DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.2(22).119054

Довіра як атрибут громадянського суспільства: комунікативний аспект

О. Є. Макух

Анотація


Розглянуто поняття «довіра» через призму комунікативного підходу у політичній науці; її роль як генералізуючого фактора у процесах громадянської самоорганізації. Показано динаміку персональної та інституційної довіри особи в сучасній Україні, формування основ
громадянського суспільства через мережеву взаємодію.


Ключові слова


довіра; інституційна довіра; недовіра; комункація; громадський контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Hetherington M. The Political Relevance of Political Trust / M. Hetherington // The American Political Science Review. – Vol. 92. – № 4. (Dec., 1998), pp. 791 – 808. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://isite. lps.org/krippe/web/documents/0-1. pdf

Seligman A. The idea of civil society / Adam B. Seligman. – N. Y. : The Free press, 1992. – 241 p.

Андрущенко В. П. Організоване суспільство: проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу / Андрущенко В. П. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСІ», 2005. – 498 с.

Безродна В. І. Особливості формування громадянського суспільства в процесі політичної модернізації України : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. політ. наук :

спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / В. І. Безродна. – Одеса, 2003. – 16 с.

Білоусов О. С. Інституалізація громадянської іціативи в Україні: світовий досвід та національні особливості: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 – політичні інститути та процеси / Білоусов Олександр Сергійович. – Одеса : 2008. – 19 с.

Білошицький С. Криза довіри громадськості до представницьких політичних інститутів / С. Білошицький // Політичний менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 56–66.

Буник М. Моделювання громадянського суспільства в період соціальних змін / М. Буник // Вісник Львівського університету. Сер. Філософські науки. – 2001. – Вип. 3. – С. 400–409.

Геєць В. Розвиток соціального капіталу – найбільше багатство у світі. –Електронний ресурс. – Режим доступу. http://www.viche.info/journal/2359/

Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свій разум и отискивать истину в науках / Р. Декарт // Сочинения в 2 т. – Т. 1. – М. : Мысль, 1989. – 654 с.

Кожем‘якіна О. Раціональні та ірраціональні виміри феномену довіри / Оксана Кожем‘якіна // Наук. вісн. Чернів. у–ту : зб. наук. праць. – Вип. 412–413. – С. 207–211. –

(«Філософія»)

Міщенко А. Б. Політична довіра у легітимаційних процесах суспільного інформаційного розвитку/ А. Б. Міщенко // Міжнародна інформація та міжнародні відносини. –

С. 63–67. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

http://ijimv.knukim.edu.ua/zbirnyk/1_2/10-mischenko.pdf

Скоблик Н. В. Контроль громадян над лідерами в теорії демократії Р. Даля: автор. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 – теорія та історія політичної науки» / Скоблик Наталія Володимирівна. – Львів, 2005. – 20 с.

Україна – 2013: між виборами і перед вибором (аналітичні оцінки). [Електрон. ресурс] / Центр Разумкова. – 2013. – 19 с. Режим доступу: http://www.razumkov. org.ua/upload/Ukraine-2013_ukr. pdf

Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Ф. Фукуяма; пер. с англ. Ф. Фукуяма. – М. : ООО И-во «ACT» : ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 736 с.

Хабермас Ю. Теория коммуникативного действия / Ю. Хабермас // Вестн. Моск. у–та. – 1993. – № 4. – С. 43–63. – (Сер. 7. «Философия»).

Чемшит А. А. Государственная власть и политическое участие / Чемшит А. А. – К. : Украинский центр духовной культуры, 2004. – 528 с.

Шандор Ф. Легітимація влади: і довіра і толерантність як чинники соціального буття / Федір Шандор // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – № 4. – 2011. – С. 225–230.

Штомка П. Социальное изменение как травма / П. Штомка // Социологические исследования. – 2001. – № 1. – С. 6–16.