DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2016.1/2(29/30).82917

ПРО ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Микола Олександрович Кропивницький

Анотація


У статті проаналізовано доктринальні підходи до визначення та класифікації принципів фінансової діяльності.  Розкрито зміст основних принципів фінансування соціального забезпечення громадян України.


Ключові слова


галузеві принципи; загально-правові принципи; інституційні принципи; класифікація принципів фінансування соціального забезпечення; міжгалузеві принципи; принципи фінансування соціального забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 3. / Даль В. И. – М.: Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1955. – С. 584.

Толковий словарь Ушакова онлайн [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=57734.

Грищук О. Принципи права: філософсько-правовий вимір / О. Грищук // Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2015. Випуск 61. - С. 16–23.

Старчук О. В. Щодо поняття принципів права / О. В. Старчук // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 2. - С. 40-43. - Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2012_2/40.pdf.

Лившиц Р. З. «Теорія права» : [учебник] / Р. З. Лившиц. – М. : БЕК, 1994. – 224 с.

Козюбра М. І. Тенденції розвитку джерел права в контексті Європейських право інтеграційних процесів Текст / М. І. Козюбра // Наукові записки. Том 26. Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – Київ : КМ Академія, 2004. – С. 3-8.

Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика : монографія. – Х. : «Друкарня Мадрид», 2012. – 196 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун; пер. з рос. – Х.: Консул, 2009. – С. 690.

Воронова Л. К. Общие принципы финансового права и его институтов / Л. К. Воронова / Принципи финансового права: Материалы междунар. науч.-практ. конф, Харьков, 19-20 апр. 2012 г. / [ред-кол.: В. Я. Таций, Ю. П. Битяк, Л. К. Воронова и др.]. — Харьков: Право, 2012. — С. 48-50.

Рішення Конституційного суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі про призначення судом більш м’якого покарання // Офіційний вісник України. –2004. – № 45. – С. 2975.

Губерська Н. Л. Фінансове право : Метод. рекоменд ., нормат.-прав. акти, бібліогр. : Загальна частина : Навч. –метод. посіб. – К. : Знання, 2007. – 328 с.

Нагребельний В. П., Чернадчук В. Д., Сухонос В. В. Фінансове право України. Загальна частина : Навчальний посібник / За заг. ред. Члена-кореспондента АПрН України В. П. Нагребельного. – Суми : ВТД «Універсальна книга», 2004. – 320 с.

Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер. 2010. – 808 с.

Капаєва Л. М. Фінансове право : навчальний посібник / Л. М. Капаєва, М. С. Лях. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 248 с.

Мальцев В.А. Финансовое право: Учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2008. – 256 с.

Міщенко Л. В. Система принципів фінансового права / Л. В. Міщенко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2012. - № 1. - С. 229-237.

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96 - ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Доклад Венецианской комиссии о верховенстве права от 04.04.2011 № 512 / 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-rus.

Багмет М.О. Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні / М.О. Багмет, В.М. Ємельянов – ІІ том. –2006. – 292 с.

Роль В.Ф. Фінансове право : навч. посібник / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

Федоров С. Є. Справедливість як принцип державного фінансового контролю / С. Є. Федоров // Форум права. - 2012. - № 3. - С. 783-788.

Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 №2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.

Федоров С. Є. Принцип гласності у державному фінансовому контролі: межі трансформації / С. Є. Федоров // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 963 – 969.

Галлиган Д., Полянский В. И., Старилов Ю. Н., Административное право: история, розвития, и основние современние концепции. – М. Юристь, 2002. – С. 410.

Хомич І. Ю. Принцип цільового використання коштів в соціальному забезпеченні населення України: поняття та значення / І. Ю. Хомич // Наше право. - 2013. - № 10. - С. 131-136.

Воронова Л. К. Фінансове право України : підручник / Л. К. Воронова. – К. : Прецидент : Моя книга. 2006. – 448 с.

Ніщимна С. О. Принцип плановості в публічній фінансовій діяльності [Електронний ресурс] / Світлана Олексіївна Ніщимна. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: lsej.org.ua/2_2015/42.pdf.

Юрій С. І. Бюджетна система : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем’янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.

Семчик О. О. Принципи публічної фінансової діяльності як системоутворюючі поняття фінансового права // Альманах права. Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. Науково-практичний юридичний журнал. Випуск 3. – К. : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. − 2012. – С. 400−404.

Статистичний збірник Міністерства фінансів України «Бюджет України 2015» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychnyi-zbirnyk-ministerstva-finansiv-ukrainy-biudzhet-ukrainy--?category=bjudzhet&subcategory=poperedni-bjudzheti.

Рішення Конституційного суду України від 26 грудня 2011 року у справі № 1-42/2011 [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-11.

Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення України / Т. З. Гарасимів. – Дрогобич : видавнича фірма «Відродження», 2002. – 128 с.

Прилипко С. М., Гончарова Г. С., Юрловська В. В., Конопельцева О. О. Право соціального забезпечення : навчальний посібник / С. М. Прилипко, Г. С. Гончарова, В. В. Юровська, О. О. Конопельцева; за заг. ред. В. В. Жернакова. – Х.: Нац. ун-т“Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 126 с.