DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2012.3(15).121287

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП СУЧАСНОГО ПРАВОТВОРЕННЯ

Т. О. Чепульченко

Анотація


У даній статті розглядаються сучасні тенденції утвердження принципу верховенства права в контексті природно-правового спрямування, а також вказується на особливості правотворення, зокрема, з огляду на розмежування поняття права та закону.

Ключові слова


верховенство права; закон; право; правотворення; права людини

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайворонський В. Яким має бути механізм впровадження принципу верховенства права // Право України. - 2005. - No 10. - С. 114-118.

Грищенко А.В. Правовий закон: питання теорії та практики в Україні: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.01.-К., 2002. - 18 с.

Заєць А. Принцип верховенства права (теоретико-методологічне обгрунтування) // Вісник Академії правових наук України. - 1998. - No 1. - С. 3-13.

Занік Ю. Інтелектуальна культура юриста: філософсько-психологічне обґрунтування. - Львів: БаК, 2002. - 100 с.

Костенко О.М. Конституція і ідеологія: проблема співвідношення // Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики: Зб-к наук, статей. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. - С. 87-93.

Львова О.Л. Ціннісні орієнтації у праві як фактор утвердження принципу верховенства права в Україні // Принцип верховенства права як принцип правової системи: проблеми теорії / Відп. ред. Н.М. Оніщенко. - К.: Юрид. Думка, 2008. - С. 102-152.

Оніщенко Н.М. Юридична відповідальність держави перед особою // Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: Монографія / Кол. авторів; За ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. - К.: Юрид. думка, 2007. - С. 90-123.

Політична культура демократичного суспільства: стан і перспективи в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-27 лютого 1998 р. - К.: Гнозис,1998. - 226с.

Пухтецька А.А. Верховенство права як засадничий принцип європейського адміністративного простору (за матеріалами зарубіжних дослідників) // Часопис Київського університету права. - 2006. —No 3. - С. 73-79.

Селіванов В. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) // Право України. - 2005. - No 5. - С. 7-11.

Селіванов В. Раціональне та ірраціональне в пізнанні правової дійсності // Вісник Академії правових наук України. - No 2 (33). - No 3 (34). - X.: Право, 2003. -С. 67-83.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підруч. - X. : Консум, 2005. - 734 с. ІЗ.Тацій В. Я. Методологічні проблеми правової науки на сучасному етапі державотворення // Правова держава : щорічник наук, праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Вип. 16. - К., 2005. - С. 10-18.

Теорія держави і права: Академічний курс / За ред. Н.М. Оніщенко, О.В. Зайчука. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - С. 178-179.