DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).33176

ОЦІНКА ПРОЦЕСУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ З ПОЗИЦІЇ ОТРИМУВАЧІВ

О. О. Давидюк

Анотація


В статті розглянуто питання відповідності соціальних послуг, що фактично надаються, потребам отримувачів, викладено результати емпіричного дослідження щодо оцінювання отримувачами складових процесу надання соціальних послуг, на основі яких визначено позитивні та негативні аспекти даного процесу, актуальні потреби отримувачів.

Ключові слова


соціальна послуга; отримувач соціальної послуги; критерії оцінки соціальної послуги; соціальна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-15

Типове положення «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF

Наказ Міністерства соціальної політики України від 03.09.2012 р. № 537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1614-12

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.05.2012 р. № 282 «Про затвердження Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0876-12

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 р. № 556-р про схвалення «Стратегії реформування системи надання соціальних послуг». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-%D1%80

Вакуленко С.М. Організаційні аспекти модернізації системи соціальних послуг в контексті нових орієнтирів соціальної політики // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб.наук.праць. – Х.: ХНУ ім..В.Н.Каразіна, 2008. – С.410-406.

Лановенко О.А. Социальная эффективность предоставления социальных услуг: критериальные показатели её оценки // Вісник Харківського національного університету ім..В.Н.Каразіна – 2010. - №889. – С.142-147.

Давыдов И.В. Социологические измерения эффективности социального обслуживания населения в регионе (на примере Астраханской области) / Автореф.дис.канд.социол.наук. – М., 1998. – 37 с.

Соколов Н.А. Методологические аспекты оценки эффективности в социальной сфере. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eprints.ksame.ua/ 4295/1/230-234_Соколов.pdf

Инкижинова С.А. Об оценке эффективности социальных услуг. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.isras.ru/ abstract_bank/ 1209033706.pdf

Журавська В.Г. Управління якістю надання соціальних послуг: системний підхід / В.Г. Журавська // Соціальний захист. – 2007. – №1. – С. 15.

Соціальні послуги в Україні: теоретичні та практичні аспекти: Монографія / За ред..Тарабукіної І.І., Ільчука Л.І. – Херсон: «ПП Журавель», 2011. – 360 с.