DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119066

Методи та форми впливу на громадську думку у сучасному українському суспільстві

Т. С. Марусяк

Анотація


У статті проаналізовано процес цілеспрямованого формування громадської думки. Теоретичною основою дослідження даної проблематики виступають праці П. Лазарсфельда, Б.Берельсона, Г. Годе, У. Ліпмана, М. МакКобса, Д. Шоу, Г.Лассуелла, Е. Ноель-Нойман. Визначено основні форми впливу на громадську думку, зокрема методи маніпуляції та пропаганди, що використовуються, у тому числі ЗМІ, у сучасному українському суспільстві.


Ключові слова


громадська думка; формування громадської думки; маніпуляція; пропаганда

Повний текст:

PDF

Посилання


Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием [Електронний ресурс] / C. Кара-Мурза //

Режим доступу : http://www.probib.narod.ru/social/karam/kara_soz/index.html Кара-Мурза С.

Манипуляция сознанием/ С. Кара-Мурза. – М., 2000. – С. 11.

Липпман У. Общественное мнение / У. Липпман; пер. с англ. Т. В. Барчунова, под

ред. К. А. Левинсон, К. В. Петренко. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. –

с

Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания / Э. Ноэль-

Нойман / Пер. с нем Общ. ред.. и предисл. Мансурова Н.С. – М.: Прогресс-Академия, Весь

Мир,1996. – 352 с.

Осовський В. Л. Громадська думка: спроби соціологічної інтерпретації / В. Л.

Осовський. – К. : Інститут соціології НАНУ, 1999. – 299 с.

Рибій А.Я.Структура й типи політичної пропаганди [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2014/Politologia/2_159950.doc.htm

Сідак В. С. Диверсифікація суспільної свідомості – як загроза інформаційній безпеці

держави та її нейтралізація В.С. Сідак // Електронне наукове фахове видання "Ефективна

економіка" http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2219

Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та

галузеві теорії. К.:Атіка.¬- 2010.

Танчин І. З. Соціологія : Навч. посіб. / І. З. Танчин. - 2-е вид., переробл. і доповн. - К. :

Знання, 2007. - 351 c.

Чадюк О.М. Пропаганда ідей та сучасне українське міфотворення // Український

соціум / Власюк О. С., Крисаченко В. С., Степико М. Т. та ін. / За ред. В. С. Крисаченка. - К.:

Знання України, 2005. - С. 734-749

Яковлева М. Г. Опубликование социологической информации как фактор влияния на

электоральное поведение граждан М.Г. Яковлева //Исторические, философские,

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и

практики Тамбов: Грамота, 2014. № 4 (42): в 2-х ч. Ч. II. C. 209-215.

Cohen B.C. The Press and the Foreign Policy. — Princeton, NJ:Princeton University, 1963.

Lazarsfeld P. The People‘s Choice. How the Voter Makes up His Mind in a Presiden-tial

Campaign [text] / P. Lazarsfeld, B. Berelson, H. Gaudet. – N.Y.: Columbia University Press, 1968.

– 187 р.

McCombs M.E., Shaw D.L. The agenda setting function of mass media // Public Opinion

Quarterly. — 1972. — Vol. 36. — P. 176-187.

Schenk M. Soziale Netzwerke und Kommunikation. — Tübingen, 1984.