ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ ТА ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ У ХХ-ХХІ СТ.: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА І СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

С. О. Бєлашко

Анотація


Розглянуто участь політичних партій у формуванні української політичної нації на різних етапах цього процесу. Запропоновано авторську періодизацію участі політичних партій у процесі націєтворення. Проаналізовано механізми здійснення партійних впливів на цей процес у кожному з періодів.

Ключові слова


політичні партії; політична участь; українська політична нація; формування нації; ідеологія; ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк О. В. Формування етнополітики в Україні: теоретико-методологічні та концептуальні засади: Дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – К., 2001.

Гаврилишин Б. Д. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упоряд. В. Рубцов. – Вид. 3-тє, допов. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. – 248 с.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX-XX століття. – Київ: Генеза, 1996.

Грицак Я. Страсті за націоналізмом. Історичні есеї. – К., 2004. – 343 с.

Грицак Я. Национализируя многоэтническое государство // Ab imperio. – 2009. – № 1 – С. 25–41.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. – 1990. – № 5. – С. 95–131.

Дзюба І. «Чи буде світ людства світом національної справедливості?» / І. Дзюба // Україна в пошуках нової ідентичності. – К., 2006. – С.13–222.

Журавський В. С. Політичний процес в сучасній Україні: політологічний аналіз. Дис… д-ра політичних наук. – К., 1996.

Михальченко М., Журавский В., Танчер В. Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору. – К., 1997. –178 с.

Картунов О. В. Західні етнонаціональні та етнополітичні концепції: теоретико-методологічний аналіз. – Автореферат на здобуття наукового ступеня д. політ. наук / НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 1996.

Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К., 1999. – 352с.

Касьянов Г. Украина 1991–2007. Очерки новейшей истории. – К.: Наш час, 2008. – 480 с.

Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). – К.: «ARC-UKRAINE», 1996. – 793 с.

Кремень В., Ткаченко В. Україна: Шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К.: Видавничий центр «ДрУк», 1998. – 448 с.

Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: проблеми самоорганізації: [В 2 т.] – К. : Промінь, 2003

Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етнополітологічний аналіз). – К.: Вища шк., 1998. – 392 с.

Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / В. С. Крисаченко, М. Т. Степико, О. С. Власюк та ін.; За ред. В. С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2003. – 632 с.

Крисаченко В. Українська ідентичність // Освіта і управління. – 2010. – № 2-3. – С.137–140.

Кульчицький С. В. Новітня історія України // Український історичний журнал. – 1991. – № 12. – С. 3–16.

Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя. 1919–1928. – К., 1996.

Кульчицький С. Історичні передумови переростання перебудови в національну революцію (1989–1991) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. – Вип. 5. – К., 2001. – С. 330–351.

Курас І. Ф. До проблеми української соборності. Доповідь на науково-теоретичній конференції, присвяченій 80-річчю Акту Злуки УНР та ЗУНР 1919 р. – К., 1999. – Січень.

Курас І. Ф. Державна етнонаціональна політика в умовах становлення відкритого суспільства // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002.

Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К.: Ґенеза, 2004.

Курінний О. Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства // Магістеріум. Вип. 37, Мовознавчі студії / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Аграр Медіа Груп, 2009. – 104 с. – С. 54–64.

Курінний О. В. Реалізація національними меншинами права на внутрішнє самовизначення у правовій системі України // Наукові записки НаУКМА. Том 116, Юридичні науки / Національний університет «Києво-Могилянська академія». – К.: Видавничий дім «КМ Академія», 2011. – 109 с. – С. 44–47.

Левенець Ю. А. Держава у просторі громадянського суспільства / НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К. : Освітня книга, 2006.

Дашутін Г. П., Михальченко М. І. Український експеримент на терезах гуманізму. – К. : Парламентське вид-во, 2001. – 335с.

Михальченко Н. И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? / НАН Украины; Институт социологии {Киев}; АПН Украины; Институт высшей школы {Киев}. – К., 2001. – 440с.

Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: Відродження, 2004. – 488 с.

Нагорна Л. Рекомбінація ідентичностей і нове структурування українського соціуму // Наукові записки / Збірник. – К.:ІПіЕНД, 2000. – Сер. «Політологія і етнологія». – Вип. 12.

Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні. – К.: ІПіЕНД, 2002. – 272 с.

Нагорна Л. П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с.

Наулко В. И. Современные сепаратистские идеи территориального расчленения Украины // Политология и социально-политические процессы в советском обществе: Тез. – Одесса, 1991. – С. 139–140.

Наулко В. І. Формування української народності й нації // Культура та побут населення України: Навч. посіб. для вузів. Вид. друге, доп. і перероб. – К.: Либідь, 1993. – C. 14–24.

Наулко В. І. Зміни етнічного складу людності України в ХХ ст. // Етнонаціональний розвиток України: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 22–25 трав. 1997 р. – К., 1997. – Ч. 2. – С. 190–194.

Наулко В. І. Співвідношення понять «нация» – «этнос» в аспекті державотворення України // Етнічність в історії та культурі: матеріали і дослідження. – Одеса, 1998. – С. 8–10.

Наулко В., Кравцова В. Тенденції розвитку етнонаціональних процесів і міжетнічних взаємин в Україні на сучасному етапі (за матеріалами етносоціальних досліджень) // Проблеми міграції. – 2000. – № 1. – С. 28–36.

Обушний М. І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації. Автореферат на здобуття наукового ступеня д. політ. наук / НАН України, ІПіЕНД. – К., 1999.

Панібудьласка В. Ф. Радянський народ – нова історична спільність людей. – К.: Т-во «Знання» УРСР, 1972. – 48 с.

Перепелиця Г. М. Держави, які не спираються на єдність нації – тимчасові // Універсум. – 2011. –№ 5-6. – C. 13-14.

Прибыткова И. Современные миграционные процессы: обустройство и адаптация ранее депортированных крымских татар в Крыму // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 1. – С.152–162.

Прибыткова И. В поисках новых идентичностей: Украина в этнорегиональном измерении // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – №3. – С.60–78.

Прибыткова И. Помаранчевый мир над Майданом: социальная дистанция как индикатор консолидации общества // Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. «Социологические исследования современного общества: методология, теория, методы». – 2006. – № 723. – С. 133–139.

Прибыткова И. М. Пространственная самоорганизация населения: теоретико-методологические предпосылки исследования // Соціология: теория, методы, маркетинг. – 2009. – № 4. – С. 84–98.

Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. – К.: Юрінком. – 1995. – 272 с.

Розумний М. Ідея нації в суспільній свідомості / М. Розумний // Українська ідея на тлі цивілізації. – К.: Либідь, 2001. – С.38–71.

Розумний М. Національна ідея: відкритість новому світу як інтеграційний орієнтир українського суспільства / М. Розумний // Україна на шляху до Європи. – К., 2006. – С. 395–409.

Розумний М. М. Суспільні ідеї як чинник формування політичної нації: Дис. док. політ. наук: 23.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007.

Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку: Монографія за ред. Ф. М. Рудича. – К.: Парламент. вид-во, 1998.

Рудич Ф. Політична нація України: передумова утвердження єдиної держави // Віче. – 2010. – №21. – С.26–28.

Субтельний О. Україна: Історія. – К. : Либідь, 1993. – 720 с.

Степико М. Т. Буття етносу: витоки, сучасність, перспективи (філософсько-методологічний аналіз) / М. Т. Степико ; НАН України. Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. – К.: Знання, 1998. – 250 с.

Степико М. Т. Філософсько-методологічний аналіз становлення та буття етнонаціональних спільнот: Автореф. дис... д-ра філос. наук / М. Т. Степико ; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. – К., 1999. – 34 с.

Степико М. Консолідація української нації: проблеми та перспективи // Вісник НАНУ. – 1999. – № 6. – С. 16–26.

Степико М. Становлення політичної нації / М. Степико // Політика і час. – 2001. – № 4. – С. 8–15.

Степико М. Українська політична нація: проблеми становлення / М. Степико // Політичний менеджмент. – 2004. – № 1. – С. 19–29.

Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : монографія / М. Т. Степико. – К. : НІСД, 2011. – 336 с.

Шемшученко Ю. С., Римаренко Ю. І. Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література. – К., 1999.

Шкляр Л. Є. Етнонаціональні чинники державотворення: політологічний аналіз: Дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / НАН України. – К., 1996.

Шпорлюк Р. Імперія та нації / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000. – 354 с.

Шпорлюк Р. Творення модерної України: західний вимір // Критика. – 2004. – Ч. 7-8. – С. 16–26.

Шимченко Л. А. Політично-громадянська ідентифікація як націєтворчий чинник // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – Вип. 9. – С. 200–204.

Костомаров М. І. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К. : Дніпро, 1985. – 40 с.

Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХІХ века). – СПб. : Алетейя, 2000. – 260 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.history.org.ua/?litera&id=7013

Миллер А. И. Россия и русификация Украины в XIX веке // Россия – Украина: история взаимоотношений / Отв. ред: Миллер А. И., Репринцев В. Ф., Флоря Б. Н. – М. : Языки русской культуры, 1997. – 248 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/vzaimo/vz12.htm

Міхновський М. І. Самостійна Україна. – К. : Діокор, 2002. – 80 с.

Українські політичні партії та громадські рухи Наддніпрянщини на початку ХХ століття // Історія України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://histua.com/knigi/aktualni-problemi-istorii-ukraini/ukrainski-politichni-partii-ta-gromadski-ruxi-naddnipryanshhini-na-pochatku-xx-stolittya

Українська Центральна Рада (УЦР) // Історія Полтави [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://histpol.pl.ua/pages/content.php?page=634

Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18

Материалы о Донецко-Криворожской Республике. Сост. и предисл. Х.Мышкис // Літопис Революції: Журнал Істпарту ЦК КП(б)У, № 3(30). – 1928.

Курас І. Солдатенко В. Ілюзії і практика національного нігілізму: погляд із сьогодення на Донецько-Криворізьку республіку // Пам'ять століть. – 2000. – № 6. – С. 60–77.

Корнилов В. В. Донецко-Криворожская Советская Республика: Расстрелянная мечта. – Харьков: «Фолио», 2011.

Солдатенко В. Донецько-Криворізька республіка. Історія сепаратистського міфу // Історична правда. – 2011. – 11 лютого [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/02/11/23624/

Гуляйполе – вольное государство батьки Махно // Кокотюха А., Скляренко В., Сядро В., Харченко П. 50 знаменитых загадок истории Украины. – Харьков : Фолио, 2010.

Малахов В. П., Степаненко Б. А. Одеса, 1900–1920 рр. Люди. Події. Факти. – Одеса : Optimum, 2004. – 448 с.

Українізація радянських установ (декрети, інструкції і матеріяли). – Харків. – 1925.

Идеология чучхе // Северная Корея от А до Я [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://world.kbs.co.kr/russian/event/nkorea_nuclear/general_04b.htm

Міжвоєнна Україна під владою тоталітарної системи.

Національна політика більшовиків в Україні. Українізація // Лановик Б. Д., Лазарович М. В. Історія України. – К. : Знання-Прес, 2006. – 598 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.history.vn.ua/book/dovidnik/198.html

Жертвы репрессий / Отв. ред. Шемшученко Ю. С. – К. : Юринформ, 1993. – 275 с.

Сіроченко Г. В. Політичні репресії 20-30-х років ХХ ст. на території України: історіографія питання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/Portal///Soc_Gum/Gileya/2012_60/Gileya60/I30_doc.pdf

Чернышов В. Украинизация как она была // Украинские Страницы. История национального движения Украины 1800–1920 гг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstor.com/ukrstor/czernyszew-ukrainisazija.html

Захаров Є. Дисидентський рух в Україні (1954–1987) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.khpg.org/index.php?id=1162536313

Кремень В. Г., Базовкін С. Г. Політичні партії України: порівняльний аналіз програмних документів. – К. : НІСІ, 1993.

Програма Української республіканської партії. – К. : Рухінформ, 1990. – С. 71.

Статут і Програма Демократичної партії України. – К. : Слово, 1993. – С. 4.

Терзі О. С. Участь політичних партій України у прийнятті Декларації про державний суверенітет (історичний аспект) // Наука. Релігія. Суспільство. – 2010. – № 1. – С. 141–144.

Андрющенко Е. С. Об’єднання «Державна самостійність України» у політичному житті 1989–2003 рр. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. XXIX. – С. 232–238.

Програма Соціал-Національної Партії України // Націонал-революційний часопис ВАТРА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vatra.cc/sotsial-natsionalizm/prohrama-sotsial-natsionalnoyi-partiyi-ukrayiny.html

Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

Зімон Ґ. Демократія та нація: демократія та загроза // Україна. Процеси націєтворення / Упор. Андреас Каппелер; пер. з нім. – К. : К.І.С., 2011. – 416 с.

Тимчук У., Коваль М. Гуманітарний шок. Гуманітарна політика нового уряду буде антиреформаторською та антиукраїнською // Український тиждень. – 2010. – № 11. – 19–25 березня.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики : Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2411-17

Про засади державної мовної політики : Закон України від 03.07.2012 № 5029-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-17.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.