DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).36045

ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

І. П. Голосніченко

Анотація


Показані  цілеспрямованість Української держави на забезпечення прав і свобод людини, роль громадянського суспільства в становленні правової держави, підпорядкованість її праву, роль адміністративного права в забезпеченні прав людини.

Ключові слова


людиноцентристська політика; громадянське суспільство; держава; адміністративне право

Повний текст:

PDF

Посилання


Теория государства и права. Учебник для вузов. / Под ред. С.С.Алексеева. – М.: Изд. Норма (Издательская группа Норма-Инфра), 2000. – 607 с.

Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М), 2002. – 616 с.,

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141

Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.

Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.М. Корельского и проф. В.Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА–ИНФРА • М), 2002. – 616 с.

Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вольності УНР) від 9 січня 1918 року // Дорошенко Д. Доба Центральної Ради - Історія України. 1917 - 1923 рр. – Ужгород, 1932. – Т.2. – С. 56-57.

Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько –М.: Юристъ, 2004. – 512 с.

Теорія держави і права. Академічний курс / [під ред. Н.М. Оніщенко]. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 668 с.

Державне управління в Україні (Навчальний посібник). 3аг. ред. доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова. – К.: – Інститут держави і права ім. В.М. Корецього НАН України, 1999. – 266 с.