DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119211

Kонцептуалізація понять «соціальне сирітство» та «соціальні сироти» в науковому дискурсі

Х. В. Чорнописька

Анотація


У статті розглянуто проблему визначення понять «соціальне сирітство» та «соціальні сироти». Представлено думки науковців з приводу того, які групи дітей можна віднести до категорії соціальних сиріт. Проаналізовано різні види соціального сирітства та запропоновано авторське визначення поняття «соціальні сироти».


Ключові слова


соціальне сирітство; діти-сироти; соціальні сироти

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюшкіна Л. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-

правовий аспект) / Л. Артюшкіна, А. Поляничко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка,

– 268 с.

Галатир А. Щодо причин виникнення явища соціального сирітства у сучасному

українському суспільстві / А. Галатир // Збірник наукових праць Хмельницького інституту

соціальних технологій Університету "Україна". – 2011. – № 3. – С. 10-14.

Закон України ”Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” № 9363-VІІІ від 26 січня 2016

р. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2342-15

Кальченко Л. Соціальне сирітство як суспільне явище: поняття і причини виникнення / Л.

Кальченко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. – 2012. – №19(254). – Ч. ІІ. – С. 160-170.

Кабанов С. Социальное сиротство детей и подростков в современной России: причины,

состояние, тенденции: социологический анализ: [Текст]: дис. … канд. соц. наук: спец.

00.04 / Кабанов С. – М., 2002. – 151 с.

Коваленко О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен : дис. на здобуття наук.

ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини» /

О. Коваленко. – К., 2006. – 14 с.

Красножан Т. Соціальне сирітство в Україні як соціально-педагогічне явище.

[Електронний ресурс] / Т. Красножан. – Режим доступу: http://sjournal.

cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp122-124.pdf

Кривачук Л. Удосконалення нормативно-правового механізму соціально-правового

захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: встановлення

юридичного статусу [Електронний ресурс] / Л. Кривачук. – Режим доступу:

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-2/doc/4/03.pdf

Лопатченко І. Сутність соціального сирітства та його профілактика в державному

управлінні [Електронний ресурс] / І. Лопатченко // Теорія та практика державного управління. – 2014. – Вип.2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/

tpdu/2014-2/doc/2/07.pdf

Лопатченко І. Типологія соціального сирітства в контексті психолого-педагогічних

пріоритетів його профілактики / І. Лопатченко // Проблеми та перспективи формування

національної гуманітарно-технічної еліти : матеріали. Всеукраїнської науково-практичної

конференції ["Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу

сучасної молоді: теорія і практика"], (Харків, 22 жовтня 2014р.). – 2014. – Вип. 40-41 (44-

. – С. 279-288.

Морозов В. Проблемы сиротства в зеркале педагогики бытия / В. Морозов //

Социальная педагогика / Науч.-практ. журн. для соц. работников и педагогов. – 2013. –

№ 1. – С. 18-28.

Олифіренко Ю. Модернізаційні аспекти надання комплексної допомоги дітям, які

опинилися у складних життєвих обставинах. [Електронний ресурс] / Ю. Олифіренко. –

Режим доступу: http://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcl&l=ru&j=31&id=67

Павлик Н. Історико-педагогічний аналіз проблеми соціального сирітства в Україні / Н.

Павлик // Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка. –

– № 13. – С. 158-161.

Терновець О.Сирітство як соціальна проблема / О. Терновець // Соціальна педагогіка:

теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 4–10.

Хархан Г. Основні причини повторного соціального сирітства /

Х. Хархан // Вісник Міжнародного слов’янского університету. Серія : Соціологічні науки. –

– Т. 15. – № 1, 2. – С. 24-30.

Шепелєва Г. Діти-сироти як специфічна соціальна група / Г. Шепелєва // Соціальні

технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013.– Вип. 58. – С. 119-122

Яремчук В. Феномен соціального сирітства як наукова проблема / В. Яремчук // Вісник

психології і соціальної педагогіки. – 2012. – № 9. – С. 187-193.