Нація як соціокультурний феномен. Аналіз дефініцій

Автор(и)

  • А. С. Радей Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119210

Ключові слова:

нація, соціальний конструктивізм, феноменологія, методологія

Анотація

В статті проаналізовано різні підходи до розуміння нації як соціокультурного феномену. Розглянуто еволюцію цієї категорії як в історичній ретроспективі, так і сучасні дефініції. Показано діалектичний взаємозв’язок між поняттями “нація” і “етнос”. Особлива увага приділяється методологічним складнощам, що виникають при спробі дефінувати це поняття і, на основі аналізу існуючих протиріч, робиться припущення про ненауковий і
позааналітичний характер досліджуваної категорії.

Біографія автора

А. С. Радей, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціології Факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського».

Посилання

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. //Б.Андерсон. Режим доступу:

http://www.e-reading.club/book.php?book=1002398

Аристотель. Метафизика // Антология мировой философии в четырех томах. — М.:

Мысль, 1969. — Т. 1. — 936 с. — 35 000 экз.

Роджерс Брубейкер. Этничность без групп. // Брубейкер, Р. Этничность без групп

[Текст]/пер.с англ. И. Борисовой; Нац. исслед. Ун-т “Высшая школа экономики”. – М.:

Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 408 с.

Сергей Кара-Мурза. Демонтаж народа. // С.Г. Кара-Мурза - М.: «Алгоритм » 2007г.

Георгій Касьянов. Теорії нації і націоналізму. // Касьянов Г.В. Режим досупу:

http://litopys.org.ua/kasian/kas06.htm

Виктория Коротеева. Существуют ли общепризнанные истины о национализме? //

Коротеева В. Режим доступа:

http://nationalism.org/library/science/nationalism/koroteeva/koroteeva-p&c-1997.htm

Кутуєв П.В. Модерн, модернізація та розвиток. Ідеї та практики: монографія. // П.В.

Кутуєв – К.:Талком,2015. – 467 с.

Светлана Лурье. Национализм, етничность, культура. Категории науки и

историческая практика. // Лурье С. Режим доступа:

http://ecsocman.hse.ru/data/597/117/1218/009Lure.pdf

Межуев В. М. Идея национального государства в исторической перспективе //

Полис. 1992. № 5—6. С. 16.

Пивоев В.М. Этнос и нация: проблемы идентификации. Режим доступу:

http://mognovse.ru/ttf-v-m-pivoev-etnos-i-naciya-problemi-identifikacii.html

Радей А.С. Уявні спільноти в концепціях Б. Андерсона та Е. Хобсбаума. // А.С. Радей

// Політологічний вісник. – К., ВАДЕКС, 2014. Вип.73, с. 115-122.

П. Серно. Этнос и демос: дискурсивное построение этнической идентичности. Р. 51

- 59. В кн.: Этничность. Национальные отношения. Социальная практика. СПб., ТОО

ТАК КАК “Петрополис”, 1995, с. 53.

Е. Сміт. Націоналізм. Теорія, ідеологія, історія. // Сміт Е. Режім доступу: http://www.ereading.

club/chapter.php/1011249/6/Smit_-

_Nacionalizm_Teoriya%2C_ideologiya%2C_istoriya.html

Филиппов В.Р. С. Широкогоров: у истоков биосоциальной концепции этноса.

Режим доступу: http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2006/2006_3_Filippov.pdf

Эрик Хобсбаум Нации и национализм после 1780 года. // Хобсбаум Э., пер. с англ.

А.А. Васильева – С-Пб: «Алетейя» 1995 г.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Соціологія