ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ(ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

М. В. Борець

Анотація


У статті досліджено сутність понять: «нагляд»,  «контроль», «державний нагляд», «державний контроль» «адміністративний нагляд», «адміністративний нагляд в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».


Ключові слова


нагляд; контроль; державний нагляд; державний контроль; адміністративний нагляд; адміністративний нагляд в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративне право України. Академічний курс : підруч. : у двох томах : Том 1. Загальна частина / Ред. колегія : В. Б. Авер'янов (голова). — К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 584 с.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/877-16. – Назва з екрану.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 № 249-IV (в редакції від 11.08.2013, підстава 406-18) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : [сайт]. – Режим доступу :

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15. – Назва з екрану.

Потокин И. В. Административно-правовой статус федеральных органов административного контроля и административного надзора : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / Потокин Ігорь Викторович. – Санкт-Петербург, 2008. – 20 с.

Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України : підручник. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.

Стеценко С. Г. / Адміністративне право України : навчальний посібник. / С. Стеценко. – К. : Атіка, 2007 – 624 с.

Кісіль З.Р. Адміністративне право : навч. посібник / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – 3-тє вид. – К. : Правова єдність, 2011– 695 с.

Петров Е. Е. Правовое регулирование надзорной деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации : дисс… канд. юрид. наук : 12.00.14 / Е. Е. Петров. — СПб., 2002. — 197 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.