DOI: https://doi.org/10.20535/2308-5053.2013.3(19).32228

УПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. В УКРАЇНІ

Б. В. Максимець

Анотація


Проаналізовано результати участі в місцевих виборах початку ХХІ ст. українських національно-демократичних партій. Доведено існування в Україні соціополітичного поділу на регіональній основі, обумовленого різним ступенем сформованості в окремих частинах держави національної ідентичності. Чим яскравіше вона проявляється, тим вищим є електоральний успіх національних демократів. Показано тісний взаємозв’язок між результатами участі правоцентристських партій в президентських, парламентських та місцевих виборах.


Ключові слова


місцеві вибори; результати участі у виборах; національна ідентичність; регіональна ідентичність; соціополітичний поділ на регіональній основі; електоральний успіх партії; українські національно-демократичні партії

Повний текст:

PDF

Посилання


Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року [Текст] : інформаційне видання / Центральна виборча комісія ; редкол. В. М. Шаповал [та ін.]. — К. : Фенікс, 2011. — 844 с.

Ґібернау М. Ідентичність націй [Текст] / М. Ґібернау ; [переклад : П. Ткачук ; редакція : Л. Марченко]. –– К. : Темпора, 2012. –– 304 с.

Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості : монографія [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол. : Ю. Левенець та ін. ; авт. кол.: М. Панчук [та ін.]. — К. : ІПЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. — 396 с.

Єдиний реєстр громадських формувань [Електронний ресурс] : Дата оновлення інформації 30.05.2012 р. / Офіційний сайт Міністерства юстиції України. — Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/parties. –– Назва з екрану.

Колодій А. Український регіоналізм як стан політичної поляризованості [Текст] / А. Колодій // Агора. Випуск 3 : Україна – регіональний вимір. — К. : Стилос, 2006. — С. 69–91.

Місцеві вибори–2006 [Текст] / Управління по зв'язках з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України. — К. : Управління по зв'язках з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України, 2006. — 143 с.

Місцеві ради України: вибори – 2002 [Текст] / Відповідальний редактор О. А. Нескромний ; Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Верховної Ради України. — К. : Парламентське видавництво, 2003. — 399 с.

Україна. Процеси націотворення [Текст] / Упор. Андреас Каппелер ; пер. з нім. — К. : К.І.С., 2011. –– 416 с.