Об’єкт та предмет адміністративних правопорушень у сфері оподаткування: доктринальні підходи

Автор(и)

  • В. В. Іщенко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119217

Ключові слова:

адміністративні правопорушення, податкові правопорушення, оподаткування, об’єкт, предмет

Анотація

У статті розглянуто погляди вітчизняних та зарубіжних (переважно російських) фахівців на проблему об’єкта та предмета адміністративних правопорушень у сфері оподаткування.
Досліджено різні види об’єктів адміністративних правопорушень у сфері оподаткування (зокрема, загальний, родові, видові). Окрему увагу приділено питанню про предмет адміністративних правопорушень у сфері оподаткування.

Біографія автора

В. В. Іщенко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ”

викладач кафедри публічного права
Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського ”

Посилання

Ашомко Т. А. Налоговый кодекс: правонарушение и ответственность / Т. А. Ашомко, О. М.

Проваленко. – М. : ООО НПО “Вычислительная математика и информатика”, 2001. – 80 с.

Фролова Н. В. Понятие и состав налогового правонарушения / Н. В. Фролова //

Государство и право. – 1999. – № 7. – С. 97–101.

Лушникова М. В. Правовые основы налоговой системы: теория и практика : учеб. пособие

/ М. В. Лушникова. – Ярославль, 2000. – 212 с.

Мелихова Д. В. Финансовое право : учебник / Д. В. Мелихова. – М. : Издательско-торговый

центр “Маркетинг”, 2001. – 238 с.

Щербанюк О. В. Громадянин як суб’єкт податкових правовідносин / О. В. Щербанюк. –

Чернівці : Рута, 2000. – 280 с.

Кучерявенко Н. П. Налоговое право : учебник / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2001. – 584

с.

Основы налогового права : учеб. пособие. / под ред. Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2003.

– 384 с.

Фінансове право : підручник. / кер. авт. кол. і відп. ред. Л. К. Воронова. – Х. : Фірма

“Консум”, 1998. – 496 с.

Пришва Н. Ю. Відповідальність за порушення податкового законодавства Н. Ю. Пришва //

Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. Випуск 28 (частина ІІІ). – К. :

Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Інститут міжнародних

відносин, 2001. – С. 132–141.

Конышев Г. А. Кодекс предпринимателя, или что нужно знать налогоплательщику :

практическое пособие / Г. А. Конышев. – Мариуполь : Рената, 2003. – 339 с.

Будько З. М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень

: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національна академія держ. податкової

служби України; З. М. Будько. – Ірпінь, 2005. – 18 с.

Легкова М. Ф. Склад правопорушення в сфері оподаткування як підстава фінансової

відповідальності: законодавство Російської Федерації та перспективи України / М. Ф.

Легкова // Правове регулювання економіки : зб. наук. праць. – К., 2001. – Випуск 2. – С.

–123.

Легкова М. Ф. Визначення складу правопорушення у сфері оподаткування в контексті

світового досвіду / М. Ф. Легкова // Міжнародне економічне співробітництво України

(правові проблеми) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. В. Ф. Опришко. – К. :

КНЕУ, 2004. – С. 331–334.

Марченко В. Б. Податкове право : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. Б.

Марченко, М. Ф. Легкова. – К. : КНЕУ, 2004. – 225 с.

Дмитренко Е. С. Юридична відповідальність за податкові правопорушення: проблеми

правового регулювання та шляхи їх подолання / Е. С. Дмитренко // Науковий вісник

Національної академії державної податкової служби України (економіка, право). – Ірпінь,

– № 3 (30). – С. 165–171.

Налоговое право Украины : учеб. пособие. / под ред. Кучерявенко Н. П. – Х. : Легас, 2004.

– 488 с.

Шаров А. С. Налоговые правонарушения / А. С. Шаров. – М. : Изд-во “Дело и сервис”,

– 96 с.

Крохина Ю. А. Финансовое право России : учебник для вузов / Ю. А. Крохина. – М. :

Норма, 2004. – 704 с.

Передернин А. В. Налоговое правонарушение как основание административной

ответственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Тюменский гос. ун-т; А. В.

Передернин. – Тюмень, 1997. – 20 с.

Передернин А. В. Налоговое правонарушение как основание административной

ответственности: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02; А. В. Передернин. – Тюмень, 1997. –

с.

Роздайбіда А. В. Проблема систематизації і класифікації податкових правопорушень / А.

В. Роздайбіда // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. –

Донецьк, 2002. – № 1. – С. 93–103.

Роздайбіда А .В. Податкове правопорушення як підстава адміністративної

відповідальності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Академія держ. податкової

служби України; А. В. Роздайбіда. – Ірпінь, 2003. – 17 с.

Старилов Ю. Н. Нарушения налогового законодательства и юридическая ответственность

/ Ю. Н. Старилов. – Воронеж : ИПФ “Воронеж”, 1995. – 284 с.

Ефремова Е. С. Ответственность за совершение налоговых правонарушений (актуальные

проблемы в свете нового КоАП РФ) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Санкт-

Петербургский гос. ун-т; Е. С. Ефремова. – СПб., 2003. – 25 с.

Ефремова Е. С. Ответственность за совершение налоговых правонарушений: Актуальные

проблемы в свете нового КоАП РФ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Е. С. Ефремова. –

СПб., 2003. – 175 с.

Мещерякова Е. И. Налоговое право и налоговые правонарушения : учеб. пособие / Е. И.

Мещерякова. – Воронеж : Воронежский ин-т МВД России, 2000. – 160 с.

Николаев А. А. Правовые проблемы ответственности хозяйствующих субъектов за

неуплату налогов: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04, 12.00.12 / А. А. Николаев. – М., 1999.

– 205 с.

Телятицкая Т. В. Административные правонарушения в области налогообложения :

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Белорусский гос. ун-т; Т. В. Телятицкая. –

Минск, 1999. – 20 с.

Гончаров А. В. Административная ответственность за правонарушения в сфере

налогообложения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Хабаровский гос. техн.

ун-т. Дальневосточный юрид. ин-т; А. В. Гончаров. – Хабаровск, 2000. – 23 с.

Гончаров А. В. Административная ответственность за правонарушения в сфере

налогообложения: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / А. В. Гончаров. – Хабаровск, 2000. –

с.

Рейдель Л. Б. Правонарушения в сфере реализации функции налогообложения

российского государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Хабаровский гос.

техн. ун-т; Л. Б. Рейдель. – Хабаровск, 2002. – 26 с.

Шорохов А. Ю. Административная ответственность за правонарушения в области налогов

и сборов : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Московская гос. юрид. академия;

А. Ю. Шорохов. – М., 2003. – 23 с.

Шорохов А. Ю. Административная ответственность за правонарушения в области налогов

и сборов : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / А. Ю. Шорохов. – М., 2002. – 184 с.

Хольченков О. Об’єкт адміністративного проступку у сфері оподаткування / О. Хольченков

// Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України (економіка,

право). – Ірпінь, 2004. – № 3 (25). – С. 119–126.

Рыбченко А. Административная ответственность за нарушения законодательства о

налогообложении, предусмотренная Кодексом Украины об административных

правонарушениях / А. Рыбченко, И. Яценко // Бухгалтерский учет и аудит. – 1996. – № 5. –

С. 34–39.

Хейлик В. В. Порівняльна характеристика адміністративного правопорушення у вигляді

ухилення від сплати податків, зборів (інших обов’язкових платежів) та злочину,

передбаченого статтею 148-2 КК України / В. В. Хейлик, Є. В. Фуркаленко // Проблеми

права на зламі тисячоліть : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 13 –

лютого 2001 р. / [наук. ред. П. І. Гнатенко]. – Дніпропетровськ : Вид-во ІМА-прес, 2001. –

С. 460–462.

Дудоров О. О., Злочини у сфері підприємництва : навч. посібник / О. О. Дудоров, М. І.

Мельник, М. І. Хавронюк; за ред. М. І. Хавронюка. – К. : Атіка, 2001. – 608с.

Андрушко П. П. Коментар до постанови Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня

р. № 15 / П. П. Андрушко // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 11 (51). – С.

–21.

Кураш Я. М. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та

інших обов’язкових платежів (аналіз складу злочину) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук :

00.08 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого; Я. М. Кураш. –

Х., 1998. – 18 с.

Брич Л. П. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. / Л. П.

Брич, В. О. Навроцький; автор вступ. стат. М. Я. Азаров. – К. : Атіка, 2000. – 288 с.

Сухов Ю. М. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів: проблеми

відмежування від суміжних злочинів та кваліфікації за сукупністю : автореф. дис. ... канд.

юрид. наук : 12.00.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Ю. М. Сухов. –

К., 2000. – 16 с.

Смирнова А. Кримінально-правова характеристика предмета ухилення від сплати

податків, зборів та інших обов’язкових платежів / А. Смирнова // Юридична Україна. –

– № 9. – С. 82–87.

Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України : монографія /

Н. О. Гуторова. – Х. : Видавництво Нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 384 с.

Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова

характеристика : монографія / О. О. Дудоров. – К .: Юридична практика, 2003. – 924 с.

Дудоров О. О. Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти : монографія /

О. О. Дудоров. – К. : Істина, 2006. – 648 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та

доповн. / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Юридична думка, 2007. – 1184 с.

Глебов Д. А. Налоговые преступления и налоговая преступность / Д. А. Глебов, А. И.

Ролик. – СПб. : Издательство Р. Асланова “Юридический центр Пресс”, 2005. – 338 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Право