DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119171

Перші державні утворення на території України

М. Г. Тараненко, М. М. Тараненко

Анотація


У статті розглядається проблема формування і розвитку перших державних утворень на території України: Кіммерії, Таврики, Скіфії, Сарматії, грецьких міст-полісів, Боспорського царства, Гетики, держави гунів.


Ключові слова


аристократія; військо; влада; війни; демократія; держава; експансія; кочівники; міста-поліси; монархія; народні збори; республіка; цар

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко О.Д. Історія України: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 656 с.

Брайчевський М. Конспект історії України. – К.: Видавництво поліграфічний центр «Знання».

– 1993. – 208 с.

Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. На світанку історії. – К.: Видавничий Дім

«Альтернативи». – 1998. – 335 с.

Винокур І.С., Трубчанінов С.В. Давня і середньовічна історія України. – К.: «Глобус». – 1996.

– 224 с.

Геродот. Історія в дев’яти книгах / Переклад, передмова та примітки А.О. Білецького. – К.:

Наукова думка. – 1993. – 576 с.

Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид.: доопр і доповн.

– К.: «Генеза» - 2001. – 1136 с.

Захарченко П. П. Історія держави і права України: Підручник. – К.: Атіка, 2004. – 368 с.

Иордан О происхождении и деяниях готов. – М.: Изд-во вост. лит., 1960. – 436 с.

Історія держави і права України: Підручник / А.С. Чайковський (кер. Авт. кол.) В.І.

Батрименко, Л.О. Зайцев, О.Л. Копиленко та ін. За ред.. А.С. Чайковського. – К: Юрінком-

Інтер, 2006. – 512 с.

Історія України / Керівник авт. кол. Ю Зайцев. – Львів: Світ. – 1996. – 488 с.

Історія України / В. Ф Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін. / Під ред. В.А. Смолія. – К.:

Альтернативи, 1997. – 416 с.

Крижицький С. Д., Зубар В. М., Русяєва А. С. Античні держави Північного Причорномор’я. –

К.: Видавничий Дім «Альтернативи». – 1998. – 351 с.

Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів: Видавництво «Світ». – 1992. – 557 с.

Махортих С.В. Озброєння кіммерійців / Воєнна історія, 2003. № 1, с. 28-34

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т., т. 1 До середини XVII століття. – К.: Либідь. –

– 640 с.

Субтельний О. Україна: Історія / К.: Либідь. – 1992. – 512 с.

Червінський В.І., Обушний М.І. Історія України: Джерельний опис. – К.: КВІЦ.- 2012.- 832 с.

Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К.: Либідь. – 1999. – 480 с.

Хрестоматія з історії держави і права України: Навч. посіб. / Упопяд. А.С. Чайковський (кер.)

О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс та ін.) – К.: Юрінком-Інтер. – 2003. – 656 с.

Хрестоматія з історії Української РСР. З найдавніших часів до кінця 50-х р.р. ХІХ ст.: Посіб.

для учителів / Упоряд: О.А. Бевзо та ін. – К.: Рад.шк., 1959. – 747 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (від. ред.) та ін. – К.: «Укр.

енцикл». – т.5. (П-С) – 2003. – 736 с.

Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. : [Навч. посібник

для учнів гуманіст. гімназій, ліцеїв, студентів іст. фак. вузів, вчителів]. – К.: Генеза. – 1997. –

с.

Яровой Е. Свирепые горцы / Загадки истории: 2016, № 39 – с. 12-13.