DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119216

Адміністративно-правове регулювання у сфері підприємництва в Україні на прикладі країн-членів ЄС

Є. Ю. Савчук

Анотація


У статті розглянуто особливості адміністративно-правового регулювання сфери підприємництва у країнах Європейського Союзу, визначено недоліки адміністративно-правового регулювання у сфері підприємництва в Україні та шляхи їх подолання на основі Європейського досвіду.


Ключові слова


адміністративно-правове регулювання; малий бізнес; середній бізнес; підприємництво; Європейський Союз

Повний текст:

PDF

Посилання


Ямкова І.М Адміністративно-правове регулювання підприємництва в Україні /І.М.Ямкова

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.vmurol.com.ua/upload/publikatsii/nauka/pdf_2014/Admin_pravove_regul_pidpr_v_Ukrayini.

pdf

Європейська хартія малих підприємств від 19.06.2000 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_860

Ромусік Я.В. Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні: SWOT-аналіз /

Я.В.Ромусік// Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». –

Донецьк.,2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4319

Ромусік Я. Імплементація Європейської хартії малих підприємств в рамках реалізації

угоди про асоціацію з ЄС / Я. Ромусік [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://uaekonomist.

com/10660-mplementacya-yevropeyskoyi-hartyi-malih-pdpriyemstv-v-ramkahrealzacyi-

ugodi-pro-asocacyu-z-yes.html

Угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011

The «Small Business Act» for Europe COM/2011/ 78 final [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0078

A «Small Business Act» for Europe COM/2008/0394 final [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394

EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM (2010) 2020 final

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

Веста Малолітнева. Зниження регуляторного навантаження на мала ті середні

підприємства: Європейський досвід [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://voxukraine.org/2015/11/23/reduction-of-regulatory-burden-on-small-and-medium-enterpriseseuropean-

experience-ua/

Михайло Ісаков. Сучасний стан адміністративного законодавства щодо контролю у сфері

реалізації права на підприємницьку діяльність в Україні./ Ісаков М. [Електронний ресурс]. –

Режим доступу:http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/7/Isakov.pdf