СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕМОКРАТІЇ У ПРАЦЯХ ФРАНЦУЗЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

Автор(и)

  • Т. С. Андрійчук Секретаріат Кабінету Міністрів України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.1(13).121655

Ключові слова:

концепції демократії, представницька демократія, плюралістична демократія, неоліберальна демократія, соціалістична демократія, демократія апропріації

Анотація

У статті аналізуються концепції демократії, що знайшли відображення у працях французьких дослідників другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Основні напрями сучасних політичних досліджень розкриваються автором через аналіз дискусії, що розгорнулась між прихильниками неоліберальної (індивідуалістської), соціалістичної та плюралістичної (колективістських) концепцій демократії. Автор доходить висновку про доцільність врахування результатів наукових розвідок французьких політологів у подальшому становленні теорії політичної науки в Україні та розвитку демократичних процесів на засадах поєднання ліберальних цінностей з цінностями солідарності, поглиблення взаємодії влади і громадськості.

Біографія автора

Т. С. Андрійчук, Секретаріат Кабінету Міністрів України

завідуюча сектором Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Посилання

Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Р. Арон ; пер. с франц. –М. : Текст, 1993. – 303 с.2.

Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия / Ж. Аттали ; пер. с англ. – М. : Международные отношения, 1993. – 133 с.

Бенетон Ф. Введение в политическую науку / Ф. Бенетон ; пер. с фр. М. Федоровой. – М. : Весь мир, 2002. – 368 с. – (Серия «Тема»).

Бешлер Ж. Демократия: Аналитический очерк / Ж. Бешлер ; пер с фр. Л. Ларионовой ; ред. Я. Богданов, В. Володин ; Ин-т всеобщ. истории РАН ; ЮНЕСКО. – М, 1994. – 207 с.

Бодуен Ж. Вступ до політології / Ж. Бодуен ; пер. з фр. О. Марштупенко. – К. : Основи, 1995. – 174 с.

Бурдье П. Политическое представление. Элементы теории политического поля // Бурдье П. Социология социального пространства / П. Бурдье ; отв. ред. перевода Н. Шматко. – М. : Институт экспериментальной социологии ; СПб : Алетейя, 2007. – С. 179 – 213.

Бурдьє П. Сутність неолібералізму / П. Бурдьє ; пер. Г. Гриценко, Т. Злобіної [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://commons.com.ua/archives/9295. – Назва з екрану.

Ґенар Ф. Логіка демократії. Флоран Ґенар про спадщину Просвітництва, посттоталітарну демократію та зближення інтелектуалів різних країн Європи : [інтерв’ю з Ф. Ґенаром] / спілкувався А. Астаф’єв (Дністровий) // Український тиждень. – 5 – 11 листопада 2010 р. –No 45 (158). – С. 30 – 32.

Гоше М. Демократія проти себе самої / М. Гоше ; пер. з фр., післямова та примітки О. Йосипенко, С. Йосипенко. – К. : Український центр духовної культури, 2006. – 376 с.

Дюверже М. Политические партии / М. Дювереже ; пер. с фр. Л. Зиминой. – М. : Академический Проект, 2000. – 558 с. – (Серия «Концепции»).

Лефор К. Политические очерки (ХІХ – ХХ века) / К. Лефор ; пер. с франц. Е. А. Самарской. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – 368 с.

Маритен Ж. Человек и государство / Ж. Маритен ; пер. с англ. Т. Лифинцевой. – М. : Идея-Пресс, 2000. – 196 с.

Ревель Ж.-Ф. Друга молодість демократії: Майбутнє демократичного імпульсу / Ж.-Ф. Ревель ; пер. з англ. Н. Комаровой. – К. : Сфера, 2001. – 287 с.

Рено Ф. «Лише демократія є легітимним устроєм». Філіп Рено про конституціоналізм, умови легітимності, пострадянські проблеми та застарілу демократію : [інтерв’ю з Ф. Рено] / спілкувався А. Астаф’єв (Дністровий) // Український тиждень. – 4 – 10 червня 2010 р. –No 22 (135). – С. 24 – 27.

Розанвалон П. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, наближеність / П. Розанвалон ; пер. з фр. Є. Марічева. –К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 287 с.

Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / А. Турен ; пер. с фр. Е. Самарской. – М. : Научный мир, 1998. – 204 с.

Lefort C. La pensée du politique // Autrement – à quoi pensent les philosophes?, n 102, Novembre 1988. – P. 198 sq.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-04-02

Номер

Розділ

Політологія