Політична відповідальність у контексті децентралізації влади в Україні

Автор(и)

  • В. В. Колюх Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.3/4(27/28).119203

Ключові слова:

політична відповідальність, інститут політичної відповідальності, децентралізація влади, префект

Анотація

Попередньо схвалений Верховною Радою України 31 серпня 2015 року законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” аналізується на предмет установлення ним інститутів політичної відповідальності як систем конституційних норм, що передбачають настання негативних наслідків для суб’єктів політики у разі неналежного здійснення ними законодавчо визначених функцій і повноважень. Виокремлюються й аналізуються інститути політичної відповідальності органів місцевого самоврядування перед префектами, Президентом і Верховною Радою України, префектів – перед Президентом і Кабінетом Міністрів України.

Біографія автора

В. В. Колюх, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор політичних наук, доцент кафедри політичних наук
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

Указ Президента України “Про Конституційну Комісію” від 3 березня 2015 року №

/2015. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/19212.html

Виступ Президента України на першому засіданні Конституційної Комісії. – Режим

доступу: http://www.president.gov.ua/news/32618.html

Проект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо

децентралізації влади)”. – Режим доступу:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812

Шляхтун П. П. Конституційне право : словник термінів / П. П. Шляхтун. – К. :

Либідь, 2005. – 568 с.

Філософський енциклопедичний словник / ред. кол. : В. І. Шинкарук

(голова редкол.), Є. К. Бистрицький, М. О. Булатов та ін. .- К. : Абрис, 2002. – 742 с.

Малкіна Г. М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві

(інституціональний аспект) : монографія. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський

університет”, 2010. – 326 с.

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року //

Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст.170.

Конституция Итальянской Республики // Конституции зарубежных государств :

учебное пособие / сост. В. В. Маклаков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер,

– 624 с.

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня

року. Із змінами, внесеними Законом № 2222-IV від 08.12.2004 р. – К. : Парламентське

видавництво, 2006. – 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Номер

Розділ

Політологія