DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119165

Фактори впливу правотворення на ефективність регулювання суспільних відносин

Т. О. Чепульченко

Анотація


У статті наголошується на безсистемності у законотворчій діяльності, яка пов'язується з відсутністю чіткого уявлення про правову урегульованість тих чи інших суспільних відносин.
Підкреслюється, що регулюванню відносин у суспільстві перешкоджають чимало факторів, таких як колізії і прогалини у праві, невідповідність нормативно-правових приписів реальним
потребам і очікуванням громадян тощо. Більшість із цих факторів набувають значення правостворюючих, оскільки в них зароджується та виявляється об’єкт майбутнього регулювання. Вказується на важливості особистісного фактору, що стосується безпосередньо
суб’єкта правотворчої діяльності (правова культура, правові знання, повага до права).


Ключові слова


законодавство; ефективність; правотворення; регулювання суспільних відносин; правова культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Гнатюк М. Д. Реалізація права як вид правозастосовчої діяльності : дис. …канд. юрид.

наук: 12.00.01 / М. Д. Гнатюк. – К., 2007. – 208 с.

Давид Рене. Основные правовые системы современности / Рене Давид. – М. : Прогресс,

– 496 с.

Ершова Л. А. Правовая культура должностных лиц и пути ее формирования : автореф.

дисс... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Л. А. Ершова. – М., 1991. – 16 с.

Кудрявцев В. Н. Право как элемент культуры / В. Н. Кудрявцев // Право и власть / [под

общ. ред. М. П. Вышинского]. – М.: Прогресс, 1990. – С. 235 – 242.

Мурашин А. Г. Прямое правотворчество : особенности принятия актов прямого народовластия /

Мурашин А. Г. // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 85-93.

Общая теория права и государства / [под ред. В.В. Лазарева]. – М. : Юрист, 2000. – 517

с.

Общая теория государства и права : Академический курс : в 3-х т. / [отв. ред. М. Н.

Марченко]. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Норма, 2007. – Том 3 : Государство, право,

общество. – 2007. - 712 с.

Перфильев В.В. Действие права (понятие, структура, свойства) : автореф. дисс. ...канд.

юрид. наук : 12.00.01 / В. В. Перфильев. – М., 1975. – 16 с.

Поленина С. В. Качество закона и совершенствование правотворчества / С. В.

Поленина // Советское государство и право. – 1987. – № 7. – С. 12 – 20.

Проблеми влади і права в умовах посттоталітарних трансформацій : міждисциплінарний

аналіз : [монографія] / Панов М. І., Данильян О. Г., Максимов С. І. та ін.; [за заг. ред. М.І.

Панова та О.Г. Данильяна]. – Х. : Право, 2004. – 360 с.

Проблемы общей теории права и государства : [учеб. для вузов] / [под общ. ред. В. С.

Нерсесянца]. – М. : Норма, 2008. – 832 с.

Сальников В. П. Правовая культура личности как целевая установка юридического

всеобуча / В. П. Сальников // Актуальные проблемы юридического всеобуча в условиях

формирования социалистического правового государства : [Межвуз. сб-к статей] / [под

ред. И. А.Королева]. – М., 1990. – С. 214 – 220.

Сиротин А. С. Воспитание уважения к праву как направление идеологической работы /

А. С. Сиротин. – М. : Наука, 1984. – 189 с.

Стретович В. Правова система України: загальна характеристика сучасного етапу

формування / В. Стретович // Право України. – 1998. – № 2. – С. 3-6.

Чміль В. В. Практика законотворчої діяльності в Україні (історико-правовий аспект) / В. В.

Чміль // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. [Зб-к матеріалів наук.

конф. ; 27.01. – 30.01.2007 р. м. Косів Івано-Франківської обл.]. – Вип. 8. – К. : Київський

університет права НАН України, 2007. – С. 132-133.