DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.4(20).35968

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Н. І. Золотарьова

Анотація


В статті розглядаються проблеми обґрунтування методології дослідження  адміністративної діяльності правоохоронних органів у сфері екологічної безпеки. Здійснено підбір необхідних методів дослідження вказаного предмету. Показана дуалістична природа методології дослідження в цій сфері.

Ключові слова


методологія дослідження; адміністративна діяльність; екологічна безпека; державне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Державне управління в Україні. 3а загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер'янова. – К.: 1999, Видавництво тов. «СОМИ». – 266 с.

Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – [3-є вид.]. – К. : Знання-Прес, 2003. – 295 с.

Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / Черданцев А. Ф. – М. : Юрайт, 2002. – 432 с.

Лившиц Р. Э. Теория права / Лившиц Р. Э. – М. : БЕК, 1994. – 244 с.

Алексеев С. С. Теория государства и права / Алексеев С. С. – [2-е изд.]. – М. : Норма, 2002. – 595 с.

Рабінович П. М. Методологія юридичної науки / П. М. Рабінович // Юридична енциклопедія : в 6 т. / [голова редкол. Ю. С. Шемшученко]. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” імені М. П Бажана, 1998–2004. – Т. 3: К–М. – 2001. – 789 с.

Рассолов М. М. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / Рассолов М. М. – М. : Юнити. Закон и право, 2007. – 640 с.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права / Скакун О. Ф. – Харків : Консум, 2001. – 704 с.

Загальна теорія держави та права : підручник / [під ред. В. В. Копейчикова]. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 640 с.

Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблеми философии права) / Керимов Д. А. – М. : Норма, 2000. – 156 с.

Голосніченко Д.І. Теорія Повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування. Монографія / Д.І. Голосніченко. – К.: Г.А.М., 2009. – 356 с.

Принципы материалистической диалектики как теории познания / [редкол.: В. А. Лекторский, С. Н. Мареев, Н. А. Сорокин]. – М. : Политиздат, 1984. – 304 с.

Ідеалізм // http://psylib.org.ua/books/prist01/txt03.htm

Петрова Л. В. Методологія права : книга для читання / Петрова Л. В. – Харків : НУВС, 2004. – 240 с.

Платон Государство // История Политических и правовых учений. Хрестоматия. Составители и редакторы: проф. Г. Г. Демиденко, Г. А. Борисов, Белгород: 1999. – 1158 с.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекцій. – М.: Юрид. лит. – 1997. – 400 с.