DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).36056

ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

О. Г. Циганов

Анотація


У статті висвітлені питання сутності, змісту та особливостей діяльності органів внутрішніх справ з надання адміністративних послуг.

Ключові слова


органи внутрішніх справ; адміністративна послуга; адміністративна послуга у сфері внутрішніх справ; дозвільно-реєстраційні послуги; дозвільна діяльність; дозвіл органу виконавчої влади; сертифікація; ліцензування; реєстраційна діяльність; підтверджувальне

Повний текст:

PDF

Посилання


Голосніченко І.П., Черненко Л.М. Публічні послуги, що надаються міліцією, їх класифікація та проблема якості / І.П. Голосніченко, Л.М. Черненко // Наука і правоохорона. – 2008. – № 1. – С. 124-131.

Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – Ст. 3067.

Про затвердження Порядку забезпечення суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. № 146 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 16. – Ст. 590.

Про затвердження Положення про дозвільну систему: постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua.

Словарь административного права / Бачило И.Л., Гандилов Т.М., Гришковец А.А. и др. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1999. – 320 с.

Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. № 2406-ІII // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.

Про стандартизацію і сертифікацію: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – Ст. 289.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

Про затвердження переліку органів ліцензування: постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – Ст. 2001.

Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – Ст. 338.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1382-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 232.

Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст. 65.

Гурковський М.П. Реєстраційна діяльність публічної адміністрації: організаційно-правовий аспект: монографія / М.П. Гурковський. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 204 с.

Машаров И.М. Административно-публичная деятельность в России. Проблемы правового регулирования: моногр. – М.: Юнити-Дана, 2009. – 239 с.

Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 липня 2011 р. № 3671-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 16. – Ст. 146.