Порівняльна характеристика кримінальної відповідальності за фальсифікацію доказів за вітчизняним та зарубіжним законодавством

Автор(и)

  • В. М. Нікітенко Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119223

Ключові слова:

фальсифікація доказів, порівняльне право, зарубіжне кримінальне законодавство

Анотація

Статтю присвячено порівнянню норм вітчизняного та зарубіжного кримінального законодавства у сфері відповідальності за фальсифікацію доказів. Автор аналізує статті кримінальних кодексів зарубіжних д е рж а в , які встановлюють відповідальність за злочини, пов’язані із фальсифікацією доказів, та приходить до висновку щодо необхідності вдосконалення відповідних статей Кримінального кодексу України

Біографія автора

В. М. Нікітенко, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

аспірант Інституту держави і права м. В.М. Корецького НАН України

Посилання

Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного

права: Сб. – М.: Прогресс, 1981. – С. 38 - 41.

Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252

Волкова И.А. Ответственность за фальсификацию доказательств по уголовному

делу: дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2005. – 169с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275 5. Уголовный кодекс Республики

Молдова / Вступительная статья канд. юрид. наук А И Лукашова — СПб. Изд-во

«Юридический центр Пресс», 2003. — 408с.

Будаева Ю.В. Уголовно – правовые проблемы борьбы с фальсификацией доказательств:

дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2004. – 217 с.

Уголовный кодекс Латвийской Республики [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243424

Уголовный кодекс Франции / Науч. редактирование канд. юрид. наук, доц. Л. В.

Головко, канд. юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой; пер. с франц. и предисловие канд.

юрид. наук, доц. Н. Е. Крыловой - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

- 650 с.

Уголовный кодекс Испании [Текст] / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова. - М.:

ЗЕРЦАЛО, 1998. – 218с

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии [Електронний ресурс]. - Режим

доступу: http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242733

Уголовный кодекс Австрии. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. –

с.

Уголовный кодекс Дании / Науч. ред.: Беляев С.С. (Пер.); Пер.: Рычев А. - М.:

Изд-во Моск. ун-та, 2001. - 171 c.

Уголовный кодекс Голландии [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://web1.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1242430

Уголовный кодекс Швеции [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://adhdportal.com/book_1889.html.

Уголовный кодекс Норвегии. Научное редактирование и вступительная статья д.ю.н.,

проф. Ю.В. Голика, пер. с норв. А.В. Жмени. СПб.: Изд-во «Юридический центр

Пресс», 2003. - 188с.

Уголовный кодекс Республики Болгарии [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1245689.

Уголовный кодекс Республики Польша [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID = 1246817

Уголовный кодекс Турции [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.zarubejye.com/law/law15.htm

Веденеева Т.А. Уголовно-правовая характеристика доказательств : автореф.

дисс.…канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 2011. – 19с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Право