ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ У ДОСЛІДЖЕННІ ПИТАНЬ З ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

М. Борець

Анотація


У статті досліджено сутність понять: фінансовий моніторинг, система фінансового моніторингу, суб'єкти фінансового моніторингу, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, суб'єкти державного фінансового моніторингу.

Ключові слова


фінансовий моніторинг; система фінансового моніторингу; суб'єкти фінансового моніторингу; суб'єкти первинного фінансового моніторингу; суб'єкти державного фінансового моніторингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Инвестгазета № 32-33, 27 августа 2012 г., раздел «Макроклимат», главное, с.8)

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-ІV, у новій редакції від 18 травня 2010 року №258-VI [Електронний ресурс] // Правова база : [сайт] / Держ. служба фінан. моніторингу. – Режим доступу : http://www.sdfm.gov.ua/documents.php?cat_id=32〈=uk

Юридична енциклопедія: В 6 т./Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр.енцикл.», 2001. с. 764, Т.3

Користін О.Є., Чернявский С.С. Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності: навч. Посіб. / За ред. Джужі О.М. – К. : КНТ, 2009. -612 с.

Клименко А. Фінансовий моніторинг - особлива форма фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право . - 2005.- № 4. - С.101-105.

Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодейстьвия легализации (отміванию) преступніх доходов и финансированию тероризма. М.: Спецкнига, 2007.

Прoшунин М.М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию рерроризма) : учебное пособие / под ред. Проф. С.В. Запольского. – М. : РАП : Статут, 2009. – 224 с.

Клименко А. Правові основи здійснення фінансового моніто-

рингу як інститут фінансового права // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 8.

Щодо питання понятійного апарату "фінансовий моніторинг" [Текст] / В. Берізко // Право України : Юридичний журнал. - 2006. - N12. - С. 52-56 .

Користін О.Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні. Монографія. Київ. нац. ун-т. внутр. справ. – К., 2007. – 448 с.

Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг : учеб.-метод. пособие / Л. Л. Фитуни ; под общ. ред. А. Т. Никитина, С.А. Степанова ; М-во труда и соц. развития РФ, Междунар. независимый эколого-политол. ун-т. – М. : МНЭПУ, 2002. – С. 326.

Куришко О.О. Система фінансового моніторингу в Україні // http://www.confcontact.com/20101008/4_kurishko.htm.

Aфaнaсьeв В.Г. Нaучнoe упрaвлeниe oбщeствoм. М., 1973. С. 8.

Є.В. Павліченко. Класифікація суб’єктів фінансового моніторингу http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/FP/2007-3/07pevsfm.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.