ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ «НОУ-ХАУ»

Г. О. Цирфа, М. В. Дубняк

Анотація


У статті розглядаються організаційні проблеми виникнення права на «ноу-хау», зокрема, відсутність правових механізмів визначення моменту в часі щодо створення «ноу-хау», встановлення  авторства та способів  захисту об'єктів інтелектуальної власності, які можна віднести до «ноу-хау» у вітчизняному та міжнародному законодавстві. Проаналізовано норми щодо охорони об'єктів промислової власності та окреслено коло проблем щодо неможливості застосування таких норм при захисті «ноу-хау».

Ключові слова


«ноу-хау»; комерційна таємниця; режим правової охорони; об'єкти промислової власності; право пріорітету; право попереднього використання; правовласник

Повний текст:

PDF

Посилання


Цивільний кодекс України : станом на 11 жовт. 2013 р. / Відомості Верховної Ради України (надалі: ВВРУ), 2003. NN 40-44, ст.356

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : станом на 05 груд. 2012 р. / Закон України / ВВРУ, 1994. N 7, ст. 32

Про охорону прав на промислові зразки : станом на 05 груд. 2012 р. / Закон України / ВВРУ, 1994. N 7, ст. 34

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [Електронний ресурс] : режим доступу до сайту : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123

Амелина К.Е. Ноу-хау и патентная форма охраны: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Амелина К. Е. – М., 2007. – 203 с.

Бегова Т. К вопросу о понятии «ноу-хау» как объекте интеллектуальной собственности / Т. Бегова // Підприємництво, господарство і право. — 2005. – № 5. — С. 138 - 142

Борисова В.І. Цивільне право України у 2 томах, / В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова. – Київ: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1 - 480 с.

Потрашкова О.А. Правовой режим ноу-хау / О.А. Потрашкова // Информационное право. – 2007. – № 3. – С. 102

Amedee E. Turner. The Law of trade secrets. London 1962. [електронний ресурс: режим доступу: http: // catalogue.nla.gov.uk/record/2198475].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.