ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯДУ В СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, АБО ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ

О. А. Качура

Анотація


У статті з’ясовано поняття «адміністративні процедури державної реєстрації» та внесені пропозиції щодо його законодавчого закріплення. Так, зазначено, що щодо визначень поняття «адміністративна процедура» у літературі не склалася єдина точка зору, хоча вказаний термін досліджували відомі українські адміністративісти.

Ключові слова


адміністративні процедури; адміністративний процес; державна реєстрація; реєстраційне провадження; публічна адміністрація; державні реєстри

Повний текст:

PDF

Посилання


Адміністративна процедура та адміністративні послуги: Зарубіжний досвід і пропозиції для України [Текст] / [авт.-упоряд. В. П. Тимощук]. – К.: Факт, 2003. – 496 с.

Адміністративно-процедурний кодекс України: Проект, внесений М. Я. Азаровим та Кабінетом Міністрів України, зареєстрований за № 11472 від 3 грудня 2012 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893.

Адміністративно-процедурний кодекс України: Проект, внесений Ю. В. Тимошенко та Кабінетом Міністрів України, зареєстрований за № 2789 від 18 липня 2008 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33073.

Бандурка О. М. Адміністративний процес [Текст]: [підруч.] / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 288 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [Текст] / [укладачі: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв та ін.; кер. проекту та голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Галіцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу [Текст] / Н. В. Галіцина // Форум права: Науковий журнал / [ред. колегія: О. М. Головко (голов. ред.), І. В. Зозуля (відп. секретар), А. Ф. Волобуєв та ін.]. – 2010. – № 4. – С. 163-177.

Декларація єднання та співпраці заради майбутнього України від 13 вересня 2005 року [Текст] // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 174. – С. 2.

Джафарова О. В. Судовий адміністративний процес: поняття та його структура [Текст] / О. В. Джафарова // Форум права: Науковий журнал / [ред. колегія: О. М. Головко (голов. ред.), І. В. Зозуля (відп. секретар), А. Ф. Волобуєв та ін.]. – 2011. – № 1. – С. 256-261.

Журенок Т. В. Легалізація як загальнотеоретична категорія [Текст] / Т. В. Журенок // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць / [ред. кол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін та ін.]; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2012. – Вип. 63. – С. 79-85.

Коваль Л. В. Адміністративне право [Текст]: [курс лекцій] / Л. В. Коваль. – [3-є вид.]. – К.: Вентурі, 1998. – 208 с.

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.

Козлов Ю. М. Административное право [Текст]: [учеб.] / [Ю. М. Козлов, Д. М. Овсянко, Л. Л. Попов]; под ред. Л. Л. Попова. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Юристъ, 2005. – 703 с.

Кричун М. О. Діяльність Державної податкової служби України у сфері реєстрації та надання дозволів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / М. О. Кричун; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К., 2013. – 19 с.

Кузьменко О. В. Адміністративний процес у парадигмі права [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. В. Кузьменко; Київський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2006. – 32 с.

Кузьменко О. В. Курс адміністративного процесу [Текст]: [навч. посіб.] / О. В. Кузьменко; Нац. акад. внутр. справ України. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 208 с.

Кузьменко О. В. Природа реєстраційного провадження [Електронний ресурс] / О. В. Кузьменко // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2009. – № 1. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2009_1_13.pdf.

Лагода О. С. Адміністративна процедура: теорія і практика застосування [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. С. Лагода; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 21 с.

Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина [Текст]: [навч. посіб.] / В. Г. Перепелюк. – Чернівці: Рута, 2003. – 367 с.

Подоляка С. А. Дискусійні питання щодо розуміння понять «адміністративна процедура» та «адміністративний процес» у сучасній Україні [Текст] / С. А. Подоляка // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: Тези доп. та повідом. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19-20 вересня 2013 р.) / [М. М. Цимбалюк, О. В. Авраменко, Д. С. Азаров та ін.]; упорядник О. В. Авраменко. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 488-491.

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 року № 2398-VІ [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – Ст. 509.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 року № 1952-ІV (в редакції Закону України від 11 лютого 2010 року № 1878-VІ) [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 18. – Ст. 141.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року № 755-ІV [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263.

Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року № 1346 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2009. – № 97. – Ст. 3356. (Постанова втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 року № 1126).

Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів: Наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року № 1380/5 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10.

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-ІІІ [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

Словарь иностранных слов [Текст] / [А. Я. Абрамович, Г. А. Афанасьева, Г. П. Барсанов и др.]; под ред. А. Г. Спиркина, И. А. Акчурина, Р. С. Карпинской. – [12-е изд., стереотип.]. – М.: Русский язык, 1985. – 608 с.

Солонар А. В. Реєстраційне провадження: поняття, ознаки, види [Текст] / А. В. Солонар // Актуальні проблеми правової системи України: Матеріали наук.-теорет. конф. викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету (м. Суми, 11 травня 2012 р.) / [ред. колегія: А. М. Куліш, М. М. Бурбика, М. І. Логвиненко та ін.]. – Суми: Сумський держ. ун-т, 2012. – С. 105-106.

Степаненко В. В. Реєстраційні провадження в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / В. В. Степаненко; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2013. – 22 с.

Углик Н. М. Адміністративна процедура: поняття та види [Електронний ресурс] / Н. М. Углик // Актуальні питання юридичної науки: Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (2008 р.) / [Г. І. Арямнова, І. Г. Богатюк, Н. В. Борзих та ін.]. – Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=283.

Фоміч Г. В. Адміністративні процедури у публічній службі України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / Г. В. Фоміч; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса, 2010. – 20 с.

Юшкевич О. Г. Провадження в справах про державну реєстрацію фізичних осіб – підприємців [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О. Г. Юшкевич; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2007. – 19 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.