DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2015.1/2(25/26).51283

ТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У СПЕКТРІ РЕЖИМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Наталія Анатоліївна Вінникова

Анотація


У статті досліджено особливості формування й ухвалення політичних рішень у контексті теоретичного трактування політико-режимних характеристик функціонування політичних систем. Визначено ключові аналітичні категорії політико-режимного забезпечення ухвалення політичних рішень. Доведено, що концептуальні положення теорії політичних мереж і методологічний інструментарій мережевого підходу є найбільш оптимальними для дослідження режимного виміру формування й ухвалення політичних рішень.


Ключові слова


політичні рішення; політичні режими; демократія; плюралізм; корпоративізм; неопатримоніалізм; автократія; політичні мережі

Повний текст:

PDF

Посилання


Bessant J. Democracy Bytes New Media, New Politics and Generational Change / J. Bessant. – Palgrave Macmillan. – 2014. – 336p.

Burnell P. International Politics and National Political Regimes Promoting Democracy – Promoting Autocracy / P. Burnell, O. Schlumberger. – Routledge. – 2012. – 130 p.

Ersin O. The International Constraints on Regime Changes. How Globalization Hinders the Prospects for Democratization / O. Ersin. – Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden. – 2010. – 204 p.

Lo S. Hong Kong’s Indigenous Democracy: Origins, Evolution and Contentions / S. Lo. – Palgrave Macmillan. – 2015. – 200 p.

Пабст Э. Рыночное государство и постдемократия / Э. Пабст // Демократия и модернизация: к дискуссии о вызовах ХХI века. – М.: Изд-во «Европа», 2010. – С. 231–245.

Tomini L. Democratizing Central and Eastern Europe Successes and failures of the European Union / L. Tomini. – Routledge. – 2015. – 180 p.

Ugarriza J. Democratic Deliberation in Deeply Divided Societies / J. Ugarriza, D. Caluwaerts. – Palgrave Macmillan. – 2014. – 248 p.

Sheldon W. S. Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism / W. S. Sheldon. – Princeton (NJ): Princeton Univ. Press. – 2008. – 384 p.

Jebnoun N. Modern Middle East Authoritarianism Roots, Ramifications, and Crisis. – Ed. by N. Jebnoun, M. Kia, M. Kirk. – Routledge. – 2015. – 304 p.

Kaulingfreks F. Uncivil Engagement and Unruly Politics / F. Kaulingfreks. – Palgrave Macmillan. – 2015. – 240 p.

Comparing autocracies in the early Twenty-first Century Volume 1: Unpacking Autocracies. Explaining Similarity and Difference. Ed. by A. Croissant, St. Kailitz, P. Koellner, St.Wurster. – Routledge. – 2014. – 210 p.

Siaroff A. Comparing Political Regimes: A Thematic Introduction to Comparative Politics / A. Siaroff University of Toronto Press. – 2009. – 347 p.

Воронов І. О. Демократичний транзит: людський вимір / І. О. Воронов. - К. : Генеза, 2006. - 328 с.

Кутуєв П. В. Репутація ідеї модернізації в сучасному суспільствознавстві / П. В. Кутуєв // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право. – 2012. – № 2. – С. 34–40.

Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії [Текст] : монографія / Н. А. Латигіна ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 400 с.

Олійник М. О. Моделі демократичних перетворень та особливості демократизації політичного процесу в Україні / М. О. Олійник // Актуальні проблеми політики. - 2013. - Вип. 49. - С. 87-94

Фисун А.А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации / А.А. Фисун. – Х.: Константа, 2006. – 352 с.

фШаповаленко М. В. Політична стабільність та політичний капітал в умовах трансформації суспільства / М. В. Шаповаленко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – 2014. – Вип. 14. – С. 45–51.

Dhal R. Who Governs? Democracy and Power in an American City / R. Dahl. – Second Edition, Yale University Press, 2005. – 384 p.

Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія [Текст] / Й. А. Шумпетер; пер. з англ. В. Ружицький, П. Таращук. – К.: Основи. – 1995. – 528 с.

Павроз А.В. Теория политического плюрализма: сущность, противоречия, альтернативы / А.В. Павроз. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. – 2009. – 178 с.

Согрин В.В. Политическая история США. XVII-XX вв. / В.В. Согрин. – М.: Весь мир. – 2001. – 400 с.

Domhoff W. The Powers that Be: Processes of Ruling-class Domination in America / W. Domhoff. – New York, 1979. – 206 p.

Дзоло Д. Демократия и сложность. Реалистический подход / Д. Дзоло; [пер. с англ. А.А. Калинина]. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 320 с.

Harrison R. Pluralism and Corporatism: The Political Evolution of Modern Democracies / R. Harrison. – London. – Publisher: George Allen & Unwin Ltd. – 1980. – 198 p.

Griffith E. The Impasse of Democracy: a Study of the Modern Government in Action / E. Griffith. – N.Y. : Harrison-Hilton Books Inc. – 1939. – 380 p.

Rhodes R. Understanding Governance. Policy Network, Governance, Reflexivity and Accountability / Rhodes R. – Buckingham, Philadelphia : Open University Press. – 1997. – 254 p.

Borzel T. Organizing Babylon – on the Different Conceptions of Policy Networks / T. Borzel // Public Administration. – 1998. – Vol. 76., Is. 2. – P. 253–273.

Heywood A. Politics / A. Heywood– N.Y.: Palgrave Macmillan. – 2007. – 512 p.

Сетевой анализ публичной политики: учебник / под ред. Л.В. Сморгунова. – М.: РГ-Пресс. – 2013. – 320 с.