DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119082

Участь парламенту в формуванні уряду як спосіб реалізації установчої функції (міжнародна практика та українські реалії)

В. В. Колюх

Анотація


У статті досліджуються особливості формування уряду зарубіжних держав з різними формами правління за участю парламенту. Аналізується механізм призначення прем‘єр-міністра та всього складу уряду в Україні. Автором розглянуто основні законодавчі акти зарубіжних держав, що регулюють питання реалізації установчої функції парламенту щодо формування складу уряду. Проаналізовано два найбільш поширених способи формування
урядів: парламентський та позапарламентський. Визначено особливості формування урядів за умов парламентської більшості, двопалатного парламенту, делегування главою держави своїх повноважень у сфері формування уряду.


Ключові слова


установча функція; парламент; формування уряду; президент; прем‘єр- міністр; конституція

Посилання


Фрідманський Р. М. Уряд України: актуальні питання формування / Р. М.

Фрідманський // Порівняльно-аналітичне право. – 2013 р. - №2 – С. 118-122.

Бабенко К. А. Участь парламенту у формуванні уряду: проблеми і перспективи

конституційної реформи в Україні [Текст] / К. А. Бабенко // Юридична Україна : щомісяч. наук.

журн. - 2012. - № 1. - С. 12-17.

Дахова Ірина Іванівна. Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах:

порівняльно- правовий аспект : дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична

академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 197 с.

Кобрин В.С. Глава уряду в новітній конституційній практиці української держави:

еволюція правового регулювання / В. С. Кобрин // Часопис Національного університету

"Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – № 1(7) :[Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13kvsepr.pdf.

Назаренко Я. М. Номінаційна (установча) функція Верховної ради України: проблеми

теорії та практики [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Назаренко Яна

Михайлівна ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2011. - 18 с.

Пустовіт Ж.М. Поняття і сутність установчої функції Верховної Ради України /

Ж.М.Пустовіт // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 2. – С. 59-64.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / 4-е стереотипне

видання. — К.: АртЕк, 2001.— 264 с.

Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М.: Норма,

– 800 с.

Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М. С. Горшеньова, К. О.

Закоморна, В. О. Ріяка та ін.[За заг. ред. В. О. Ріяки]. — 2_е вид., допов. і перероб. — К.:

Юрінком Інтер, 2006. — 544 с.

Энтин Л. М. Правительство в зарубежных странах // Конституционное право

зарубежных стран / Под общ. ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина / Л. М. Энтин. –

М.: Норма, 2005. – 1056 с.

Constitution of Sweden 22 июня 1866 г. с последующими изменениями по 1953 год.

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.uznal.org/constitution.php?

text=Sweden&language=r

Конституция Королевства Дания от 5 июня 1953 года. [Электронный ресурс]. —

Режим доступа: http://www.uznal.org/constitution. php?text=Denmark&language=r

Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учеб. пособие. – М.: Изд.

группа «Форум» - «Инфра-М», 1999. – 488 с.

Конституция Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949г. [Электронный

ресурс]. — Режим доступа: http://www.uznal.org/ constitution.php?text=Germany&language=r

Michael R. Lippert, Bestellung und Abberufung der Regierungschefs und ihre funktionale

Bedeutung für das parlamentarische Regierungssystem, 1973, s. 455.

Егорова М. О. Правовые основы деятельности Правительства ФРГ / М. О. Егорова, А.

А. Ялбулганов // Правоведение. – 2006. – № 5. – С. 205–215.

Конституція Естонської республіки від 28 червня 1992 року [Електронний ресурс]. —

Режим доступа: http://www.uznal.org/constitution.php? text=Estonia&language=r

Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 г. [Электронный ресурс]. —

Режим доступа : http://www.uznal.org/constitution.php?text=France&language=r

Конституция Королевства Испания от 27 декабря 1978 года [Электронный ресурс]. —

Режим доступа : http://www.uznal.org/constitution.php? text=Spain&language=r

Конституція Румунії від 21 листопада 1991 року (на англ. мові) [Електронний ресурс] //

Офіційна сторінка Парламенту Румунії. – Режим доступу: http://www.cdep.ro

Мартинюк Р. Чи потрібен Україні двопалатний Парламент? / Р. Мартинюк //

Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 99-102.

Конституция Японии от 3 мая 1947 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:

http://www.uznal.org/constitution.php?text=Japan&langua ge=r

Конституция Итальянской Республики [Электронный ресурс]. — Режим доступа :

http://www.uznal.org/constitution.php?text=Italy&language=r

Конституция Республики Македония от 17 ноября 1991 года [Электронный ресурс]. —

Режим доступа: http://www.uznal.org/constitution. php?text=Macedonia&language=r

Черкасов А.И. Конституционноые модели исполнительной власти // Сравнительное

конституционное право: Учеб. пособие / Отв. ред В.Е. Чиркин. – М.: Международные

отношения, 2002. – С. 347-386.

Конституція України. Прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання

червня 1996 року. Із змінами, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-

IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII // Відомості

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141; Голос України. – 2014. – 1 березня.

Любченко П.М. Організація роботи Кабінету Міністрів України / П.М. Любченко //

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підруч. для студ. вищих навч.

закладів / за ред. С.Г. Серьогіної. – Х.: Право, 2005. – 250 с.

Закон України «Про Регламент Верховної ради України» від 10.02.2010 року № 1861-

VI / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/page

Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02. 2014 року № 794-VII

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/794-18/page

Ковриженко Д. Коаліційний процес формування уряду в умовах реформування

конституційного ладу в Україні / Д. Ковриженко // Часопис Парламент. – 2009. – № 4. – С. 2–4.

Ковриженко Д. Концепція змін до законодавчих актів України щодо підвищення

ефективності функціонування Верховної Ради України («Біла книга» Українського

парламентаризму) / Д. Ковриженко // Часопис Парламент. – 2010. – № 1. –С. 3–24.