ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ЕС

Є. Ясюк

Анотація


Застосування права Європейського Союзу державами-членами ЄС породило багато проблем. Особливо викликає спори принцип пріоритетного права Європейського Союзу. Законодавство Європейського Союзу, визначене як acquis communautaire, для держав-членів ЄС є обов’язковим. Законодавство Європейського Союзу є автономним порядком, який не залежить від національного права (є частиною цього права, але автономною).

Ключові слова


право (законодавство) Європейського Союзу; acquis communautaire; скарга (позов); відповідальність держави

Повний текст:

PDF

Посилання


Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / W. Góralczyk, S. Sawicki. – Warszawa: Lexis Nexis,. – 2007, s. 351.

См. . W. Czapliński, Prawo UE a prawo międzynarodowe – uwagi na tle wyroku ETS z 3. 09.2008r. w połączonych sprawach: C -402/05 Y.A. Kadi v. Radzie UE i C-415/05 P. Yusuf i Al. Bakarat v. Radzie UE, „Europejski Przegląd Sadowy”. – 2010, nr. 4, s. 38 – 44.

J.Barcz, Charakter prawny Unii Europejskiej (w:) J. Barcz, Zasady ustrojowe Unii Europejskiej. – Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo. – 2010, s. 24 – 25.

Об этой программе см. . I. Kant, Kritik der Reiner Vernunft (wyd. 2, 1787, Edition B), s. 355, особенно s. 358.

Armin von Bogdandy. Podstawowe zasady prawa UE – teoria i doktryna (cz. I) / Armin von Bogdandy „Europejski Przegląd Sądowy”. – 2009, nr. 8, s. 4 – 12.

Armin von Bogdandy, Podstawowe zasady prawa UE – teoria i doktryna (cz. I), „Europejski Przegląd Sądowy”. – 2009, nr 8, s. 10.

Дело 11/70 Internationale Handelsgesellschaft GmbH v. Einfuhr – und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel (Zb. Orz. 1970, s. 1161)

См. P.Brzeziński, Relacje miedzy zasadą pierwszeństwa a zasadą efektywności – glsa do wyroku SN z 4.01.2008 r. (I UK 182/07), „Europejskie Przegląd Sądowy”. – 2010, nr 1, s. 50 – 54.

Дело 6/64 Flaminio Costa v. Enel (Zb. Orz. 1964, s. 585).

Дело 6/60 Humblet v. Belgia (Zb. Orz. 1960, s. 559).

Дело 14/68 Walt Wilhelm i inni v. Federalny Urząd Kartelowy (Zb. Orz. 1969, s. 1).

Дело 106/77 Администрация Государственных Финансов против Simmenthal SpA (Zb. Orz. 1978, s. 629).

J. Dutheil de la Rochè, Wstęp do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 161 - 165

„следует, [что] праву, созданному на основе, происходящему из независимого источника, нельзя, из-за его вытекающей отсюда особой природы, противопоставлять в судебном следствии какой бы то ни было статьи национального права, т.к. это означало бы утрату этим правом союзного характера и вызов самим основам права Сообщества ”.

OTK nr 11A/2009, poz. 178.

Sygn. Akt SK 45/09

Wyrok z 11 maja 2005 roku, sygn. K 18/04, OTK ZU nr 5/A/2005 poz. 49, wyrok z 24 listopada 2010 roku, sygn. K 32/09, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 108.

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2005 roku, sygn. SK 26/08, OTK ZU nr 8/A/2010, poz. 73.

См. Problem suwerenności w Unii Europejskiej / S. Konopacki // „Studia Europejskie”. – 2008, nr. 3, s. 9 – 22, oraz J. GGierałtowicz, Rozważania nad pojęciem suwerenności, „Przegląd Prawa i Administracji”2005, nr LXVII, s. 57 – 77, a także Giegerich T. Ostanie słowo Niemiec w sprawie zjednoczonej Europy – wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie traktatu z Lizbony / T. Giegerich „Europejski Przegląd Sądowy”. – 2011, nr 3, s. 9 – 15.

Европейский договор, устанавливающий сообщество между Республикой Польша с одной стороны и Европейским Сообществом и их членскими государствами с другой стороны подписанный 16 декабря 1991 г в Брюсселе (Dz. U z 1994 r. Nr 11 poz. 38 z późn. zm.)

Венская Конвенция o праве договоров, заключённая в Вене 23 maja 1969 r (Dz. U. 1990, nr 74, poz. 439)

См. Bierzanek R. Prawo międzynarodowe publiczne / R. Bierzanek, J. Simonides. – Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. – 2005, s. 84 i nast.

См. Żylicz M. Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem Unii Europejskiej część I / M. Żylicz Radom 2004, M. Żylicz, Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem Unii Europejskiej, część II. – Radom. – 2005, oraz Żylicz M. Wdrażanie zobowiązań międzynarodowych Polski w związku z członkostwem Unii Europejskiej / M. Żylicz, część III. – Radom, 2008.

См. Godlewska M. Pojęcie nadużycia prawa w prawie UE / M. Godlewska // „Europejski Przegląd Sadowy” . – 2011, nr 6, s. 24 – 29, a także K. Wojtowicz, Zasady stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa. – 2003, s. 24.

Дело 224/97 Ciola (См. Orz. 1999, s. I – 2517)

См. Дело 812/70 Juan C. Burgos, (Zb. Orz. 1980, s. 2803), См..: W. Czapliński, prawo UE a prawo międzynarodowe – uwagi na tle wyroku ETS z 3.09.2008r. w połączonych sprawach: C-402/05 Y.A. Kadi v. Radzie UE i C- 415/05 P. Yusuf i AlBakaraat v. Radzie UE, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 4, s. 38 – 44.

См. Dąbrowska – Kłoskowska P. Skutki wyroków prejudycjalnych TS w postępowaniu przed sądami krajowymi w świetle orzecznictwa i Traktatu z Lizbony / P. Dąbrowska – Kłoskowska // „Europejski Przegląd Sądowy”. – 2010, nr 12, s. 4 – 15, J. Zięba, Uprawnienia i obowiązki krajowych organów sądowych w zakresie przedkładania wniosku o orzeczenie wstępne do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, „Przegląd Prawa Europejskiego i międzynarodowego”. – 2008, nr. 1, s. 73 – 91. .

Padł rekord w Trybunale Sprawiedliwości, „Prawo europejskie w praktyce”. – 2011, nr 3, s. 9.

См.. K. Gawlik, Struktury wspólnotowe poświęcone lepszemu stanowieniu prawa / K. Gawlik // „Przegląd prawa europejskiego i międzynarodowego”, 2008, nr. 2. s. 117 – 121, M. Baran, Zasada pewności prawa a zasada legalizmu unijnego – uwagi na tle orzecznictwa TS, „Przegląd prawa europejskiego i międzynarodowego”. – 2011, nr. 5, s. 13 – 21.

См. так же просмотры K. Pawłowicz, Wspólnotowy dorobek prawny a standardy państwa demokratycznego, „Forum Prawnicze”. – 2010, s. 3 – 18, oraz A. Pudło, Jednolitość prawa UE, „Prawo Europejskie w praktyce”. – 2011, nr. 03 (81), s. 13 – 14.

DZ. U 1997, nr. 78, poz. 483.

S. Konopacki, Problem suwerenności „Studia europejskie”. – 2008, nr. 3, s. 9 – 22.

См. так же : Wybrane problemy prawa administracyjnego i gospodarczego w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej. – H. Kisilowska (red.), Kolegium Nauk Społecznych i Administracyjnych Politechniki Warszawskiej. – Warszawa. – 2000.

См. M. Jaśkowski, Zob. M. Jaśkowski, Sądowa ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej (w)C. Mik, K. Gałka (red.)Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej. – Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora, 2009, s. 107 – 169, A. Wierzchowska, System instytucjonalny Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa: 2008, s. 177 – 183.M. Górka, system instytucjonalny Unii Europejskiej, Instytut wydawniczy Euro Prawo, Warszawa: 2010, s. 61 – 66.

См. Murzyn E. Odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszeni prawa UE przez organy nadzoru bankowego w Niemczech / E. Murzyn // „Europejski przegląd sądowy”. – 2010, nr. 11, s. 25 – 32.

См. Zubek R., Staroňová K., Wykonywanie prawa Unii Europejskiej: wpływ organizacji administracji rządowej na transpozycję dyrektyw UE // R.Zubek, K.Staroňová, „Prawo Europejskie w praktyce”. – 2010, nr. 6 (72), s. 24 – 32.

См. Дело 7/61 Комиссия против Правительства Республики Италия (См.. Orz. 1961, s. 317), Дело 7/71 Комиссия против Республики Франция (См. Orz. 1971, s. 1003), Дело 31/77R i 53/77 R Комиссия Европейского Сообщества против Объединённого Королевства Великобритания и Северной Ирландии а так же Объединённого Королевства Великобритания и Северной Ирландии против Комиссии Европейского Сообщества (См. Orz. 1977/I, s. 921), Дело C – 422/92 Комиссия против Германии (См. Orz. 1995, s. I- 1097), Дело C – 317/92 Комиссия против Германии (См. Orz. 1994, s. I – 2039), Дело C- 200/88 Комиссия против Греции (См. Orz. 1990, s. I – 4299), Дело C- 207/97 Комиссия против Бельгии (См. Orz. 1999, s. I – 275), Дело C- 212/98Комиссия против Ирландии (См. Orz. 1990, s. I – 8571) и другие.

Дело 20/59Правительство Республики Италия против Высокой Власти Европейского Сообщества Угля и Стали. (См. Orz. 1960, s. 325)

Czapilński W. Prawo Wspólnot Europejskich orzecznictwo / W. Czapilński R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005, s. 22 – 23.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.