терористичного акту / Г. С. Берест // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 31 жовтня 2008 року, Запоріжжя : у 2 ч. – Запоріжжя : Юридичний ін-т ДДУВС, 2008. – Ч. 1. – С. 114-116.

Букаев Н. Проблемы производства освидетельствования как следственного действия по УПК РФ / Н. Букаев, Н. Гребнева // Закон и жизнь. – 2004. – No10. – С.13-14.

Бурлака В.В. Тактика проведення освідування при розслідуванні незаконного позбавлення волі або викрадення людини // Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності. – Одеса, 2011. – С. 69-72.

Дрозд В. Г. Організаційні і тактичні аспекти розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" / В. Г. Дрозд. – К., 2009. –17 с.

Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы / А. Я. Дубинский ; Отв. ред. Г. И. Чангули. – К. : Наукова думка, 1984. – 182 с.

Криминалистика / Авт. кол. : Р. С. Белкин, Б. Л. Зотов, Ю. М. Кубицкий и др. ; Отв. ред. С. П. Митричев, М. П. Шаламов ; Всесоюзный юридический заочный институт. – М. : Юрид. лит., 1963. – 544 с.

Маринів В. Правові засади освідування особи / В. Маринів // Вісник прокуратури. – 2003. – No 12 (30). – С. 71-76.

Михеєнко М.М. Кримінальний процес України / М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко. – К., 1999. – С. 254.

Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів / За ред. П. В. Коляди, Н. І. Клименко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 216 с.

Стахівський С.М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: [Науково-практичний посібник] / С.М. Стахівський. – К.: Атака, 2009. – 64 с.

Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / Строгович М.С. – М. : Наука, 1970. – Т. 2. – 516 с.

Тертишник В.М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі України: дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 "Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність" / В. М. Тертишник. – Дніпропетровськ, 2010. – 473 с.

Чаплинський К.О. Актуальні проблеми застосування примусу під час проведення освідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2011. - No3. – С. 336-342.

Шейфер С. А. Следственные действия: Система и процессуальная форма / С. А. Шейфер. – М. : Юридическая литература, 1981. – 128 с. Шейфер С. А. Проблемы развития системы следственных действий // Уголовное право / С. А. Шейфер. – 2002. – No 3. – С. 90-92.