ПРАВОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ЗАКУПІВЛЯМИ, ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Я. Ю. Цимбаленко

Анотація


Дослідження проведені в статті, дають можливість дійти висновку, що ефективне використання державних коштів безпосередньо залежить від застосовування відповідних механізмів, важливе місце серед яких, займає належне правове врегулювання механізму державних закупівель. Що в свою чергу відіграє особливе значення в реалізації фінансової і, зокрема, бюджетної політики держави та розвитку української економіки.

В роботі зроблений висновок, що врегулювання відносин у сфері закупівель відповідними підприємствами за власні кошти необхідно змінювати загальну концепцію Закону, а не обмежуватися фрагментарними змінами до його окремих положень, які призводитимуть до суперечностей між нормами Закону.

Ключові слова


державні кошти; правове регулювання; державні закупівлі; фінансова політика; українська економіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Пінькас Г.І. Фінансово-економічний механізм конкурентоспроможного ринку державних закупівель. – Автореферат. – Дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – ДНВЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Суми, 2009.

Проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти в Україні за січень-грудень 2012 року / Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/zakup/zakup_u/zak412_u.htm

Зубар В.В. Формування механізму управління системою державних закупівель в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 25.00.02 «механізми державного управління» / В.В. Зубар. – Запоріжжя, 2010. – 25 с.

Про здійснення державних закупівель [Електронний ресурс] : Закон України № 1234-VII від 06.05.2014. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1197-18

Висновок №16/3-417/2207 Головного науково-експертного управління від 28.03.2013 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legalalliance.com.ua/eng/press/2209/

Т.Лемішевська. Чому прозорі державні закупівлі в Україні ніколи не стануть реальністю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog.ubr.ua/praktika-biznesa/prozori-derjavni-zakupivli-v-ukraini-nikoli-ne-stanut-realnistu-7410

Колотій В.М. Специфіка ринку державних закупівель / В. М. Колотій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – №3. – С. 24–27.

Школьник І.О. Проблеми організації системи державних закупівель в Україні/ І. О. Школьник //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць/ Держ. вищий навчальний заклад "УАБС НБУ". - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - вип. 27. - С. 21

Розвиток законодавства з питань державних закупівель та проблемні питання його застосування - Мін'юст України; Лист від 17.06.2011.

Катроша Л. Система державних закупівель в Україні: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Л. Катроша // Соціально-економічні проблеми і держава. - 2012. - Вип. 2 (7). - С. 98-107. - Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12klvuta.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.