Kонцептуалізація понять «соціальне сирітство» та «соціальні сироти» в науковому дискурсі

Автор(и)

  • Х. В. Чорнописька ЛНУ ім. І. Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119211

Ключові слова:

соціальне сирітство, діти-сироти, соціальні сироти

Анотація

У статті розглянуто проблему визначення понять «соціальне сирітство» та «соціальні сироти». Представлено думки науковців з приводу того, які групи дітей можна віднести до категорії соціальних сиріт. Проаналізовано різні види соціального сирітства та запропоновано авторське визначення поняття «соціальні сироти».

Біографія автора

Х. В. Чорнописька, ЛНУ ім. І. Франка

Аспірантка кафедри історії та теорії соціології ЛНУ ім. І. Франка

Посилання

Артюшкіна Л. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-

правовий аспект) / Л. Артюшкіна, А. Поляничко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка,

– 268 с.

Галатир А. Щодо причин виникнення явища соціального сирітства у сучасному

українському суспільстві / А. Галатир // Збірник наукових праць Хмельницького інституту

соціальних технологій Університету "Україна". – 2011. – № 3. – С. 10-14.

Закон України ”Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” № 9363-VІІІ від 26 січня 2016

р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

Кальченко Л. Соціальне сирітство як суспільне явище: поняття і причини виникнення / Л.

Кальченко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – №19(254). – Ч. ІІ. – С. 160-170.

Кабанов С. Социальное сиротство детей и подростков в современной России: причины,

состояние, тенденции: социологический анализ: [Текст]: дис. … канд. соц. наук: спец.

00.04 / Кабанов С. – М., 2002. – 151 с.

Коваленко О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен : дис. на здобуття наук.

ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини» /

О. Коваленко. – К., 2006. – 14 с.

Красножан Т. Соціальне сирітство в Україні як соціально-педагогічне явище.

[Електронний ресурс] / Т. Красножан. – Режим доступу: http://sjournal.

cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp122-124.pdf

Кривачук Л. Удосконалення нормативно-правового механізму соціально-правового

захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: встановлення

юридичного статусу [Електронний ресурс] / Л. Кривачук. – Режим доступу:

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-2/doc/4/03.pdf

Лопатченко І. Сутність соціального сирітства та його профілактика в державному

управлінні [Електронний ресурс] / І. Лопатченко // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип.2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/

tpdu/2014-2/doc/2/07.pdf

Лопатченко І. Типологія соціального сирітства в контексті психолого-педагогічних

пріоритетів його профілактики / І. Лопатченко // Проблеми та перспективи формування

національної гуманітарно-технічної еліти : матеріали. Всеукраїнської науково-практичної

конференції ["Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу

сучасної молоді: теорія і практика"], (Харків, 22 жовтня 2014р.). – 2014. – Вип. 40-41 (44-

. – С. 279-288.

Морозов В. Проблемы сиротства в зеркале педагогики бытия / В. Морозов //

Социальная педагогика / Науч.-практ. журн. для соц. работников и педагогов. – 2013. –

№ 1. – С. 18-28.

Олифіренко Ю. Модернізаційні аспекти надання комплексної допомоги дітям, які

опинилися у складних життєвих обставинах. [Електронний ресурс] / Ю. Олифіренко. –

Режим доступу: http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcl&l=ru&j=31&id=67

Павлик Н. Історико-педагогічний аналіз проблеми соціального сирітства в Україні / Н.

Павлик // Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка. –

– № 13. – С. 158-161.

Терновець О.Сирітство як соціальна проблема / О. Терновець // Соціальна педагогіка:

теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 4–10.

Хархан Г. Основні причини повторного соціального сирітства /

Х. Хархан // Вісник Міжнародного слов’янского університету. Серія : Соціологічні науки. –

– Т. 15. – № 1, 2. – С. 24-30.

Шепелєва Г. Діти-сироти як специфічна соціальна група / Г. Шепелєва // Соціальні

технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013.– Вип. 58. – С. 119-122

Яремчук В. Феномен соціального сирітства як наукова проблема / В. Яремчук // Вісник

психології і соціальної педагогіки. – 2012. – № 9. – С. 187-193.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Соціологія