DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).36061

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МАСОВИХ ЗАВОРУШЕНЬ

М. М. Тараненко

Анотація


В статті розглядається одна з форм об’єктивної сторони масових заворушень – їх організація. Зокрема, автор детально аналізує основні складові елементи практичних дій організаторів та керівників масових протиправних акцій, що визначають конкретну сутність та зміст зазначеного складу злочину.

Ключові слова


громадський порядок; масові заворушення; організація і керівництво натовпом; публічні заклики; агітаційно-пропагандистська робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдульманов Асхат Абдулгоппорович. Уголовно-правовые меры борьбы с массовыми беспорядками : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08.- Москва, 1994 - 251 с.

Арипов Э.А. Уголовная ответственность за массовые беспорядки (по материалам Кыргызской Республики и Российской федерации) диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 / Арипов Эдиль Асанович; [Место защиты: Акад. упр. МВД РФ]. . – М., 2008

Демидов Ю.Н. Массовые безпорядки: уголовно-правововой и криминологический аспекты. Учебное пособие М.: 1994 – 84 с.

Ильясов Арзулум Зиявдинович. Уголовно-правовые и криминологические проблемы массовых беспорядков : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 : Махачкала, 1999 - 222 c.

Кримінальна справа № 1-13/09 від 17.06.2009 р. // Архів Печерського районного суду м. Києва за 2009 рік

Кузнецов В.В. Злочини проти громадського порядку та моральності: практ. посіб. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 160 с.

Кузнецов В.В. Кримінально-правова характеристика закликів до масових заворушень: порівняльно-правове дослідження //

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2010_5/kuznetsv.htm

Лебедь Наталия До 10 річчя «України без Кучми» // http://www.obozrevatel.com/politics/do-10-richchya-ukraini-bez-kuchmi.htm

Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 9-те вид., переробл. та доповн. / За ред. М.І. Мельника М.І. Хавронюка. – К,: Атіка, 2012 – 1316 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: за станом законодавства та постанов Пленуму Верховного Суду України від 1 липня 2002 р./Відп. Ред. С.С. Яценко. – К., 2002.

Перфилов К.А. Субъект массовых беспорядков //Российский следователь № 5, 2008 г., с. 24

Роль социальных сетей в организации массовых беспорядков XXI века // http://www.memoid.ru/node/Rol_socialnyh_setej_v_organizacii_massovyh_besporyadkov_XXI_veka

Тараненко М.М. Роль соціальних мереж в організації масових заворушень // Науково-технічна конференція «Світ інформації та телекомунікацій – 2012»: Збірник тез. К.: ДУІКТ, 2012., с. 130

Файнер М. Помаранчева революція. Джерела, рушійні сили, перспективи. // www.fainer.kiev.ua/publish_03.htm

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. (Т.3 К-М.) – К.: «Укр. енцикл.», 2001 – 792 с.