DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.4(20).35972

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ

С. В. Кальченко

Анотація


Стаття присвячена дослідженню джерел європейських стандартів оскарження рішень, дій або бездіяльності, які порушують виборче законодавство, і розгляду справ про виборчі спори, а також систематизації зазначених стандартів. На підставі відповідних джерел, а саме: нормативно-правових актів, які мають обов’язкову юридичну силу; правових актів, документів рекомендаційного характеру, прийнятих міжнародними (європейськими) організаціями; рішень Європейського суду з прав людини, сформульовано перелік стандартів оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду справ про виборчі спори.

Ключові слова


європейські стандарти виборів; стандарти оскарження порушень виборчого законодавства; джерела стандартів оскарження

Повний текст:

PDF

Посилання


Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections (GUARDE) / International Foundation for Electoral Systems / Edited by Chad Vickery / 2011.

Тот З. Судовий захист виборчих прав громадян // «Вісник Центральної виборчої комісії». - № 2-3 (16-17) – 2009 р. – С. 9–13.

Кодекс належної практики у виборчих справах (Code of Good Practice in Electoral Matters)//[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-AD(2002)023rev-ukr.pdf

Відомості Верховної Ради України: 1997; № 40. - ст. 263.

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Доран проти Ірландії» (Case of Doran v. Ireland)//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Case%20%7C%20of%20%7C%20Doran%20%7C%20v.%20%7C%20Ireland&sessionid=67090026&skin=hudoc-en

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Петков та інші проти Болгарії» (Case of Petkov and others v. Bulgaria)//[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=petkov&sessionid=67091110&skin=hudoc-en

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сілвер та інші проти Сполученого Королівства» (Case of Silver and others v. the United Kingdom)//[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=silver%20%7C%20others&sessionid=67091110&skin=hudoc-en

Європейський демократичний доробок у галузі виборчого права.: Матеріали Венеціанської комісії, ОБСЄ/БДІПЛ, ПАРЄ / За ред. Ю.Ключковського. – К.: ФАДА, ЛТД, 2008. – 340 с.

Доповідь з питань скасування результатів виборів (Report on the Cancellation of Election Results)//[Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.venice.coe.int/docs/2009/CDL-AD(2009)054-e.pdf

Підсумковий документ Зустрічі держав-учасників Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1989 року//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_081

Electoral Justice: The International IDEA Handbook // International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2010.