DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).119115

Конвертація соціального капіталу у практики соціальної допомоги

I. С. Лазаренко

Анотація


В статті розглядається проблема соціальної допомоги як форми реалізації соціального капіталу індивідів та груп. Ведеться мова про важливість соціальної допомоги для розвитку соціального капіталу суспільства. Власне, концепція соціального капіталу та доробок П. Бурдьє, Дж. Коулмана, Р. Патнема, Ф. Фукуями використовується для пояснення соціальної допомоги та її ролі в сучасному суспільстві. Встановлюється, що складові соціального капіталу: цінності, довіра та мережі асоціацій лягають в основу дослідницької схеми соціальної допомоги як базису підтримки не лише соціальної стабільності, а й розвитку суспільства.
Також розглядають практики соціальної допомоги як засобу конвертації соціального капіталу. Зважаючи на це, пропонується аналіз основних концепцій соціальних практик та їх тлумачення в руслі вивчення практик соціальної допомоги. Наводиться авторська класифікація практик соціальної допомоги. Доводиться позитивний характер поширення практик соціальної допомоги як засобу конвертації соціального капіталу суспільства.

Ключові слова


соціальна допомога; практики соціальної допомоги; соціальний капітал; цінності; довіра; мережі; асоціації; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонова

Н.Л.

Социальная

практика:

Теоретико-методологические

основания

исследовательского анализа / Н. Л. Антонова // Известия Уральского государственного

университета. – 2009. – No4(70). – С.92-98.

Бондаренко М. Ю. Соціальний капітал як основа розвитку громадянського суспільства

[Електронний ресурс] / М. Ю. Бондаренко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/dutp/2011_2/txts/Bondarenko.pdf.

Бурдье П. Начала. Choses dites / П. Бурдье / Пер. с фр. Н. А. Шматко. – М. – 1994. – 288 с.

Бурдье П. Практический смысл / П. Бурдье. – / Пер. с фр.: А. Т. Бикбов, К. Д. Вознесенская, С. Н.

Зенкин, Н. А. Шматко; Отв. ред. пер. и Послесл. Н. А. Шматко. – СПб.:Алетейя, М.: «Институт

экспериментальной социологии». – 2001 г. – 562 с.

Буяшенко В. В. Соціальна допомога в контексті повсякденності / В. В. Буяшенко // Гуманітарний

вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2009. – Вип. 39. – С. 161-173.

Волков В. В. О концепции практик(и) в социальных науках / В. В. Волков // Социологичесские

исследования. – 1997. – No6. – С.9-23.

Гаврілова Н. Нові форми соціальної діяльності релігійних організацій / Н. Гаврілова // Збірник

матеріалів науково-практичної конференції «Релігія і церква в сучасній Україні: стан, проблеми,

перспективи». – Київ, 2007. – С. 121-127.

Гуськова Н. Д. Современные теории социального капитала / Н. Д. Гуськова, А. П. Клюева //

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. – No2. –

С.152-160.

Домаранська А. Практики допомоги: інноваційний потенціал у кризовому соціумі / А. Домаранська

/ Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – 2015. – Вип. 2 (16). – С. 104-111.

Єлагін В. П. Про сутність поняття «соціальний капітал» та його роль у процесі розбудови

соціальної держави / В. П. Єлагін // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – No 1. –

С. 46-55.

Кірєєва О. Б. Тенденції розвитку теорії «соціального капіталу» [Електронний ресурс] / О. Б.

Кірєєва. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/KireevaStat.pdf

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий / Дж. Коулман // Общественные науки и

современность. – 2001. – No3. – С. 122-139.

Лазаренко І. Концепція соціального капіталу як методологічна основа дослідження соціальної

допомоги / І. Лазаренко // Науково – теоретичний і громадсько – політичний альманах «Грані». –

No11/1 (127). – С. 102-105.

Макаренко В. А. До питання інтерпретації поняття «соціальний капітал» у сучасному

соціологічному теоретизуванні / В. А. Макаренко // Вісник ДНУ серія: філософія, соціологія,

політологія. – 2010. – No20. – С. 112-117.

Панченко В. Ю. О понятии социальной помощи в современном обществе / В. Ю. Панченко //

СоцИс. – 2012. – No5. – С. 13-18.

Патнем Р. Д. Твореня демократії. Традиції творення громадської активності в сучасній Італії / Р.

Д. Патнем, Р. Леонарді, Р. Й. Нанетті. – К. : Основи, 2001. – С. 304.

Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация [Електронний ресурс] / В. В.

Радаев. – Режим доступу: http://ecsoc.hse.ru/2002-3-4.html

Рябінчук М. В. Соціальний капітал: структура та зміст / М. В. Рябінчук // Вісник Національного

технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія.

Педагогіка. – 2012. – No 2. – С. 59-64.

Середа Ю. В. Соціальний капітал в Україні та інших країнах Європи: легітимність агрегованого

конструкту / Ю. В. Середа // Український соціум. – 2013. – No 4. – С. 81-97.

Сидор П. І. Бюджетне забезпечення соціального захисту населення: теоретичні аспекти та

вітчизняна практика / П. І. Сидор // Ефективна економіка. – 2015. – No 9. – С. 23-31.

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма. – М. : АСТ,

– 730 с.

Шугальский С. С. Социальные практики: интерпретация понятия / Шугальский С. С. // Знание.

Понимание. Умение. – 2012. – No 2. – С. 276–280.