DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).33173

ПРОФЕСІЙНІ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

О. А. Васильченко

Анотація


Розглянуто структурні особливості професійних цінностей соціальної роботи з позицій соціокультурного підходу. Наведено результати соціологічного дослідження структури цінностей українського суспільства і уявлень про професійні цінності соціального працівника, що дозволило визначити ідеальний ціннісний образ соціального працівника.

Ключові слова


соціальна робота; цінність; соціокультурні цінності; професійні цінності соціальної роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям [Текст] / Битинас Б. – К.: Момент, 1995. – 72 с.

Гуслякова Л.Г. Основы теории социальной работы [Текст] / Л.Г. Гуслякова, Е.И. Холостова. – М.: Институт социальной работы, 1997. – 346 с.

Дубасенюк О.А. Ціннісне відношення до професіоналізму виховної діяльності [Текст] / О.А. Дубасенюк // Нові технології виховання: зб. наук. статей / [відповід. ред. С.В. Кириленко]. – К. : ІСДО, 1995. – С. 145–154.

Сарри Р. Отбор студентов и обучение их социальной работе // За пределами ухода в сообществе: Опыт нормализации и интеграции / [под ред. Ш.Рамон] [Текст] / Сарри Р. – К.-Амстердам: Ассоциация психиатров Украины, 1996. – С. 59–69.

Социальная работа: Пособие для студентов вузов [Текст] / [под ред. В.И. Курбатова]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 374 с.

Тюптя Л.Т. Соціальна робота. Теорія і практика: навч. посібник [Текст] / [2-ге вид., перероб. і доп.] / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова. – К.: Знання, 2008. – 574 с.

Хиндука Ш.К. О возможных путях развития системы подготовки социальных работников в России // За пределами ухода в сообществе: Опыт нормализации и интеграции [Текст] / [под ред. Ш.Рамон] / Хиндука Ш.К.– К.-Амстердам: Ассоциация психиатров Украины, 1996. – С. 13–28.

Шмелева Н.Б. Ценностные ориентации, мотивации и психологические установки в профессиональной подготовке социального работника [Текст] / Н.Б. Шмелева // Российский журнал социальной работы. – 1997. – №1. –С. 115–124.

Friedlander W. Introduction to Social Welfare [Техт] / W. Friedlander, Е. Apte. – Englewood Cliffs (N.J.): Prentice Hall Inc., 1974. – 531 р.

Soyer R. The Right to Fail. Self Determination in Social Work [Техт] / Soyer R. – Routledge. London, 1975. – 543 р.