DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2014.1(21).35639

ЗМІСТ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Н. В. Дараганова

Анотація


У статті розглянуті питання, пов’язані з аналізом повноважень Державної інспекції України з питань праці – основного елемента системи державного управління питаннями охорони праці України та повноважень державних інспекторів праці України. Установлено, що зміст та обсяг повноважень державних інспекторів праці України здебільшого відповідають вимогам міжнародних актів, але існує й ряд невідповідностей, до числа яких належать насамперед питання, пов’язані з проведенням планових та позапланових перевірок державними інспекторами праці України.

Ключові слова


інспекція праці; інспектор праці; охорона праці; адміністративне право

Повний текст:

PDF

Посилання


Толкачева Ю. С. Государственное управление охраной труда на производстве : проблемы и пути совершенствования : автореф. дисс. на соискание ученой степени к.э.н. : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)» [Електронний ресурс] / Ю. С. Толкачева. – М., 2005. – 27 с. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/224935.html.

Баклан О. В. Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України) України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.ю.н. : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / О. В. Баклан. – Київ, 2002. – 16 с.

Охорона праці : європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) : науково-практичний посібник : у двох томах : Том 1 / В. С. Венедиктов, В. П. Грохольський, М. І. Іншин, М. М. Клемпарський ; За ред. д.ю.н., проф. В. С. Венедиктова. – Харків-Київ, 2006. – 680 с.

Про охорону праці : Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Аналіз страхових нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за 2012 рік ; Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань в Україні за 9 місяців 2013 року [Електронний ресурс] / Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. – Режим доступу : http://www.social.org.ua/view/3015.

Кравченко М. В. Шляхи вдосконалення державного регулювання безпеки й охорони праці в системі соціального захисту [Електронний ресурс] / М. В. Кравченко. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2009-1/doc/2/03.pdf.

Рекомендація МОП щодо загальних принципів організації систем інспекції для забезпечення втілення в життя законів і правил стосовно захисту працівників від 29.10.1923 № 20 [Електронний ресурс] / Міжнародний документ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 408/2011 [Електронний ресурс] / Президент України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Положення про Державну інспекцію України з питань праці, затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 386/2011 [Електронний ресурс] / Президент України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Петришин О. В. Державна служба і її види. Державний службовець, посадова особа / О. В. Петришин // Загальна теорія держави і права / За ред. проф. М. В. Цвіка, доц. В.Д. Ткаченка, проф. О. В. Петришина. – Х.: Право, 2002. – С. 132.

Навчальна програма Міжнародного навчального центру МОП «Розбудова сучасних і ефективних систем інспекції праці» [Електронний ресурс] / Міжнародний навчальний центр

Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 2 липня 2012 р. № 390 [Електронний ресурс] / Міністерство соціальної політики України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Постанова Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07 листопада 2012 р.; ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 18 вересня 2012 р.; постанова від 07 серпня 2012 р. Луганського окружного адміністративного суду; постанова від 25 липня 2012 р. Донецького апеляційного адміністративного суду [Електронний ресурс] / ЄДРСР. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua.

Щодо відповідності об’єднання Державної інспекції України з питань праці та Державної служби зайнятості України стандартам міжнародної організації праці : Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1341.

Програма з адміністрації та інспекції праці. Що таке інспекція праці і в чому полягає її діяльність [Електронний ресурс] / МОП. – Режим доступу : http://www.ilo.org/public/english/dialogue/labadmin