DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).36047

ОЗНАКИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА

Д. С. Подпіснов

Анотація


У статті на підставі аналізу підходів, що фігурують у різноманітних джерелах з теорії права, розкриваються визначальні особливості реалізації норм права як багатоаспектного процесу, що відображає комплексний характер втілення правових приписів у реальність суспільного життя. Зроблено висновок про те, що реалізацію норм права слід розуміти як усвідомлену діяльність з втілення їх приписів у правомірній поведінці суб'єкта з метою досягнення соціально-корисного результату, передбаченого законодавцем, і виявлення соціальної цінності даної норми.

Ключові слова


реалізація норм права; норма права; природне право; позитивне право

Повний текст:

PDF

Посилання


Вопленко H.H. Реализация права: Учебное пособие. — Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2001. — 48 с.

Гредескул Н.А. К учению об осуществлении права. Интеллектуальный процессб требующийся для осуществления права. — Харьков: “Типография Адольфа Дарре”, 1900. – 235 с.

Гуляихин В.Н. Диалектика естественного и позитивного права как источник общественно-правового прогресса // Вопросы права и политики. — 2013. — № 4.

Завадская Л. Н. Механизм реализации права. — М. : Наука, 1992. — 387 с.

Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. — Харків: Право, 2009. — 584 с.

Маликов М.Ф. Истоки познания. Том 3: Гносеологические основы реализации права. — Уфа: АН РБ, Гилем, 2012. — 240 с.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. —М.: Юристъ, 2004. — 512 с.

Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов, — М.: Норма, 2004. — 832 с.

Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. — М.: Юристъ, 2001. — 520 с.

Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.С. Пиголкина. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998. — 384 с.

Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. — Львів: Край, 2007. — 192 с.

Савченко В.Н., Смагин В.П. Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов н/Д.: Феникс, 2006. — 336 с.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. — 2-ге видання. — К.: Алерта; КНТ; ПУЛ, 2010. — 520 с.

Теорія держави і права: Навч. посіб. / За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. — K.; Юрінком Інтер, 2003. — 368 с.

Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 576 с.

Явич Л.С. Общая теория права. — Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1976. — 287 с.